″مهاجرین محل های اشتغال می آفرینند″ | مهاجرت به اروپا | DW | 27.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"مهاجرین محل های اشتغال می آفرینند"

براساس گزارش یک رسانه آلمانی آمدن مهاجرین باعث ایجاد توسعه جای های کارمی شود وممکن است به این وسیله تا 700 هزار جای کار درسال 2016 ایجاد شود. درهمین حال حزب سوسیال دموکرات آلمان خواهان میلیارد ها پول اضافی برای ادغام است

برمبنای گزارش روزنامه آلمانی "بیلد"، آمدن مهاجرین در آلمان باعث رونق بازار کار در این کشور می شود. دتلف شیله عضو ریاست دفتر آلمان فدرال در امور کار به این روزنامه گفت که نیاز به افزایش نیروی کار از جمله در بخش مدیریت مهاجرین نقش دارد.

روزنامه "بیلد" نوشته است که در بسیاری از بخش ها، نیاز به پرسونل مثلاً در ساحه خدمات امنیتی، کارمندان امور اجتماعی یا امدادگران پخت و پز افزایش می یابد. تنها در بخش هوتل ها و رستورانت ها، 30 هزار محل کار گزارش شده است.

مارسل فراتسشر رییس انستیتوت آلمانی در امور تحقیقات اقتصادی به این روزنامه گفته است که در مورد مبارزه بر سر توزیع بازار کار مبالغه می شود، چنین چیزی در واقعیت وجود ندارد: "بازار کار هیچگاهی قوی تر از امروز نبوده است."

"اس پی دی": فراهم کردن تا پنج میلیارد یورو برای ادغام

حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) میلیارد ها یورو تقاضا کرده است. رهبری این حزب می گوید که برای امکان ادغام شمار زیاد مهاجرین در جامعه و بازار کار، باید میان سه تا پنج میلیارد یوروی اضافی در بودجه سال 2017 اختصاص داده شود.

کاترینه بارلی دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان به روزنامه "راینشه پوست" گفت، اگر چنین تقاضای عملی نشود، در این صورت حزب او طرح بودجه را رد می کند. او افزود که به این مقدار پول برای برنامه آماده سازی در بازار کار، کورس های زبان و نیز در اعمار خانه ها، مکاتب و کودستان ها نیاز است.

زیگمار گابریل معاون صدراعظم و رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان به روز پنجشنبه بادرنظرداشت هزینه های میلیاردی برای مهاجرین، خواهان جلوگیری از سیاست شدید صرفه جویانه و نیز حمایت قوی تر اجتماعی مردم آلمان شد.

معاون صدراعظم از جمله پول بیشتر برای اعمار منازل رهایشی و کودکستان ها را تقاضا کرد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان بلافاصله این تقاضا را در کرد.

وایزه رییس دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان

وایزه رییس دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان

وایزه: محل اقامت کوتاه مدت برای مهاجرین

در همین حال مشاجره در مورد اقامت الزامی مهاجرین نیز ادامه دارد. فرانک یورگن وایزه رییس دفتر آلمان فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان می خواهد که برای متقاضیان پناهندگی فقط برای یک زمان کوتاه جای اقامت تعیین شود. او گفت که در غیر آن در مراکز پرجمعیت کشور، محل های خاص زیست برای مهاجرین به وجود خواهد آمد.

فرانک یورگن وایزه مشخص کرد: "من خواهان یک مهلت محدود اقامت برای سه ماه هستم." در این مرحله اولی، به متقاضیان پناهندگی باید در ناحیه های ایالات جا داده شود که در آنجا ها منازل بیشتر در مقایسه با شهر های بزرگ در اختیار قرار دارد.

وایزه افزود، زمانی که مهاجرین حق کار را به دست آورند، باید مکلفیت محدود اقامت نیز از میان برود. او پیشنهاد کرد که محل اقامت الزامی باید با کمک کارت های شناسایی جدید برای مهاجرین تنظیم شود. حکومت آلمان برعکس روی این طرح فکر می کند که محل اقامت الزامی برای مهاجرین را با یک مهلت چندین ساله تعیین کند.

DW.COM

آگهی