منازعه نظامي دوم درمنطقه فاجعه بارخواهد بود | آلمان و جهان | DW | 11.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

منازعه نظامي دوم درمنطقه فاجعه بارخواهد بود

فرانک والترشتاين مايروزيرخارجه آلمان فدرال دررابطه با مناقشه اتومي باايران گفته است که تنها راه حل دپلوماتيک وجود دارد.

فرانک والترشتاین مایروزیرخاغرجه آلمان فدرال

فرانک والترشتاین مایروزیرخاغرجه آلمان فدرال

وزيرخارجه المان به روزجمعه گفته است : درصورتيکه يک منازعه نظامي دوم درمنطقه به وجود آيد ، فاجعه اي درچشمرس قرارمي گيرد ، ازاينرو تلاش براي قناعت دادن وافزايش فشاردرصورتيکه قناعت دادن کارگرنيفتد تنها چيزي است که باقي مي ماند.


شتاين مايرگفته است:

" اين راه حل هنگامي مي تواند موفق گردد که ايران سوالهاي مطروحه و ظن وگمانهايي را که نزد آژانس بين المللي انرژي اتومي وجود دارند، جواب داده وبرطرف سازد." ازنظرشتاين مايرامکان برگشت به ميز مذاکره وجود دارد.

شتاين مايرگفته است که ايران با توجه به تواناييهاي اقتصادي وعلمي اش اين نيروي بالقوه را دارد ، تا قدرت رهبري کننده اي درشرق ميانه ، براي مدنتيت وارتباط با همديگر گردد.اما " متاسفانه حکومت ايران ورئيس جمهورش درراه ديگري مي روند واين نيروي بالقوه مردم به زيان مردم خود ايران بکارمي برند." وضع اقصادي درايران با وجود غناي منابع آن دربخشهاي وسيع اين کشور تحت فشارقراردارد.

مطالب مرتبط