منابع تقاضای پناهندگی درقوانین بین المللی ومعنای مقوله ی جنایا ت ضدبشری | مجله حقوق بشر | DW | 25.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

منابع تقاضای پناهندگی درقوانین بین المللی ومعنای مقوله ی جنایا ت ضدبشری

سلامهای گرم نثارشما راهیان و حامیان بادرد حقوق بشر باد، درگفتاراین هفته ی مان نخست معلومات مقدماتی ای پیرامون حق بدست آوردن پناهندگی سیاسی ازیک کشورخارجی به شما ارائه میگردد ، سپس درنگی برمعنای مقوله ی "جنایات ضد بشری" - همان واژه ایکه درمباحثات حقوق بشر به وفورمورد استفاده قرارمیگیرد - می نماییم . بدنبال آن

default

درمورد رد پناهندگی چند خانواده ی افغان درهالند ، به دلیل عضویت دردستگاه "خاد " یا استخبارات رژیم منحله ی "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "، به شما گزارشی را پیشکش می نماییم .

منابع تقاضای پناهندگی درقوانین بین المللی

ومعنای مقوله ی جنایا ت ضدبشری

مطابق به کنوانسیون مهاجران ملل متحد مصوبه ی سال 1951 میلادی ، یک مهاجرسیاسی کسی است که: بنابرترس خوب مدلل ازمورد پیگردقرارگرفتن به دلایل نژادی، مذهبی ، ملیتی ، عضویت دریک گروه ویژه ی اجتماعی یا عقیده ی سیاسی ... ازکشوردیگری تقاضای پناهندگی می کند. اصولاً فرد یا افرادی که بتوانند اسناد قناعت بخشی درزمینه فراهم آورند ، باید بتوانند از حق پناهندگی سیاسی مستفید گردند.

باآنکه هرکس باید بتواندازاین حق برخوردارگردد، درعمل مشکلات وموانع فراوانی درین راه وجود دارند. قطع نظر از تهیهء اسناد ومدارک مقنع برای محکمه ، فزونی شمارمهاجران دردودههء اخیر، اکثراً موجب آن میگردد که کشورهای پناهندگی دهنده ، محدودیتهای دست وپاگیراضافی را که عمدتاً ناشی ازمصالح ملی شان می باشند ، برآن بیافزایند.

سازمان عفو بین المللی ضمن اعلامیه ای تحت عنوان"مهاجران : حقوق بشرمرزی ندارد"، درمورد این طرزبرخورد نوشته است:

کشورهایی که براهمیت حقوق بشراذعان می نمایند، همزمان زنان وکودکان مهاجر را برای جلوگیری از کسب پناهندگی بصوب کسانیکه آنان را مورد پیگرد قرارمیدهند میفرستند.

درپهلوی این طرزالعملها وانتقاد ازآن ، کسانی هم تقاضای پناهندگی می نمایند که خود نیز متهم به ارتکاب جنایات ضدبشری می باشند. واین برای دولتهایی که پناهندگی میدهند مسائل پیچیده ایرا بوجود می آورد.

د رمادهء 6 منشور" محمکه ی نظامی بین المللی جنایتکاران جنگی " جنگ جهانی دوم – محکمه ی نورمبرگ - جرایم "کشورهای محور" درسه کته گوری یا دسته تصنیف گردیده است؛ جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات ضدبشری .

مطابق به ماده ی 6 این منتشور، جنایات ضدبشری عبارتند از: قتل ، ریشه کن ساختن، برده ساختن، اخراج کردن ، وسایراعمال ضدبشری که علیه جمعیت ملکی مردم اعمال میگردد. این اعمال شامل بدرفتاری با جمعیت ملکی ، وزندانیان جنگی می باشد که بدستور"رهبر" وبدون توجه به اصول اساسی قوانین بین المللی صورت می گیرد. وبجای خویشتنداری دراین موارد ملاحظات جنایتکارانه مدنظرمی باشند. ارتکاب به این اعمال چه درجریان جنگ وچه قبل ازآن ولو آنکه مطابق به قوانین حاکم کشوری باشد، جنایات ضد بشری شناخته می شود.

ازآغازکودتای ثور سال 1357 خورشیدی بدینسو رژیمها ، گروهها وافراد مختلفی درافغانستان مرتکب چنین جنایات ضدبشری گردیده اند، وهمین امر یکی از موضوعات اساسی " عدالت انتقالی " ازدیدگاه حقوق بشر را تشکیل میدهد.

محکمه ی هالند تقاضای پناهندگی چند خانواده ی افغان را

بدلیل عضویت درخاد رد نموده است

این خانواده ها درمعرض تهدید اخراج ازهالند قراردارند.

بدنبال شایع شدن خبررد پناهندگی چند خانواده افغان به دلیل عضویت دردستگاه خاد، خانم رشتینه لاهو گزارشگر رادیوی صدای آلمان درهالند، درمورد سوالات مطروحه پیرامون سرنوشت این خانواده ها ضمن گفتگویی با متصدی برنامه ی حقوق بشر، اینچنین روشنی انداخت:

با تصدیق خبر که دولت هالند دراین اواخردست به اخراج پناهندگان افغان زده است، پناهندگانی که محکوم به اخراج ازهالند میباشند، به مراکز مخصوصی فرستاده میشوند. خانم لاهو افزود :

پنج سال پیش کسانیکه خودرا عضو خاد معرفی می نمودند، شانس بیشتری برای پذیرفته شدن پناهندگی شان درهالند داشتند. ممکن است افرادی که حالا مجبورمیشوند هالند را ترک گویند، عضو خاد باشند ویا نباشند ولی درآنوقتی که آنها تقاضای پناهندگی کرده اند ، برای قبول شدن پناهندگی شان، خود راعضوخاد معرفی نموده اند.

کسانیکه دارای مقامات بلندی درخاد بوده اند ، ازهالند اخراج نمی شوند، بلکه به "محکمه ی دن هاگ" سپرده میشوند. چنانکه دوماه قبل یکی دوتن را به محکمه ی دن هاگ سپردند.

خانم لاهو به پاسخ سوال دیگری که محکمه چه تصمیمی درمورد این افراد دارد؟ آیا درگذشته نیز مساله ی مشابهی وجود داشته است گفت:

درگذشته دوسیه ی کسانیرا که تحت ماده ی ( اف یک ) یعنی ماده ایکه مربوط به جرایم جنگی وجرایم ضد بشری است، قرارمیگرفتند، مجدداً مورد غوروبررسی قرارمیدادند، کسانیرا که جرایم سنگین مرتکب شده بودند به محکمه ی دن هاگ می سپردند ودیگران را اخراج می نمودند.

خانم لاهو درمورد اینکه آیا با خانواده هاییکه محکوم به اخراج ازهالند اند تماس گرفته است و اینکه آیا ایشان به کدام اقدام قانونی علیه تصمیم محکمه متوصل گشته اند گفت:

گرچه با این خانواده ها تماس گرفته است ، اما آنها نمیخواهند مسائل مربوط به پناهندگی شانرا با رسانه های گروهی مطرح سازند، چه ایشان معتقدند که درآنصورت حکومت هالند داستان پناهنده شدن آنرا درمطبوعات ، رادیو وتلویزیون انتشارخواهدداد. واین چیزیست که آنها آزآن احتراز میوورزند. کسانی هم وجود دارند که از انتظارطولانی خسته شده اند وحاضراند با رسانه ها تن مصاحبه دهند.

مطالب مرتبط

آگهی