ملل متحد:درافغانستان فقر بزرگترين عامل رجوع دهقانان به کشت مواد مخدر نيست | افغانستان | DW | 15.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ملل متحد:درافغانستان فقر بزرگترين عامل رجوع دهقانان به کشت مواد مخدر نيست

درحالي که بسياري تحليلگران اقتصادي؛ فقر را عامل مهم رجوع دهقانان به کشت مواد مخدر درافغانستان مي دانند، تازه ترين گزارش سازمان ملل متحد حاکي ازآنست که کشاورزان خشخاش درافغانستان ازجمله غني ترين کشاورزان اين کشورمي باشند، ازاين رو فقر عامل عمده رجوع دهقانان به کشت مواد مخدر نيست.

ملل متحد فکر می کند وضع خراب امنیتی مهمترین عامل افزایش کشت مواد مخدر درافغانستان باشد

ملل متحد فکر می کند وضع خراب امنیتی مهمترین عامل افزایش کشت مواد مخدر درافغانستان باشد

با وجودي که مليونها دالر براي امحاي کشت مواد مخدر وتشويق کشاورزان به اينکه به جاي مواد مخدر چيزديگر بکارند، خرج شده است، پس ازآنکه درسال 2001 نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا وافغانستان ، حکومت اسلامگرايان طالب را درافغانستان سرنگون ساختند، توليدات ترياک دراين کشور به شدت افزايش يافته است.

درحالي که بسياري ازدهقانان فقير افغانستان خشخاش را که ازآن ترياک توليد مي شود نمي کارند، برخي ازثروتمندترين کشاورزان اين کشور ، بزرگترين توليد کنندگان ترياک يعني ماده اي مي باشند که ازآن هرويين ساخته مي شود وبه غرب صادر مي گردد.

دريک گزارش دفترملل متحد براي مبارزه عليه مواد مخدر وجرايم که به روزشنبه انتشاريافته است ، آمده است که :" به نظرنمي رسد که فقر عمده ترين عامل انگيزنده براي توسعه ساحه کشت ترياک درسالهاي اخيرباشد." اين گزارش مي افزايد: " اثباتي براي اين وجود ندارد که کشت خشخاش براي توليد ترياک ، يک کشت انتخابي دهقانان فقيرباشد."

درحالي که سنجش درآمد مردم درافغانستان وبه ويژه درمناطق بسيارناامني که درآنجا شورشگري طالبان وجود دارد کارمشکلي است، با آنهم دفترملل متحد براي مبارزه عليه مواد مخدر وجرايم به داشته هاي کليدي آنها توجه نموده وبه اين ترتيب ارزيابي اش را بيرون داده است.

درولايت جنوبي هلمند؛ که 70% توليدات مواد مخدر درآنجا صورت مي گيرد، بيشترين شمارمردم درسطح کشورقراردارند که مالک موترو موترسايکل مي باشند. همچنين اين ولايت ازلحاظ تملک موترهاي باربردار، ماشينهاي کمباين زراعتي وتراکتور درسطح افغانستان دومين مقام را دارد.

ازاينرو گزارش نتيجه گيري مي کند که به نظرمي رسد:" احتمال اينکه غني ترين ولايت نسبت به فقيرترين ولايت ، ترياک بيشتربکارد زياداست."

مهمترين عامل دراينکه آيا دهقانان مواد مخدر مي کارند ويا نه؟ وجود شورشگري طالبان است.

هلمند يک ولايت صحرايي افغانستان است که درياي وسيعي که ازکوههاي شمال سرچشمه مي گيرد، ازميان آن عبور مي کند ويک وادي زمينهاي زراعتي را سيراب مي سازد. اين ولايت که روزگاري سبد غله افغانستان بود، اکنون قريب به نصف ترياک همه جهان را توليد مي کند.

سربازان بريتانيايي وافغان تقريباً همه روزه درجنگ اند تا کنترول روستا ها وقريه هاي اين وادي حاصلخيز را ازدست شورشيان طالب بگيرند.

44% خانواده هاي هلمندي گفته اند که وضع اقتصادي آنها درسال گذشته به تناسب کل کشور 27 درصد بهبود يافته است.

طالبان هم برکشاورزان خشخاش وهم برقاچاقبران مواد مخدر ماليات وضع مي کنند وبدين ترتيب شورشگري شان را تمويل مي نمايند. ملل متحد پيش بيني مي کند که دربهترين صورت توليدات امسال ترياک نسبت به سال گذشته اندکي پايين ترخواهد بود.

دفترملل متحد براي مبارزه عليه مواد مخدر وجرايم نتيجه گيري مي کند :" به نظرمي رسد که امروز مهمترين عاملي که دهقانان را برمي انگيزد تا برپيمانه کشت خشخاش که ازآن ترياک توليد مي شود، بيافزايند، وضع امنيتي مي باشد.".

مطالب مرتبط

آگهی