ملالی بنیانگذار بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان در کندز | دويچه وله دری | DW | 30.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دويچه وله دری

ملالی بنیانگذار بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان در کندز

ملالی درمیان مردم از شهرت بسیار خوبی برخوردار است، زیرا اوبا بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان افغانستان ثابت کرده که زنان ودختران می توانند مسئولیت مدیریت رسانه ونهادهای اجتماعی را به دوش بگیرند و در جامعه نقش مهمی داشته باشند.

خانم ملالی

خانم ملالی

این زن تحصیل یافته با تاسیس رادیو چراغ و نهاد مدنی بنیاد اجتماعی – فرهنگی زنان افغانستان، نقش با ارزنده ای را درپیشبرد فعالیت های مدنی وتقویت حضور زنان و دختران در رسانه ها ومطبوعات ایفا کرده و زمینه کار برای شماری از زنان و دختران جوان را فراهم ساخته است.

از بانو ملالی می خواهم تا بیشتر خودش را معرفی کند: "من 37 سال دارم. در شهر کندز زاده شده ام واز دانشکده آموزش و پرورش رشته زبان و ادبیات انگلیسی گواهی نامه لیسانس به دست آورده ام. مدتی به حیث آموزگار کار کردم وحالا هم می کوشم تا با کارهای مدنی، اجتماعی و مطبوعاتی مصدر خدمات بیشتری به مردم وجامعه گردم."

انگیزه فعالیت های مدنی و رسانه یی برای ملالی

ملالی با همکارانش در برابر بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان در کندز

ملالی با همکارانش در برابر بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان در کندز

بانو ملالی توضیح می دهد که علاقه و شوق فراوانی برای کارهای اجتماعی و رسانه ای داشته وحتی این حس را در دوره تحصیلات درخودش احساس می کرده و به همین دلیل تلاش کرده است تا خواسته هایش را درعمل پیاده کند: " دراول بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان را تاسیس کردم ومدتی درآنجا مشغول کار بودم. کار من دربنیاد، برگزاری کارگاه های آموزشی، سیمینارها و کنفرانس ها، دادخواهی برای عدالت وحکومتداری خوب بود. پس ازآن به سال 2010 رادیو چراغ را تاسیس کردم که تا اکنون فعالیت دارد و یک رادیوی فعال در ولایت کندزاست. دراین رادیو برنامه های مختلفی تهیه ونشرمی گردد. میزهای مدور، خبر، راپورتاژ و برنامه های تفریحی ومعلوماتی . این رادیوحدود هشتاد کیلومتر را تحت پوشش نشرات خود دارد و تمامی مناطق کندز بشمول ولسوالی ها نشرات ما را می شنوند. ما علاقمندان زیادی دربین زنان و جوانان داریم؛ چنانچه کارکنان این رادیو را نیزعمدتا زنان و دختران جوان تشکیل می دهند، اما مخاطبان ما تمامی مردم است."

فعالیت های اجتماعی و چالش ها

بانو ملالی می گوید که کار اجتماعی و آگاهی رسانی برای مردم ومخصوصا زنان یک مسئولیت مهم تاریخی برای زنان است و او از گذشته ها علاقه داشته تا در این زمینه با جدیت کار کند و فکرمی کرده که فعالیت های اجتماعی وآگاهی رسانی از طریق نهادهای مدنی و رسانه ها بهترمی تواند انجام شود و به همین دلیل دست به تاسیس بنیاد اجتماعی فرهنگی زنان ورادیو چراغ زد. به گفته ملالی این کار او بسیارساده هم نبوده؛ بلکه بارها در این ارتباط مورد تهدید قرارگرفته و مشکلاتی زیادی را نیزمتقبل شده است. به گفته ملالی هنوزهم کار در ولایت کندز که ازمناطق ناامن در شمالشرق افغانستان بشمارمی رود، با مشکلات وچالشهایی همراه است.

ملالی: خدمت گذاری به مردم انگیزه اصلی من برای تاسیس رادیو و بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان بوده است

ملالی: "خدمت گذاری به مردم انگیزه اصلی من برای تاسیس رادیو و بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان بوده است"

بانو ملالی می افزاید: "خدمت گذاری به مردم انگیزه اصلی من برای تاسیس رادیو و بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان بوده است. من می خواستم تا برای زنان دادخواهی کنم وهمچنان زمینه های کار را برای آنان مساعد سازم؛ چنانچه درحال حاضر تعدادی از زنان ودختران جوان دررادیو چراغ کار می کنند که این یک زمینه خوب اشتغال برای آنان است. از طرفی هم با کاراجتماعی و مطبوعاتی خواستم ثابت کنم که زنان ودختران می توانند کارهای مدیریتی را انجام بدهند، زنان هم می توانند مدیران خوب درعرصه های اجتماع، اقتصاد وفرهنگ باشند. اگرچه مشکلات وجود دارد، اما ما مصمم هستیم تا کار خود را ادامه بدهیم."

کاراجتماعی و رسانه ای درکندزهواداران زیادی پیدا کرده و موجودیت رادیو چراغ فرصتی خوبی را دراختیار شماری از دختران جوان فراهم کرده است تا در کنار کار، به این وسیله صدای خود را در جامعه بلند کنند.

آسیه دختر جوان بیست ویک ساله، صبح ها وقت به رادیو می آید . آسیه دوست دارد تا یک گوینده موفق باشد و حضورش درجامعه احساس شود. او می گوید: "من بسیارعلاقه دارم که یک عضو فعال اجتماع باشم و با کاردر رادیو تا حدی به این آرزویم رسیده ام. مشوق من دراین کار خانواده من و استاد ملالی که رییس رادیو چراغ است، می باشند و من واقعا از او خوش هستم ودوست دارم که یک روزی مثل او مورد احترام باشم و کار های ارزنده تری را انجام بدهم.

بانو ملالی ازدید مردم

سعی و تلاش های بانو ملالی درانجام کارهای اجتماعی ورسانه ای، او را درنظرمردم به یک قهرمان تبدیل کرده است، بسیاری ازباشندگان کندزمعتقدند که ملالی ازجمله قهرمانان واقعی است که مساعی او برای بهبود وضعیت زنان دراین ولایت نتایج سودمند ببارآورده است.

کارمندان رادیو چراغ و بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان، دختران و زنان هستند

کارمندان رادیو چراغ و بنیاد اجتماعی-فرهنگی زنان، دختران و زنان هستند

عبدالطیف باشنده کندزمی گوید که اشخاص اندکی به اندازه بانو ملالی برای مردم وجامعه اش کار کرده اند: "واقعا خانم ملالی خیلی کارکرد و زحمت کشید. رادیو چراغ از رادیو های پرشنونده در ولایت کندز است و برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی خوبی دارد. همچنان کار او برای تقویت نقش و حضور زنان در جامعه بسیار مفید و با ارزش بوده است. ما او را به عنوان یک قهرمان می شناسیم."

درحالی که بانو ملالی متعهد برای ادامه کار درعرصه های اجتماع ورسانه است، اما از زنان و دختران هم نسل اش می خواهد تا برای خدمتگذاری به مردم تلاش کنند و از فرصت های پیش آمده برای رشد علمی و تقویت شخصیت کاری خویش استفاده کنند. او در این باره می گوید: "من خیلی علاقه دارم تا زنان و دختران توانایی خود را در مدیریت عرصه های مختلف بیازمایند و برای رشد دانش وتجارب خود کارکنند؛ البته این کارها مشکلاتی را به همراه دارد؛ اما با کوشش می توان مشکلات را رفع کرد."

بانو ملالی که دلبستگی زیادی به کارش دارد، یک الگوی خوب برای جوانان وزنان در ولایت کندز بشمارمی رود. تعداد زیادی از جوانان می خواهند تا مانند ملالی ابتکارعمل برای کار و پیشرفت در جامعه را به دست بگیرند و مثل او در زندگی فردی و اجتماعی موفق و دست آورد هایی خوبی داشته باشند.

DW.COM