ملاقات کارتر رئيس جمهور پيشين ايالات متحده امريکا با مشعل رهبرسازمان حماس | آلمان و جهان | DW | 19.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ملاقات کارتر رئيس جمهور پيشين ايالات متحده امريکا با مشعل رهبرسازمان حماس

جيمي کارتر رئيس جمهوراسبق ايالات متحده امريکا درمذاکراتش با سازمان حماس مي کوشد تا يک راه حل ازطريق مذاکره را بيابد. عده ديگري نيز مذاکره با اين سازمان تندرو فلسطيني را توصيه مي کنند.

پلیس درسوریه مانع نزدیک شدن به کارتر می شود وخبرنگاران انتظار وی را می کشند

پلیس درسوریه مانع نزدیک شدن به کارتر می شود وخبرنگاران انتظار وی را می کشند

باوجود انتقاداتي ازجانب اسرائيل و واشنگتن، همزمان بودن تلاشهاي صلح خواهانه و اعمال خشونتبار درخاورنزديک ديگر يک مسئله عادي شده است، چنانکه دراخير اين هفته اتفاق افتاد. درحالي که جيمي کارتر رئيس جمهور اسبق ايالات متحده امريکا دردمشق ضمن مذاکراتش با خالد مشعل رهبر حماس امکانات يک راه حل ازطريق مذاکره راجستجو مي کند، بازهم يک سوء قصد کننده انتحاري درنوارغزه نزديک به پست مرزي اسرائيل خود را منفجر ساخته است. مسووليت اين اقدام را سازمان حماس بردوش گرفته است. کارتر امروزشنبه براي دومين بار درجريان دو روز با مشعل ملاقات کرده است. اين ملاقات وي مورد تاييد واشنگتن واسرائيل نبوده است.

کسي که با کارتر مذاکره کرده است ، يعني خالد مشعل رهبرسازمان حماس براي جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا يک تروريست سرشناس است. ازنظربوش او مردي است که اسرائيل را تهديد مي کند وبا وي نمي شود صحبت کرد. بوش خود دراين مورد مي گويد:" من نميدانم يک آدم بتواند شريک تلاشهاي صلح باشد، درحالي که بخواهد يک کشور را تخريب بکند وچنين چيزي دربرنامه اصلي وي وجود داشته باشد".

کارتر برعکس بوش درمنازعات جهانی بیشتر راه ورسم دپلوماتیک را ترجیح می دهد

کارتر برعکس بوش درمنازعات جهانی بیشتر راه ورسم دپلوماتیک را ترجیح می دهد

فکر نمي شود که اين مذاکرات بلافاصله تاثيرات مشخصي داشته باشند. کارتر مي خواهد اکنون به حکومت بوش اطلاع بدهد وطبعاً اميدواراست که ابتکار وي هرکسي را که جانشين بوش گردد، ترغيب نمايد تا راه نوي را بيازمايد. همچنان کارتر بايد مسئله تبادله زندانيان را نيز با مشعل مورد مذاکره قرارداده باشد. اين نکاتي بوده اند که موسي ابو مرسوق ، معاون سازمان حماس پيش ازآغازمذاکرات بدان چنين اشارت نموده بود." روي مسائل جاري مانند جيلاد شاليت آن سربازاسرائيلي که ما دوسال پيش اسيرگرفته ايم وروي يک آتش بس ميان اسرائيل وفلسطينيان مذاکره خواهد شد".

واقعيت اين است که ستراتژي ايالات متحده امريکا داير به انزوا کشاندن حماس درنوارغزه تا اکنون ثمره اي نداتشه است. برعکس ازاين محاصره درنوارغزه که پرجمعيت مي باشد، مردم عادي آسيب مي بينند. ازقرارمعلوم چنين اقدامات امريکا سازمان حماس را تضعيف نکرده است. دراين تقابل نيروهاي معتدل امکاني براي پيروزي ندارند. اندکي پيش ازاين کولين پاول وزيرخارجه پيشين ايالات متحده امريکا به اين نتيجه رسيده است که : " من فکرمي کنم بايد راهي پيدا بکنيم تا با حماس مذاکره بنماييم...اين را بايد درنظرداشته باشيم که حماس دربين مردم فلسطين پشتيبان زياد دارد".

یازده سال پیش موساد خواست با ضرب مواد زهری مشعل را به قتل برساند، اما با کمک پادشاه اردن زنده ماند

یازده سال پیش موساد خواست با ضرب مواد زهری مشعل را به قتل برساند، اما با کمک پادشاه اردن زنده ماند

اين چيزي است که کارتر نيز بدان پي برده است. برعکس بوش؛ کارترکسي است که درمسائل تعمق مي کند وازسنخ افراد طرفدارراه حل دپلوماتيک است نه نظامي . درسال 1979 با ميانجيگري او بود که معاهده صلح بين اسرائيل ومصر امضا شد ، وامروز وي درسرتاسرجهان براي صلح وحقوق بشر مبارزه مي کند . وي درسال 2002 برنده جايزه صلح نوبل شد.

خالد مشعل رهبرسازمان حماس براي حکومت بوش واسرائيل يک چهره اي است که موجب برافروختگي ايشان مي گردد.بي دليل نيست که وي تحت شرايط اکيد امنيتي درسوريه به حالت تبعيد به سرمي برد. حکومت اسرائيل واضحاً گفته است که پرواي کشته شدن مشعل را ندارد.وزيرامنيت داخلي اسرائيل ، مشعل را يک " هدف مشروع " خوانده وگفته است که درنخستين فرصت مناسب خود را ازشرش خلاص خواهد کرد.

يازده سال پيش مشعل دراردن ازيک حمله با مواد زهري موساد يا دستگاه جاسوسي اسرائيل، جان به سلامت برد. اين نجات وي فقط هنگامي ممکن گرديد که ملک حسين پادشاه آنوقت اردن براسرائيل فشارآورد تا پادزهرش را بفرستد. جاسوس موساد آن وقت دراردن بازداشت شد. دوسال پس ازاين حادثه مشعل ازاردن بيرون شد ودرسوريه پناهندگي اختيارکرد.

آگهی