معضله خط ديورند- گفتگو با مياگل وثيق | مصاحبه ها | DW | 11.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

معضله خط ديورند- گفتگو با مياگل وثيق

بدون حل معضله خط ديورند ، مشکل دهشت افگني وناامني درافغانستان ومنطقه حل نخواهد شد. اين مطلب را مياگل وثيق رييس حزب رفاه مردم افغانستان ويکتن ازتحليلگران اوضاع سياسي اين کشورطي گفتگويي باصداي آلمان گفته است .

وثيق: اسلام آباد هرگزحاضرنخواهد بود تا يک افغانستان آزاد ،مستقل ونيرومند درکنارش باشد.

وثيق: "اسلام آباد هرگزحاضرنخواهد بود تا يک افغانستان آزاد ،مستقل ونيرومند درکنارش باشد."

وثيق به ابن باوراست که خط ديورند ازهمان آغازجنجال برانگيزبوده وبه اصطلاح خشت اول ازطرف معماران آن زمان سياستهاي افغانستان اميرعبدالرحمن خان وديورند وزيرخارجه سابق بريتانياي کبيرکج گذاشته شده است.

بنابراستدلال مياگل وثيق قدرتهاي آن زمان به مردم محل هيچگونه حق انتخاب سرنوشت برايشان داده نشده است. به همين دليل سرحدات مشترک ميان پاکستان وافغانستان تاهمين اکنون زخم ناسوريست که بايد به حل آن پرداخته شود . رييس حزب رفاه ملي افغانستان گفته است که پاکستان مساله مين گذاري سرحدات را به اين دليل مطرح مي نمايد تا ازضعف امروز دولت کابل استفاده نموده وسرحدات بااين کشور را به رسميت بشناساند. اما وثيق به اين باوراست که با به رسميت شناختن خط ديورند هم مشکل مداخلات اسلام آباد درافغانستان ازميان برداشته نمي شود . به باوراو، اسلام آباد هرگزحاضرنخواهد بود تا يک افغانستان آزاد ،مستقل ونيرومند درکنارش باشد.

وثيق با اشاره به رويدادهاي سالهاي اخيردرافغانستان ورژيم طالبان مي گويند که اسلام آباد تلاش زياد به خرچ دادتا با ازبين بردن اردو، پليس ، نهادهاي دولتي وزيربناهاي اقتصادي ،افغانستان را کشورمطيع ساخته تحت کنترول درآورد؛ طرح که بعداز حادثه يازدهم سپتمبرنقش برآب گرديد.

پيشنهاد اوبراي حل مشکل خط ديورند اين است که با ميانجيگري جامعه جهاني همه پرسي درافغانستان ومردم محل درآن طرف خط ديورندصورت بگيرد تا بالاخره معلوم گردد که مردم افغانستان وباشندگان محل دراين رابطه چه خواست دارند وبعداً بنابرخواست اکثريت تصميم گرفته شود که آينده اين منطقه چه گونه رقم زده مي شود.

گفتگوبامياگل وثيق را دربخش صوتي همين صفحه مي توانيد بشنويد.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی