معرفي باقي اعضاي کابينه؛ کسب حمايت حزب اسلامي و جمعيت اسلامي؟ | افغانستان | DW | 09.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

معرفي باقي اعضاي کابينه؛ کسب حمايت حزب اسلامي و جمعيت اسلامي؟

معاون دوم رييس جمهورامروز شانزده تن ازهجده وزيرباقي ماندهي کابينه را به مجلس نمايندگان معرفي نمود.برخلاف آنچه قبلاتصورميشد،مجموع شانزده نفرمعرفي شده،افرادجديداند وهيچيک ازوزيران ردشدهي قبلي، براي باردوم معرفي نشدند.

حزب اسلامي به رهبري عبدالهادي ارغنديوال از متحدين کرزي بوده و در زمان انتخابات نيز به نفع حامد کرزي کار نمود.

حزب اسلامي به رهبري عبدالهادي ارغنديوال از متحدين کرزي بوده و در زمان انتخابات نيز به نفع حامد کرزي کار نمود.

در ميان وزيران معرفي شده، ضرار احمد مقبل و آمنه افضلي کساني اند که در کابينههاي گذشته نيز در سمت وزارت کار کرده اند.

فهيم دشتي، روزنامهنگار در کابل، به اين باور است که ليست معرفي شده نظر به وزيران قبلياي که رد شدند، نميتواند بيانکنندهي افراد کارا و توانمندتري باشند. به گفتهي وي، حتا برخي وزيراني که قبلاً معرفي شده بودند اما رد گرديدند، امتيازهايي نسبت به وزيران جديداً معرفي شده دارند.

بسياري اشخاص معرفي شده، چهرههاي جديدي هستند که پيش از اين در سمتهاي وزارت کار نکرده اند.

سردار محمد رحمان اوغلي، نمايندهي پارلمان کشور ميگويد تنها نکتهي بارز وزيران جديداً معرفي شده اين است، که اين وزيران در فساد اداري و کمکاريهايي دولت آقاي کرزي، در گذشته نقش بسيار جدي و مهم نداشته اند. با اين هم، به گفتهي رحمان اوغلي، وزيران پيشنهادي کنوني از تجربهي کمتري برخوردار ميباشند.

برهان الدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی-برخي به اين باور اند که حامد کرزي در معرفي باقي اعضاي کابينه توانسته حمايت جمعيت اسلامي را نيز کسب نمايد.

برهان الدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی-برخي به اين باور اند که حامد کرزي در معرفي باقي اعضاي کابينه توانسته حمايت جمعيت اسلامي را نيز کسب نمايد.

در ميان وزيران پيشنهادي، دو تن از اعضاي جمعيت اسلامي و حزب اسلامي نيز حضور دارند. جار الله منصوري به عنوان وزير احيا و انکشاف دهات، و انجنير عبدالرحيم به عنوان وزير عودت مهاجرين، از اعضاي جمعيت اسلامي ميباشند. در کابينهي قبلي، هيچ فردي از سوي برهان الدين رباني، رييس حزب جمعيت اسلامي معرفي نشده بود.

برخي به اين باور اند که حامد کرزي در معرفي باقي اعضاي کابينه توانسته حمايت جمعيت اسلامي را نيز کسب نمايد.

هنوز معلوم نيست که اين افراد از سوي جمعيت اسلامي معرفي شده اند يا اين که از آدرس شخصي خود شان. اما دشتي به اين باور است که اگر اين افراد از سوي جمعيت اسلامي هم معرفي شده باشند، "آدمهاي بسيار موثر و تاثيرگذار نبوده" و گمان نميرود که در کابينه بتوانند تاثيرگذاري بسيار زياد داشته باشند.

با اين همه، دشتي به اين باور است که انتخاب اين دو فرد، به هدف کسب حمايت جمعيت اسلامي صورت گرفته است.

همچنان، عبدالهادي ارغنديوال، رييس حزب اسلامي به عنوان وزير اقتصاد، و ارسلا جمال که سابق عضويت حزب اسلامي را داشته، به عنوان وزير سرحدات، اقوام و قبايل معرفي شده اند. اما از حزب افغان ملت که قبلاً انورالحق احدي معرفي شده بود، اين بار شخصي معرفي نشده است.

حزب اسلامي به رهبري عبدالهادي ارغنديوال از متحدين کرزي بوده و در زمان انتخابات نيز به نفع حامد کرزي کار نمود.

فهيم دشتي، روزنامهنگار در کابل

فهيم دشتي، روزنامهنگار در کابل

به باور برخي کارشناسان، معرفي دو وزير از حزب اسلامي افغانستان، ميتواند نشانهي حسن نيت حامد کرزي به گلبدين حکمتيار باشد تا وي را به پيوستن به روند صلح و آشتي، ترغيب نمايد.

هرچند حزب اسلامي به رهبري ارغنديوال جواز رسمي دارد و به گونهي جداگانه از حزب اسلامي گلبدين حکمتيار فعاليت ميکند، اما به گفتهي دشتي، در گذشته در ميان سياستمداران افغانستان مشهور بوده که "اعضاي حزب اسلامي، به ويژه آنهايي که يک مدتي در رهبري حزب اسلامي فعاليت داشته اند، به اصطلاح تعهد شان برگشت ناپذير است از حزب اسلامي".

به گفتهي دشتي، هرچند آقاي ارغنديوال به شکل مستقم عمل ميکند، ولي گمانههايي وجود دارد که "روابط اين حزب با رهبري اصلياش آقاي حکمتيار هنوز دوام دارد".

مذاکره با طالبان و گلبدين حکمتيار، از برنامههاي اساسي حامد کرزي در اين دور رياست جمهورياش بيان شده است.

دشتي ميگويد معرفي چهرههايي از حزب اسلامي، "ميتواند" به هدف کشاندن حکمتيار به مذاکره و پيوستن به دولت، صورت گرفته باشد.

گلبدین حکمتیاررهبرحزب اسلامی درحال جنگ با دولت افغانستان

گلبدین حکمتیاررهبرحزب اسلامی درحال جنگ با دولت افغانستان

اما سردار محمد رحمان اوغلي معتقد است که "امتيازبخشي"هايي حامد کرزي، نميتواند قناعت حزب اسلامي گلبدين حکمتيار را فراهم سازد، زيرا حزب اسلامي در حدود 30 درصد ولايات را نيز در اختيار داشته و در ادارات نيز نسبت به ديگر احزاب سياسي، "حضور" برجسته دارد.

با اين وجود، هرچند تصور ميشود وزيران پيشنهادي اين بار از حمايت نمايندگاني مربوط به جمعيت اسلامي و حزب اسلامي در مجلس نيز برخوردار خواهند بود، اما رحمان اوغلي معتقد است که نمايندگان همانطوري که با افراد معرفي شده از سوي ديگر رهبران سنتي برخورد کردند، با اينها نيز همانگونه برخورد ميکنند، مگر اين که مسالهي "تطميع" در ميان باشد. به گفتهي وي، مجموع نمايندگان طرفدار حزب اسلامي و جمعيت اسلامي، نميتواند تغيير قابل ملاحظهاي در تصميم جمعي نمايندگان پارلمان داشته باشد.

اما فهيم دشتي ميگويد، "گمان اغلب" اين است که با توجه به اعمال نفوذ رييس جمهور، اينبار اعضاي معرفي شدهي کابينه پيروز خواهند شد.

قرار است تا آخر اين هفته، در مورد وزيران جديدا معرفي شده راي گيري شود. هنوز معلوم نيست که وزيران مخابرات و انرژي و آب، چه زماني معرفي خواهند شد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی