مصاحبه با کورت بيک رئيس حزب سوسيال دموکرات آلمان | مصاحبه ها | DW | 04.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مصاحبه با کورت بيک رئيس حزب سوسيال دموکرات آلمان

کورت بيک رئيس حزب سوسيال دموکرات آلمان ضمن سفراخيرش به افغانستان پيشنهادي براي مذاکره با "طالبان معتدل " داده است. داکترسيد موسي صميمي سردبيربرنامه هاي افغانستان راديو دويچه ويله - صداي آلمان- به هنگام برگشت بيک ازافغانستان به آلمان ، مصاحبه اي با وي انجام داده است که اينک متن آن به خدمت تان گزارش مي شود:

بیک مخالف مذاکره با گروههایی است که درهراس افگنی وکشتن مردم دست دارند

بیک مخالف مذاکره با گروههایی است که درهراس افگنی وکشتن مردم دست دارند

دويچه ويله : آقاي بيک ؛ شما ازنقاط مختلف افغانستان ديدن نموده ايد ، ازکشوري که روند بازسازي اش همه روزه بيشتربا مشکلات وچالشهاي بزرگتري روبه رو مي گردد؛ برداشت شما ازاوضاع افغانستان ازچه قراراست ؟

کورت بيک : درقدم اول بايد گفت که اوضاع درافغانستان درهمه جا يکسان نيست.برخلاف برداشتها درآلمان ويا اروپا، اوضاع درمناطق مختلف اين کشور تفاوتهاي زياد ازيکديگردارند. بهرحال افغانستان بايک چالش بزرگ روبه رواست ومشکلات مردم بعداز 25 سال جنگ وجنگهاي داخلي در همه جا محسوس اند. اکنون خطرآن وجود دارد که مردم اميدواريهاي شان را ازدست بدهند واين امر مي تواند انکشاف خيلي ناگوارباشد.

دويچه ويله : آقاي بيک ؛ شما به تفاوتهاي امنيتي درافغانستان اشاره کرديد، درشمال افغانستان به طورمثال جايي که سربازان آلماني قراردارند، اوضاع نسبتاً آرام تربه نظرمي رسد. اما با آنهم خطردهشت افگني درآنجا هم وجود دارد وبه کلي ازبين نرفته است. ازطرف ديگردرحال حاضر هواپيماهاي اکتشافي تورنادو راهي افغانستان شده اند، وبه اين شکل سربازان آلماني مسئووليت بيشتري را متقبل مي گردند- روحيه ي سربازان آلماني را چگونه يافته ايد؟

کورت بيک : سربازان آلماني درکل دروضعيت بسيارخوب قراردارند واز روحيه قوي برخوردارمي باشند. بدون شک اينجا وآنجا شکايتهاي خردوکوچک نيز وجود دارند که بيشترمربوط به کارهاي روزمرده مي باشند. البته ما اين شکايات را جدي مي گيريم ومن براي حل آنها نيز اقدام خواهم کرد. اما روحيه سربازان آلماني طوري که گفتم است درکل خوب است وآنها يک مطلب را درک نموده اند که همکاريهاي نظاميان با تيمهاي بازسازي ملکي براي کارآنها ومردم محل بيحد موثر ومثبت اند وآنها وظيفه اصلي خود را هم درهمين بخش بازسازي مي بينند.

دويچه ويله : آقاي بيک ؛ شما نه تنها از شمال افغانستان بلکه ازکابل هم ديدن نموده ايد ودرآنجا با شماري ازخبرنگاران مجرب افغانستان صحبتهايي داشته ايد وآنها تشويشهاي خودرا درمورد قوانين جديد مطبوعات درافغانستان که باعث محدوديت آزادي بيان مي گردند با شما مطرح نموده اند، واکنش شما دراين زمينه چگونه بوده است ؟

کورت بيک : من به آنها گفتم که ما امکانات اين را نداريم که يک حکومت منتخب را تحت فشارقراربدهيم . اما من به وضاحت به آنها وهمچنان برخي ازنمايندگان پارلمان اظهارنمودم که جهان آزاد ازافغانستان انتظاراين را دارد تا آزادي مطبوعات را زيرسوال نبرد، زيرا حقوق دموکراتيک ، آزاديهاي فردي وآزادي مطبوعات پايه هاي اساسي رشد دموکراسي دريک کشورمي باشند ونمي شود ازآنها چشمپوشي نمود.

دويچه ويله : آقاي بيک ؛ حامدکرزي رئيس جمهورافغانستان ازمدتي بدينسو به خاطرنا آراميهاي روزافزون درجنوب اين کشورتحت فشارقرارگرفته است. حال شما پيشنهاد نموده ايد که براي حل معضله کنوني ؛ برگزاري يک کنفرانس براي افغانستان ضروري مي باشد. آيا پيشنهاد شما نتيجه صحبتهاي شما با آقاي کرزي مي باشد؟

کورت بيک : بدون شک ملاقات با آقاي کرزي درشکل گيري چنين پيشنهادي بي تاثيرنبوده است ، اما پيشنهاد من براساس صحبتهاي زيادي که من با افراد گوناگون درافغانستان داشته ام، شکل گرفته است. هدف اين است که با تحليل دقيق ازاوضاع – طوري که درافغانستان گفته مي شود- درصدد آن برآييم که راههايي را براي مذاکره با گروههاي معتدل ونرمش پذير بخصوص درجنوب اين کشورجستجو نمايد. براي اينکه سوء تفاهمي رخ ندهد ، به صراحت بايد گفت که دراينجا نبايد همه گروههاي درگير با حکومت مرکزي را ازيک قماش دانست – دراينجا بين گروههاي افراطي ويا گروههاي جنايتکار که درقاچاق مواد مخدر دست دارند وگروههاي معتدل بايد تفاوت گذاشت. هدف اين است که با ابتکارنيروهاي افغاني وبين المللي دقيقاً بررسي نمود که آيا امکان تفاهم با گروههاي معتدل وجود دارد ويا خير؟

دويچه ويله :پس شما بين گروههاي دهشت افگن که در هراس افگني بين مردم دست دارند، وگروههايي که چنين شيوه اي را درپيش نمي گيرند، تفاوت قايل مي گر ديد وحاضرنيستيد تا با دهشت افگنان مذاکره نماييد.

کورت بيک : به هيچ صورت. با کساني که درقتل مردم دست دارند هرگز حاضر به مذاکره نخواهيم بود. اصل موضوع دراين است که با نيروهايي که درمناطق ناامن داراي نفوذ مي باشند وتحت شرايط بخصوصي آماده همکاري مي باشند صحبت نمود ، تا ديده شود که تا چه امکانات همکاري وجود دارند. من مي دانم که درمناطقي که تحت نفوذ نيروهاي انگليسي قراردارند، اينگونه تلاشهايي که متاسفانه بسيارموفقانه نبوده اند ، صورت گرفته اند. اما نبايد نا اميد شويم واين راه را ترک بگوييم .

دويچه ويله : آقاي بيک ، طوريکه شما اطلاع داريد ، آلمان نه تنها دربخش امنيتي ، بلکه دربسا ساحات ديگرنيز به افغانستان کمک مي نمايد. آيا به نظرشما برنامه هاي آلمان براي کمک به بازسازي افغانستان به همين شکل امروزينش درست اند ويا اينکه بايد تغييراتي درآنها وارد نمود؟

کورت بيک : به نظرمن برنامه هاي ما منطقي ودرست مي باشند، اما مطلبي را که من درافغانستان متوجه آن شدم اينست که نيروها وسازمانهايي که براي بازسازي افغانستان فعاليت مي نمايند ، بايد همآهنگي بيشتربا همديگرداشته باشند تا کمکهاي آنها موثرترباشند- بخصوص دربخش معارف وتاسيس مکاتب جديد- ومن شخصاً درنظردارم تا نيروهاي آلماني را براي همکاري با معارف افغانستان تشويق بيشترنمايم وتلاشهاي بيشتري را دراين راه سازماندهي نمايم .

دويچه ويله : آقاي بيک ازاينکه وقت تان را دراختيارما گذاشتيد ازشما متشکريم .

آگهی