مصاحبه با رئيس حزب سبزهاي آلمان درمورد اوضاع افغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 12.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

مصاحبه با رئيس حزب سبزهاي آلمان درمورد اوضاع افغانستان

"آنچه ما درافغانستان ديديم ، براي اکثريت مردم درکمربند پشتون نشين کشور، ستراتژي نظامي اندورنگ فريدم – آزادي مدام – به مثابه جنگ عليه مردم ملکي دانسته مي شود. اين چيز کاملا ًغلطي است. من مي خواهم که حکومت آلمان فدرال بکوشد تا بلاخره اين ستراتژي نظامي پايان بيابد وبرگشت به سوي يک ستراتژي مانند ستراتژي آيساف درشمال صورت بگيرد ." ( کلاوديا روت رئيس حزب سبزهاي آلمان )

کلودیا روت مخالف توظیف هوا پیما های تورنادوی آلمانی درافغانستان است

کلودیا روت مخالف توظیف هوا پیما های تورنادوی آلمانی درافغانستان است

ديروز ششمين سالروز حمله تروريستي يازدهم سپتمبر برايالات متحده امريکا بود. کشورهاي مختلف جهان تجارب شان را ازشش سال اعلام جنگ عليه تروريسم جمع بندي نموده واعلام کردند. مايک مک کونيل رئيس اداره استخبارات ملي ايالات متحده امريکا گفته است که ما ازاين کاملاً مطمئن نيستيم که تلاشهاي مخرب تروريستي دردرون ايالات متحده امريکا را کاملاً متوقف ساخته مي توانيم . فرانکو فريتيني کميسار داد گستري ، عدالت وآزادي اتحاديه اروپا تروريسم را " يک تهديد هميشگي " خوانده است وخواهان به راه انداختن تحقيقاتي شده است که بتواند جلو تروريسم را بدون آنکه به آزاديهاي مدني شهروندان خدشه اي وارد گردد ؛ بگيرد. درافغانستان نيز شش سال پس ازحمله نيروهاي بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا که درحقيقت پيامد حمله يازدهم سپتمبرمي باشد ، اوضاع بدترشده است، اين خرابي اوضاع درساحه حقوق بشربيشترمحسوس است ، زيرا درضمن عمليات نظامي عليه جنگجويان مظنون به طالب بودن ، افراد غيرنظامي زيادي کشته مي شوند. انتشارخرابي اوضاع درافغانستان وبه ويژه انتشارکشته شدن افراد غيرنظامي توسط نيروهاي بين المللي درافغانستان درکشورهاي غربي بازتاب گسترده اي دارد. احزابي که مطابق به برنامه شان خود را مخالف جنگ ومتعهد به تامين حقوق بشرمي دانند ، بيشترازسايربخشهاي مردم به اين اخبارحساس مي باشند. . حزب سبزهاي آلمان يکي ازهمين گروههاي حساس مي باشد.

مصاحبه با کلاوديا روت رئيس حزب سبزهاي آلمان

قراراست درماه اکتوبر بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان درمورد تمديد ماموريت سربازان اين کشوردرافغانستان تصميم بگيرد. به روزشنبه آينده حزب سبزهاي آلمان يک نشست دربسته را پيرامون تعيين سياستهاي اين حزب درقبال توظيف سربازان آلماني درافغانستان برگزارمي کند. با آنکه حزب سبزها دراساس يک حزب پاسفيست يا مخالف جنگ مي باشد ، اما فکرنمي شود اين حزب کاملاً مخالف عمليات سربازان آلماني درافغانستان باشد . با آنهم بيشترين افراد اين حزب با عمليات "اندروينگ فريدم " – آزادي مدام – که سبب قتل شمارزياد افراد غيرنظامي درافغانستان شده وتوسط ايالات متحده امريکا فرماندهي مي شود مخالف اند. همچنان شمار قابل ملاحظه اي افراد اين حزب با به کارگماشتن هواپيماهاي تورنادوي آلماني مخالف اند. فکرمي شود حزب سبزها طرفدارشرکت آلمان درعمليات آيساف با تاکيد بيشتربربازسازي ملکي باشد.

دراين رابطه کريستل بلانکه و الريش زيگلر از دويچ لند راديو کلتور، مصاحبه مفصلي درمورد اوضاع جاري افغانستان ومواضع حزب سبزهاي دررابطه با مسائل نظامي وحقوق بشردرافغانستان انجام داده است که دراينجا فقط برخي سوالها وجوابهاي مرتبط به حقوق بشررا به خدمت شما برگردان وبازگومي شود:

دويچ لند راديو کلتور: دردرون حزب يا دست کم دردرون رهبري حزب درابطه با تورنادو مناقشه وجود دارد. آيا مي توان اين مناقشه را خواباند. يک طرح ديگر نيز وجود دارد وآن اينکه گفته مي شود راي ممتنع داده شود. طبعاً راينهارد بوتي کوفر رفيق حزبي وکسي که همراه باشما رئيس حزب مي باشد، مي گويد : نه چنين نبايد باشد. وضع اين مناقشه دررهبري حزب ازچه قراراست.؟

کلوديا روت : اول اينکه اين مناقشه کاملاً با روحيه ضد جنگي مي باشد زيرا ما يک حزب مخالف جنگ ويک حزب متعهد به حقوق بشر مي باشيم وبه اين اساس حداقل ما دراين موارد 90% باهم موافقيم . اين همان چيزي است که طرح هيئت مديره فدرال درحزب ما نيز برآن تاکيد مي ورزدوپس ازآن ديدگاه هاي مختلف مطرح مي شوند.

اختلاف نخستين روي توظيف تورنادو وجود دارد. من درماه مارچ عليه توظيف اين هواپيما بوده ام ، درخلال اين مدت دليلي هم وجود نداشته است که من ازآن جانبداري بکنم و ازنظرمن اين قابل قبول نيست که عمليات تورنادو براي کشافي است و درخدمت ستراتژي نظامي درچهارچوب عمليات اندورينگ فريدم – آزادي مدام – قرارنمي گيرد. ازنظرمن اين مسئله جدي است که درگزارش دستگاه استخبارات فدرال – ب . ان . دي – درمورد اوضاع افغانستان گفته مي شود که سهمگيري تورنادو درجنوب افغانستان ، بدان منجرشده است که آلمان به مثابه يک جناح شريک ويا حامي حملات نظامي ايالات متحده امريکا پنداشته شود. اين مهم ترين دليل است ومن مي گويم : 80 مليون يورو اي که براي عمليات تورنادو اختصاص داده شده است ، يک نوع اولويت قايل شدن کاملاً غلط است ، زيرا مي بينيم که درعين زمان براي بازسازي غيرنظامي درحال حاضر فقط 100 مليون يورو اختصاص داده شده است. يک تعداد رفقاي حزبي زن ومرد وجود دارند که مسلما ًبراي آنها توظيف تورنادو معقول وقابل دفاع است. بنابراين براي ايشان وآناني که طرفدارآيساف اما مخالف تورنادو اند يکي ساختن مجوز چندان معضله اي نيست .

دويچ لند راديو کلتور: شما گفته ايد که " اوضاع درافغانستان بسيارخراب شده است." احزاب ديگرنيز چنين عقيده اي دارند. همه جا سخن ازيک تغييراستراتژي درميان است . حزب سبزها به اين مباحثات چه کمکي مي تواند؟همچنان سايراحزاب نيز خواهان بازسازي غيرنظامي بيشتر وحفاظت نظامي مي باشند. اين راهمه مي خواهند.

کلوديا روت : خوب بلي ؛ کافي نيست که درمذاکرات روزيکشنبه روي اين مطلب حرف زده شود، يک چيزي گفته شود اما برايش کاري انجام داده نشود. هنگامي تغييرستراتژي به معناي " بازسازي غيرنظامي بيشتر" باشد ، ازنظرمن وسايل وتوسعه اين بازسازي مطرح بحث مي باشند. ببيند يک مشکل وجود دارد. که طبعاً درکابل وبرخي نواحي ديگر وشهرهاي بزرگ واقعاً يک سلسله بهبوديها رونما شده اند. سايه روشنهايي وجود دارند. اينرا نيزبايد بگوييم که دسترسي به تسهيلات صحي بسياربيشترشده است مکاتب بيشتري برپا شده اند. درآمد سرانه افزايش يافته است. اما اين توسعه درشهرهاي بزرگ مانند کابل برسايرمناطق تاثيرندارند و گسترش نيافته اند. بخشهاي بزرگ افغانستان وجود دارند که درآنجاها اصلاً اين بازسازيها ارزشي ندارند.

يا اينکه مسئله پليس را درنظربگيريم ، همه مي گويند که پليس به مثابه ساختارامنيتي مهم است . درست اما آيساف براي مردم غيرنظامي تنها يک جز بسيارنا پايدارامنيت را تشکيل مي دهد. تاهمين اواخر دراين ساحه تنها آلمان مسئوول بود. چگونه مي توان با 40 يا 60 مامورپليس آلمان يک دستگاه پليس را ايجاد نمود. اکنون اعلام گرديده است که ايوپول يا پليس اروپا نيز دراين ساحه بازسازي پليس سهيم شده است. بازهم مشکل منابع مطرح مي گردد و گفته مي شود که تاما ه مارچ سال 2008 عيسوي 195 مامورپليس دراختيارگذاشته مي شود. من بايد بگويم که چنين رفتاري را فاجعه بارمي دانم . ما 450 مليون يورورا براي امورنظامي اختصاص مي دهيم و درمقابل آن 100 مليون يورو را براي بازسازي غيرنظامي . اين يک عدم تعادل را نشان مي دهد.

دويچ لند راديو کلتور: عمليات اندورنگ فريدم يا آزادي مدام پايان داده شود؟

کلوديا روت : بلي طبعاً دولت فدرال المان ازنگاه بين المللي دراين راه اقدام بکند. آنچه ما درافغانستان ديديم ، براي اکثريت مردم درکمربند پشتون نشين کشور، ستراتژي نظامي اندورنگ فريدم – آزادي مدام – به مثابه جنگ عليه مردم ملکي دانسته مي شود. اين چيز کاملا ًغلطي است. من مي خواهم که حکومت آلمان فدرال بکوشد تا بلاخره اين ستراتژي نظامي پايان بيابد وبرگشت به سوي يک ستراتژي مانند ستراتژي آيساف درشمال صورت بگيرد . چنين ستراتژي اي را مي توان گفت که عبارت است از: بازسازي وکمک با بازسازي ، حفاظت ازبازسازي غيرنظامي ؛ اما نه اينکه عليه مردم غيرنظامي جنگ به راه انداخته شود

دويچ لند راديو کلتور: شما مي گوييد که درجنوب افغانستان ديگرعمليات اندورينگ فريدم يا آزادي مدام نه ، بلکه اصول آيساف درنظرگرفته شود. دراين مناطق طالبان به طورروزافزوني فعال اند. آيا شما فکرمي کنيد که طالبان اجازه بدهند تحت تاثيرآيساف قراربگيرند؟

کلوديا روت : بدون ترديد، طبعاً ضرورت به يک مبارزه عليه تروراست. اندکي پيش روزنامه نيويارک تايمز طي يک مقاله طولاني تحليل کرده است که درولايت هلمند چه جريان دارد. درهلمند شمارسربازان به چندين هزارافزايش داده شده بود- فکرمي کنم از 2000يا 3000 نفربه 7000 نفر. اين موجب آن گرديد که خشونتهاي بيشتري با حمايت طالبان صورت بگيرند ودرنتيجه آن مقامات ولايت نيز بيشتربه فساد مبتلا شدند وکشت مواد مخدر نيززياد ترگرديد ووضع امنيتي نيزبدترشد.

من فکرمي کنم ازجمله مودلهايي که بسيارموفقيت آميزمي باشند، آن مودلي است که هالنديها کوشش کردند ازطريق مذاکره با رهبران قومي ، شوراهاي ريش سفيدان وجرگه ها با آنها قراردادي بسته وخود را ازاين مناطق بيرون بکشند. البته من حالا ازطالبان معتدل حرف نمي زنم که ازقانون اساسي و بازسازي حمايت کنند. اين چيزي است که کرزي نيزدر راهش کوشش مي کند. من فکرمي کنم که ازروند آشتي بايد حمايت نمود. اين به خاطرآن است که نبايد به شيوه بوش همه چيز را به شکل خيروشر وسياه وسفيد درنظرگرفت .

آگهی