مصاحبه با تام کیونیکس نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان | مصاحبه ها | DW | 10.01.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مصاحبه با تام کیونیکس نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان

"يک بخش عمده وظايف ما در افغانستان اين خواهد بود که کمکهاي جامعه جهاني را براي افغانستان به سطح بسيار بالا نگهداريم. تامين صلح و ثبات سياسي در افغانستان به کمک زياد و دوامدار ضرورت دارد. و ما نمي توانيم که افغانستان را بعد از گذشت يک و يا دوسال تنها بگذاريم."

تام کیونیکس

تام کیونیکس

دويچه ويله: آقاي کيونيکس، شما با مشکلاتي که افغانستان در حال حاضر باآن دست و پنجه نرم مي کند به خوبي آشنايي داريد. چه باعث شد که شما باوجود تمام اين مشکلات حاضر به انجام وظيفه در افغانستان شديد؟

کيو نيکس: خوب، در اول سازمان ملل متحد باعث گرديد تا من تن به انجام اين وظيفه در افغانستان بدهم. و در پهلوي آن شما خبر داريد که فعاليتهاي کشور آلمان در جهان و بخصوص در افغانستان بسيار مهم استند و من کوشش خواهم نمود تا وظايف خود را در افغانستان که بدون شک آسان و ساده نخواهند بود، به خوبي انجام دهم. در ضمن من با تجربه اي که در ساير نقاط جهان کسب کرده ام، هرگاهي که از من پرسيده شده است که آيا من خواهان رفتن به افغانستان استم و يا خير، جواب مثبت داده ام و بسيار با علاقه سعي خواهم کرد که نقش مثبتي در حل مشکلات افغانستان داشته باشم.

دويچه ويله: آقاي کيونيکس، شنونده گان ما در پهلوي بحث در مورد مطالب ديگر، علاقه زياد دارند تا درمورد شما معلومات داشته باشند. شما خود شخصيت تان را چگونه تعريف مي کنيد؟

کيونيکس: به هر حال خيلي مشکل است که شخصي در مورد خود صحبت نمايد. من سالهاي زياد با حزب سبزهاي آلمان همکار بوده ام و وظايف زيادي در سازمان ملل داشته ام. در کشورهاي بحران زده اي چون "گواتيمالا" و يا "کوزوا" مسئووليت پياده نمودن برنامه هاي صلح سازمان ملل متحد را بدوش داشتم. در پهلوي آن شخصاً در مورد خود ميتوانم بگويم که آدم با حوصله و پرکاري استم، به هنر و ادبيات علاقه فراوان دارم و بيشتر طرفدار يک زندگي ساده و بي آلايش ميباشم.

دويچه ويله: شما خود شاهد بوديد که سازمان ملل متحد با همکاري ديگر سازمانهاي جهاني نقش مهمي در بخش پياده نمودن توافق نامه " بن" در افغانستان داشت. وظايف مشخص و برنامه کاري شما در قبال افغانستان چه ها اند؟

کيونيکس: يک بخش عمده وظايف ما در افغانستان اين خواهد بود که کمکهاي جامعه جهاني را براي افغانستان به سطح بسيار بالا نگهداريم. تامين صلح و ثبات سياسي در افغانستان به کمک زياد و دوامدار ضرورت دارد. و ما نمي توانيم که افغانستان را بعد از گذشت يک و يا دوسال تنها بگذاريم. بنا براين يکي از برنامه هاي کاري من ايجاد روابط مفيد و نيک بين افغانستان و جامعه جهاني خواهد بود. افغانستان بحيث يکي از اعضاي مهم سازمان ملل متحد، عضو جامعه جهاني بوده و ساير کشورهاي عضو سازمان ملل در مقابل افغانستان مکلفيت دارند.

دويچه ويله: در کنفرانس "لندن" که در آخر ماه آينده برگذار مي شود، چه مطالبي را سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار خواهد داد؟

کيونيکس: ما حتماً در کنفراس" لندن" در مورد ادامه پروسه "بن" بحث خواهيم نمود و در اين مورد که همکاري هاي جامعه جهاني بايد در ساحات مختلف، مانند: ايجاد نهادهاي دولتي، همکاري هاي اقتصادي، تامين امنيت، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدره و دفاع از حقوق بشر ادامه پيدا کند بحث خواهيم نمود. در ضمن کنفرانس "لندن" به يقين اهداف مشخص و دقيقي را تعين خواهد نمود. اهدافي که مشترکاً با دولت افغانستان برنامه ريزي خواهند شد و برنامه هاي کاري که بنابرآن کمکهاي جامعه جهاني براي افغانستان صورت خواهند گرفت.

دويچه ويله: طوريکه شما اطلاع داريد، کمکهاي سازمان ملل براي کشورهاي بحران زده نه تنها مورد تحسين قرار مي گيرند بلکه بعضي ها سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده و به اين نظر اند که سازمان ملل، پولهاي بي حد زيادي را مصرف حقوق ( معاشات) کارمندان خود در کشورهاي بحران زده مي کند. پولي که در بخش بازسازي به مصرف نمي رسد و به اين شکل خرج ميشود. تجارب شما در اين بخش به چه شکل بوده و شما به اين انتقاد چه جوابي داريد؟

کيو نيکس: خوب به نظر من بخشي از اين انتقادات که شما فرموديد بجاست و بعضاً کارمندان و کارشناسان بين المللي حقوق (معاشات) بي حد گزافي دارند که به هيچ صورت نمي توان آن را درست تلقي نمود. در ضمن ما بايد هميشه از خود بپرسيم که پولي را که سازمان هاي جهاني جهت کمک به کشورهاي بحران زده مي برند، چه مقدار اين پول ها به نفع بازسازي و به نفع مردم اين کشورها به مصرف مي رسند و چه مقدار به نفع سازمان هاي کمک کننده. من به اين باور استم که مقدار پولي که براي بازسازي به مصرف مي رسد بايد به مراتب بيشتر از پولي باشد که خرج مصارف سازمانهاي جهاني مي گردد. تلاش من در افغانستان اين خواهد بود که به تمام جوانب کمک کننده دايماً ياد آور شوم که آنها همه، متوجه مصارف خود باشند. البته يک مطلب ديگر را نيز ميخواهم که ياد آور شوم که آن اينست: کارشناسان خارجي اي استند که بدون معاشات بسيار خوب، هرگز حاضر به اين نيستند که به کشورهاي بحران زده بروند. بعضيها که خود آروزي داشتن چنين درآمد هايي را دارند، سازمانهاي جهاني را مورد انتقاد قرار مي دهند. اما به هرحال هدف کمک براي کشورهاي بحران زده است و ما بايد با آموزش دادن کادرهاي داخلي، اين کشورها را آماده بسازيم تا بعد از مدتي خود مشکلات خود را حل نموده و به کارشناسان خارجي نياز نداشته باشند.

دويچه ويله: خوب البته براي آموزش کادرهاي داخلي نياز به پول است. پولي که دولت افغانستان بارها اعلام نموده که در اختيار دولت گذاشته نشده است. چرا سازمان ملل متحد و جامعه جهاني حاضر نيست تا مقدار بيشتري از پول هايي را که براي بازسازي افغانستان در نظر گرفته شده، در اختيار دولت افغانستان قرار دهد. آيا دولت افغانستان هنوز هم مورد اعتماد قرار ندارد؟

کيونيکس: ببينيد من در کل نمي توانم بگويم که تا چه حدي اين انتقاد بجا و درست است. چيزي که من ميتوانم بگويم اين است که وظيفه من اين خواهد بود که کادرهاي داخلي افغانستان را کمک نمايم تا آنها وظايفي را که سازمانهاي جهاني و يا کارشناسان خارجي انجام ميدهند خود بدوش بگيرند. هدف ما اين است که افغانستان را براي هميشه وابسته به کمکهاي خارجي ننمايم و يا کمکهاي خارجي را هميشه براي افغانستان اختصاص ندهيم.

دويچه ويله: آقاي کيونيکس، يک انتفاد ديگر بالاي سازمان ملل اين است که دفاتر سازمان ملل در کشورهاي بحران زده، نقش يک حکومت در داخل يک حکومت ديگر را براي خود قايل مي گردند و در سياست داخلي اين کشورها مداخله مي کنند.

کيونيکس: اين ادعا و يا انتقاد مطالب مختلفي را يکجا و خلط مينمايند. يکي از مکلفيت هاي سازمان ملل اين است که در هر کشور از حقوق بشر دفاع نمايد. درضمن بايد گفت که وظيفه اصلي کمکهاي جامعه جهاني در يک کشور بحران زده اين نيست که بجاي نهادها ي دولتي و داخلي اين کشورها عمل کند، بلکه وظيفه اصلي اين است که تا به اين نهادها کمک نمايد تا آنها خود وظايف خود را انجام دهند. به هرحال يکي از وظايف من اين خواهد بود که در بخش دفاع از حقوق بشر و تطبيق موازين حقوق بشر تلاش کنم و من اين کار خواهم نمود.

دويچه ويله: آقاي کيونيکس از اين که وقت تان را در اختيار ما گذاشتيد، يک جهان سپاس.

آقاي کوه نيکس: تشکر از شما و از اين که من در افغانستان اجراي وظيفه مي کنم خشنودم.

آگهی