مصاحبه با انورالحق احدي وزيرماليه افغانستان | مصاحبه ها | DW | 03.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مصاحبه با انورالحق احدي وزيرماليه افغانستان

مبارزه با فساد اداري تنها با افزودي معاشات ممکن نيست

احدی برای حل معضله فساد اداری نظرکارشناسان را ترجیح می دهد

احدی برای حل معضله فساد اداری نظرکارشناسان را ترجیح می دهد

درکنفرانس برلين براي افغانستان که ازتاريخ 29-31 ماه جنوري برگزارشده بود، هيئت بلند پايه اي ازافغانستان به رياست رنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه کشورشرکت نموده بود. يکي ازاعضاي اين هيئت انورالحق احدي وزيرماليه افغانستان است . او دررابطه با ارزيابي روند بازسازي افغانستان توسط کشورهاي کمک کننده گفته است که : کشورهاي کمک کننده ازعدم موفقيت حکومت افغانستان دربخش مبارزه با فساد اداري انتقاد نموده است .

راديو دويچه ويله صداي آلمان دررابطه با برنامه هاي افغانستان براي مبارزه عليه فساد اداري با آقاي احدي گفت وشنودي داشته است که اينک متن آن را درزيرمي خوانيد:

دويچه ويله : آقاي احدي ؛ شما به انتقاداتي که دررابطه با فساد اداري درافغانستان صورت گرفت چه جواب داديد؟ وبرنامه هاي دقيق حکومت براي مبارزه با فساد اداري کدامها اند؟

احدي :درقسمت مبارزه با فساد اداري جواب ما اين است که هرچه پيشنهاد ويا سفارش مقامات بين المللي ويا متخصصين بين المللي درارتباط با مبارزه عليه فساد ارائه نمود اند، حکومت افغانستان آن را عملي نموده است. به طورمثال پيشنهاد شده بود که استخدام براساس شايسته سالاري صورت بگيرد. اين دراکثريت وزارتخانه ها زيردست است.

دويچه ويله : اما ابتکارحکومت دراين رابطه چه بوده است؟ چون شما اطلاع داريد که امروز درهيچ يک ازادارات دولتي کارمراجعين بدون پرداخت رشوت اجرا نمي گردد.

احدي : فساد اداري يک مشکل بسياربزرگ است. نه تنها درافغانستان بلکه درممالک ديگر که خوب پيشرفته استند؛ به طورمثال درهمين دوروپيش ما که هم ازلحاظ اقتصادي پيشرفته استند وهم داراي نظام دموکراسي مي باشند؛ همه با فساد اداري مشکل دارند.

دويچه ويله : اما که اين واقعيت باعث حل مشکل افغانستان نمي گردد.

احدي : مطلبي که ما گفته ايم اين است که مبارزه با فساد اداري يک کاراست که تنها ازعهده کارشناسان برمي آيد. ما ازبانک جهاني خواهش نموده ايم که عوامل فساد اداري را درافغانستان مطالعه کند.اين موضوع آنقدرمشکل است که اگرما بگوييم که حکومت افغانستان مي داند که اين مشکل را چگونه حل کند ؛ پس لاف زده ايم . اما بهرحال من يک نظرشخصي دراين رابطه دارم وآن اينکه استفاده ازروشهاي استخباراتي درراه مبارزه با فساد اداري هم مهم است. به طورمثال يک تعداد مردم که مخفيانه با استفاده ازکمره هاي کوچک مردم را حين گرفتن رشوه فلم گيري کنند وهمانجا دستگيرنمايندوحکومت بايد براي آنها جزاي شديد تعيين کند. من فکرمي کنم که اينگونه برخوردباعث عبرت متباقي مردم هم مي گردد.

دويچه ويله : پس مي توانيم بگوييم که شما ازيک سو مي خواهيد با ترساندن مردم با فساد اداري برخورد نماييد وازطرف ديگر به جاي اينکه خود ابتکارعمل را به دست گيريد، درانتظاربرنامه هاي بانک جهاني مي باشيد؟ اما بعضيها پيشنهاد مي کنند که چون سطح معاشات درافغانستان پايين است، با بلند بردن سطح معاشات ومبارزه با فقر مي شود که با فساد اداري موثرترمبارزه نمود. آيا شما درمورد اينگونه پيشنهاد ها فکرنموده ايد؟

احدي : من فکرمي کنم که بالا بردن معاشات تاثيرمثبت خواهد داشت، اما اگرمابه اين باورباشيم که با بالابردن معاشات مشکل فساد اداري حل مي گردد، پس فکرخطا نموده ايم . حداقل دوسه مورد که من ازآن اطلاع دارم ، رشوت توسط افرادي گرفته شده است که معشات بلند داشته اند. به طورمثال يکي 25000 افغاني معاش داشته است وديگري 1300 دالرامريکايي . يعني اگرخطرجزاديدن نباشد ، ممکن اکثريت مردم ازگرفتن رشوت دست نکشند.

دويچه ويله : برمي گرديم به کنفرانس برلين . کنفرانس برلين تحت عنوان بررسي روند بازسازي طي سال گذشته درافغانستان برگزارگرديده است. برخي ازاشتراک کنندگان کنفرانس گفته اند که بررسي برنامه هاي بازسازي به طوربايد وشايد آن صورت نگرفته است.

احدي : خوب ؛ بررسي عميق بدون شک صورت گرفته نمي تواند. زمان بحث وتبادل نظرنشست امروز بيش ازسه يا چهارساعت نبود. بنا براين نمي توان توقع داشت که دراين مدت بررسي عميق صورت بگيرد. فرداهم اين کنفرانس ادامه خواهد داشت که آنها هريک کمي بحث صورت خواهد گرفت . ما قصد داريم که يک بحث عمميق تررا دوماه بعد درکنفرانسي که درکابل برگزارمي گردد، انجام بدهيم . اما دراينجا هم ذکر بسا مطالب صورت گرفته است وبه صورت عموم همه توافق داشته اند که مصارفي که شده است کمتردربخش ايجاد کاربوده بلکه بيشترمصارف زيربنايي بوده تا سکتورخصوصي بتواند زمينه براي کار را آماده بسازد.

دويچه ويله : شما گفتيد که بحثها بسيارعميق نبوده اند، شما چه پيامي با خود به مردم افغانستان مي بريد- چون شما مي دانيد نشستي که دربرلين صورت گرفته است ؛ مصارف بسيارگزاف را درپي دارد. اين مصارف درحالي صورت مي گيرند که بحث عميق صورت نگرفته است. دستاورد شما براي مردم افغانستان چيست ؟

احدي :خوب تنها درقسمت موضوعات انکشافي بحث عميق صورت نگرفت ، اما درمورد ديگرموضوعات بحث عميق صورت گرفت وآنها نظرات ما را تاييد کردند. آنها حالا به اين فکراستند که برخلاف اظهارات گذشته شان که براي چند سال آينده هم مصارف امنيتي افغانستان را به عهده گيرند. تا چند وقت مي گفتند که شما بايد بودجه عوايد داخلي تان را به سطحي برسانيد که مصارف بودجه عادي تان را درظرف سه چهارسال آينده تکميل کرده بتواند. اما ما براي شان گفتيم که اين کارناممکن است . با اين مصارف وانکشافاتي که دراواخرصورت گرفته ، ماازعهده اين کاربرآمده نمي توانيم – وآنها تقريباً با ما همنوا بودند. حالا درقدم بعدي بايد ما ازآنها تعهد بگيريم که آنها براي چند سال ديگر به بودجه ما کمک مي کنند. به اين اساس برخي تشويشهايي که ما داشتيم وطرزاستدلال ما يک تاثيرمثبت بالاي آنها داشت، انشاءالله که عواقب اين درآينده مثبت خواهد بود. بهرحال ما اينگونه بحثها را هرسه ماه درسه ماه انجام خواهيم داد. وهرسه ماه ما مي توانيم توقع داشته باشيم که بحثهاي عميق صورت بگيرند- دربرخي موارد بحثها عميق خواهند بود. دربعض موارد عميق نخواهند بود.

دويچه ويله : آقاي احدي ازاينکه با ما صحبت کرديد يک جها ن تشکر

آگهی