″مرکزی برای حمایت آزادی رسانه ها″ | مصاحبه ها | DW | 29.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

"مرکزی برای حمایت آزادی رسانه ها"

تنها درعراق درسال 2007 به تعداد 200 خبرنگاردرجريان اجراي وظيفه به قتل رسيده و بيش از100 خبرنگارزخمي شده اند. پيامد اين ها براي قربانيان وخانواده هاي شان بسيارسنگين بوده است. کي مي تواند به آنان کمک هاي رواني ويا مالي انجام دهد؟!.

روبرت مينارد باامیرقطرطی قراردادی مرکزي براي حمايت آزادي رسانه هاراتاسيس کرده است تا ازخبرنگاران آسیب دیده حمایت کنند.

"روبرت مينارد" باامیرقطرطی قراردادی" مرکزي براي حمايت آزادي رسانه ها"راتاسيس کرده است تا ازخبرنگاران آسیب دیده حمایت کنند.

سازماني که کمک وحمايت ازخبرنگاران را درمرکزبرنامه هاي کاري خود قرارداده است ، سازمان حقوق بشري" خبرنگاران بدون مرز" است . اميرقطروسازمان"خبرنگاران بدون مرز" دراين تازگي ها در دوحه پايتخت کشوريک مرکزبراي حمايت ازآزادي رسانه ها بنيان گذاشته اند.

"روبرت مينارد" دبيرکل سازمان "خبرنگاران بدون مرز" به تازگي درسفري به قطر،قراردادي براي حمايت قربانيان وخانواده هاي شان را به امضاء رسانده است وسازماني را زيرنام " مرکزي براي حمايت آزادي رسانه ها" تاسيس نموده است.

بنابرگفته ي وي" اين مرکزاشخاصي را مي پذيرد که با خطرهاي بسيارمواجه هستند. اين مرکزبراي آنها کمک هاي مورد نيازطبي را آماده مي کند وعلاوه برآن بسيارعلاقمند است تا به گفتگوميان غرب واسلام قوت بخشد. " مرکزي براي حمايت آزادي رسانه ها" وکلاي مدافع را مامورمي کند تا ازحقوق خبرنگاراني مورد پيگرد وآسيب ديده دفاع کنند."

روبرت مينارد مي گويد: وکلاي مابايد جامعه جهاني را تشويق کند تا وسايل وامکاناتي را دراختيار آنها بگذارد که حفظ خبرنگاران را ، بويژه درمناطق جنگي تضمين کند.

تاکنون سازمان خبرنگاران بدون مرز به صورت خاص ازآزادي رسانه ها درکشورهاي عربي حمايت کرده است، آزاروتعقيب خبرنگاران بصورت اساسي درمطبوعات انعکاس داده است، نمايندگان رسانه ها درزندان مورد حمايت حقوقي قرارداده وبصورت متواتردرباره تخطي ازآزادي مطبوعات گزارش ومعلومات داده است.

اماقيس جواد خبرنگارعراقي ويکي ازبنيانگذاران مرکزي براي حمايت آزادي رسانه ها مي گويد اين کارهاي است که تاکنون صورت گرفته است اما مي خواهيم ازخود قربانيان نيزحمايت صورت گيرد . جواد مي افزايد:" ما براساس معيارهاي جهاني کار خواهيم کرد . ما بامقامات قطرروي اين موضوع توافق کرده ايم که قطعنامه 738 شوراي امنيت سازمان ملل متحد که دردسامبر2006 درباره حفظ خبرنگاران تمام جهان تصويب گرديد، به عنوان معيارپذيرفته شود؛ به همين ترتيب ماده 19 معاهده سازمان ملل متحد که آزادي بيان وآزادي عمل خبرنگاران را تضمين مي کند ."

به باورقيس جواد اين دوقطعنامه تا کنون درميان بسياري ازخبرنگاران وحتي مقامات دولتي درجهان عرب نا آشنا است.

وي مي گويد ما مي خواهيم اين قطعنامه را جامعه جهاني بوسيله طرح يک قطعنامه ديگرتکميل کند وقطعنامه جديد دولت ها را ملزم سازد تا خبرنگاران وکارآنها را مورد احترام قراردهند.

قراراست مرکزي براي حمايت آزادي رسانه ها درکشورهاي مختلف نمايندگي خويش را بازکند وفعاليتهايش را درديگرکشورها نيزداشته باشد.

دبيرکل اين مرکزمي گويد قطرصرف يک آغاززيرا قطرداراي زيرساختي است که مشابه کشورهاي پيشرفته است .

دبيرکل "سازمان خبرنگاران بدون مرز" مي گويد :ما درقدم اول بخاطري اين مرکزرا دريک کشور عربي تاسيس کرديم که اين منطقه اي است که ازمشکلات گوناگون رنج مي برد.

اميرقطراظهارنموده است که کشورش آرزو دارد که معيارهاي جديد درساحه آزادي رسانه ها بوجود آيد. به همين دليل است که رسانه خبري عربي الجزيره درقطرفعاليت دارد واين هم تصادفي نمي تواند باشد.

آگهی