مردم درهمه جا صلح ومذاکره مي خواهند | مجله حقوق بشر | DW | 16.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

مردم درهمه جا صلح ومذاکره مي خواهند

دين ومذهب دراکثريت نقاط جهان ازبارعاطفي بزرگي درنزد مردم برخورداراند .کشته شدن درراه دين درهمه آئينها شهادت پنداشته مي شود. بنابراين مي توان با استفاده ازپوشش دين انسانها را براي مقاصد خطيري بسيج نمود.

زنان مسلمان جوان بربتانیایی درحال بازی فتبال

زنان مسلمان جوان بربتانیایی درحال بازی فتبال

درهفته هاي اخيرجنگ اسرائيل وحزب الله و کشف توطئه يک جمع تروريست درلندن که مي خواستند با مواد منفجره مايع ، هواپيماهاي مسافربري ماوراي اتلانتيک را منفجرگردانند، مهمترين بخش اخباررا به خود اختصاص داده بود.

دين ومذهب دراکثريت نقاط جهان ازبارعاطفي بزرگي درنزد مردم برخورداراند .کشته شدن درراه دين درهمه آئينها شهادت پنداشته مي شود. بنابراين مي توان با استفاده ازپوشش دين انسانها را براي مقاصد خطيري بسيج نمود. هم درجنگ خاورنزديک بين اسرائيل وحزب الله وهم درتوطئه تروريستي براي انفجارهواپپماهاي ماوراي اتلانتيک قضيه گاهي اززاويه ديني به سنجش گرفته مي شود. چنين طرزنگرشي فقط به درد آن سياستمداران جاه طلبي مي خورد که به خاطرحفظ منافع خود وگروه شان ازريخته شدن خون مليونها انسان باکي ندارند. لاکن مردم عادي ، علماي ديني غيرسياسي وانسانهاي بشردوست درهمه حالات صلح وگفتگو را ترجيح مي دهند.

ديدگاه هاي لبنانيها وفلسطينيها درموردجنگ وصلح درخاورنزديک

صبح روزدوشنبه چهاردهم ماه آگست آتش بس بين نيروهاي مسلح اسرائيل و مليشه هاي حزب الله نافذ گرديد. ديگردرفضاي بيروت وسايرنقاط لبنان هواپيماهاي جنگي اسرائيل ديده نمي شوند.جنگ به ارزش ملياردها دالرلبنان را خساره مندساخته است ، بخش مهم زيرساختها ، ازبين رفته اند. تنها درجنوب لبنان صدهزارآواره جنگي وجود دارد. شفاخانه ها همه پراززخميهاي جنگ اند. با پايان يافتن جنگي که مردم براي آغازآن هيچ نقش نداشته اند، دوباره برق اميد وزندگي درچشمهاي مردم درخشيدن گرفته است .اکنون آنها ازهمه نقاطي که تاکنون درآن جا هاپناه برده بودند، دوباره به سوي خانه وکاشانه شان برمي گردند. با آنکه پلها ي مهم همه تخريب گرديده اند، کاروان موترهاعازم خانه هاي شان مي باشند. مردم با خوش بيني محتاطانه به آتش بس مي نگرند. بااينهم پيش شرطهاي اسرائيل که خود را مجازبه حمله دفاعي مي داند، واعلان حزب الله که تازمان اقامت سربازان اسرائيل درلبنان حق دفاع به خود را مي دهد، نگرانيهايي درمورد درگرفتن مجدد جنگ دربين مردم به وجودآمده است. مارک سيرايس ازرونامه لبناني " ديلي ستار" اوضاع را چنين جمع بندي مي کند:

" آنچه ملل متحد تصويب نموده است، تقريباً يک نوع تضمين ادامه جنگ بين دوطرف است. من اميداورم که آنها خويشتن دارگردند، لاکن برآنها نمي توان اعتماد نمود. اين فيصله نامه به اسرائيليان حق مي دهد، تا آنچه را که آنها عمليات دفاعي مي دانند انجام دهند. اينکه منظورآنها ازاين حرف چيست ، دانسته نيست."

دراسرائيل نيزمردم ازجنگ بيرازاند.

خانم هادارگريه کنان مي گويد:

"اوفردا سالگره داشت "

دوست نوفرهادار به تاريخ 12 آگست درحالي که 23 سال داشت کشته مي شود.حوادثي مانند اين ، افکارعمومي را دراسرائيل نيز به جستجوي منشاي حقيقي جنگ برمي انگيزد.

درشمال اسرائيل که محل زندگي عربهاي فلسطيني است، راکتها شليک مي شوند. اکثراً اين خانواده هاي عربي پناهگاههاي زيرزميني محفوظي ندارند تا ازشرراکت به آنجا پنا برند. درقريه ديرالاسد به روزسه شنبه دهم ماه آگست يک راکت کاتيوشا موجب مرگ يک مادرجوان شد . يکي ازمردم ده به زبان عبري مي گويد:

"هميشه گفته مي شد که نخست وزيرووزيردفاع حمله نظامي را شروع کردند، حالاروشن شده است که آنها ازلحاظ سياسي نيزآغازگربوده اند. درمورد صلح با دوستان که حرف نمي زنند، فقط با دشمنان حرف مي زنند. حسن نصرالله را دراين جا دشمن مي دانند. بنابراين بايد باوي صحبت نمود."

درپيشروي وزارت دفاع هميشه مظاهرات فعالان صلح عليه جنگ وجود دارد. اينها درسال 1982 شارون را مسئوول جنگ لبنان مي دانستند. اونيري نويسنده سرشناس اسرائيلي که دراين مظاهرات شرکت دارد مي گويد:

" همه لوحه هايي که دراينجا ما با خود داريم ازسال 1982 يعني آخرين جنگ لبنان است. فقط دراينجا مانامهايي را که مربوط به شارون بوده است درخانه گذاشته ايم ".

ريشه هاي تروريسم ازنگاه مسلمانان

هنگامي که پليس ضد تروربريتانيا ناگهان به روزپنجشنبه دهم ماه آگست برچندين خانه درشرق لندن ، هاي واي کومب و بيرمنگهام حمله نمود، 24 شهروند بريتانيايي را دستگيرکرد که اکثرآنها پاکستاني تباراند، وآخرين درجه آژيرخطربه صدا درآمد.دراعلاميه رسمي پليس آمده است که اين تروريستان درمرحله بسيارپيشرفته تدارک براي انجام دادن عمليات انفجارهواپيماهاي مسافربري ماوراي اتلانتيک قرارداشته اند.

دربين يک بخش کوچک جوانان پاکستانيي که دربريتانيا رشد نموده اند، تمايل به افراط گرايي ديني روبه افزايش است وآنها را ازلحاظ اجتماعي درحالت دفاعي قرارمي دهد.

دستگيري تروريستان توسط پليس درپهلوي اصل حادثه؛ دونوع قضاوت ضمني را نيزبه وجودآورده است: يکي اينکه برخي ازمردم درغرب وبه ويژه دربريتانيا تروريسم واسلام را يکي بدانند. ثانياً اينکه برخي مسلمانان فکرکنند غرب اقدامات عمدي اي عليه اسلام به عمل مي آورد. براي روشن ساختن واقعيت اين داوريها ، به سراغ مردم دربريتانيامي رويم :

اقبال خان زرگري است که درپاکستان چشم به جهان گشوده است. مغازه وي درلندن است. او مي گويد:

" کودکان مسلماني که دراينجا بزرگ مي شوند، عموماً تحصيلات خوبي دارند واکثراً بيکاراند. اينها کاروباري ندارند. همين امرموجب مي شود که آنها به جهت منفي فکرکنند.البته درعين زمان آنان جوانان صادقي اند که احساسات شان راگاهي درصورتي که زياني به مسلمانان درفلسطين ، افغانستان وعراق برسد، بيان مي دارند. هرگاه آنها شغل ووظيفه اي مي داشتند که ايشان را مصروف نگه دارد، اين تمايلات فکري آنها مي توانست اصلاح وبهبوديابند."

ازنظراقبال ، اسلام مخالف قتل نفس بي جهت است. اومي گويد:

"شريعت اجازه نمي دهد که يک مسلمان کسي را بکشد. اما اين جوانان که بين 16-22 سال وبرخي اوقات حتا 25 سال قراردارند، طورديگري فکر مي کنند. افکارمختلفي درذهن آنها خطورمي نمايد. برخي ازآنها هوادارگروههاي افراطي اند وفکرمي کنند هرگاه خودرا بايک حمله سوءقصد بکشند، شهيد خواهند شد، درصورتي که کسي که خود ش را مي کشد ويا کس ديگررا؛ وي هرگزدراسلام شهيد شناخته نمي شود."

اکنون ازلندن واپس به آلمان وشهرکولن مي آئيم .

ازدرون مسجد صداي : "الحمدلله الرب العلمين ..." به گوش مي رسد.

اينجامسجد قبه واقع درشهرکولن کالک است . تقريباً 40 نفرمسلمان به امامت امام حسين فريضه نمازرا ادامي کنند.

"السلام عليلکم ورحمته الله ..."

اينک پس ازانتظارکوتاهي نمازپايان يافت

امام حسين درمورد توطئه سوقصد افشا شده درلندن مي گويد:

" من براي اين نمي توانم معتقد باشم که يک مسلمان راستين دست به حملات تروريستي زده مي تواند که ، با جنگ ويا بصورت عام با خشونت نمي توان صلح را به وجود آورد. برعکس انسان بايد به مردم روشن سازد که اصل ايمان واعتقاد چيست. انسان بايدبداند که بشريت چه مي خواهد. ما مسلمانان نيز واقعاً زندگي در صلح مي خواهيم . معناي اسلام نيز صلح است. اما باخشونت نمي توان صلح به وجود آورد، ما مسلمانان همواره جانبدارصلحيم ."

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی