″مردم بامیان علف می خورند″ | مصاحبه ها | DW | 08.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

"مردم بامیان علف می خورند"

رييس شوراي ولايتي باميان طي کنفرانس خبري درحضورخبرنگاران رسانه هاي خارجي وداخلي ازکارکردهاي اداره محلي انتقاد کرد.

مردم درانتظارامداد موسسات خیریه اند

مردم درانتظارامداد موسسات خیریه اند

محمداسحق پويا رييس شوراي ولايتي باميان هدف ازتدويراين کنفرانس خبري را ناکامي اداره محلي عنوان نمود.

بنا بر اظهارات رييس شوراي ولايتي باميان "خيلي ازمردم باميان به علت فقروتنگ دستي علف مي خورند"اين درحاليست که 80,000 دالربودجه کميته حالات اضطراري ازباميان درسال جاري برگشت خورده است.

طبق اظهارات رييس شوراي ولايت باميان، اعضاي شوراي ولايتي به سوالات مردم بي پاسخ مانده وحرفي به گفتن ندارد. وي گفت:"چراماسترپلان شهري که ازسه سال روي آن حرف زده مي شود تطبيق نشده است؟

چراميدان هوايي "شيبرتو" که بودجه آن هم موجود است ساخته نمي شود؟

چراشاهراه باميان يکه ولنگ که قراربود درماه جوزاي سال جاري کارآن شروع شود، عملي نگرديده است؟

چراساختماندانشگاه باميان ساخته نمي شود؟

وچراخيابان ميان ولسوالي هاي باميان وبرق باميان ودرکل درتمام عرصه هاي بازسازي صورت نگرفته وپروژه هاي مهم واساسي که درعرصه رشد اقتصادي مردم باميان اثردارد کارنمي شوند ؟

اينها سوالاتي اند که مردم از شوراي ولايتي دارند وخواهان پاسخ قناعت بخش اند."

رييس شوراي ولايتي گفت:" تازماني که اداره ولايت دريک رويکرد جديد دست پيدانکند ما به اعتصاب خود ادامه مي دهيم ."

رييس شوراي ولايتي، درکناراداره محلي جامعه جهاني و دولتمرکزي رانيزدرعرصه بازسازي باميان مقصردانست.

اين درحاليست که محمدعارف عارف سخنگوي ولايت باميان بسياري ازانتقادهاي شوراي ولايتي را بجا دانسته گفت:

" درباميان آنطوري که مردم باميان انتظاردارد کارنشده است ."

وي همچنان اظهارداشت:" مطلق گفته نمي توانيم که درباميان کارنشده است بيش ازصدها پروژه درباميان درحال کاراست."

اما سخنگوي ولايت ازبودجه هاي برگشت خورده اظهاربي اطلاعي کرد.

محمدحسن خالقي دانشجوي سال چهارم دانشگاه باميان معتقداست که زمينه بازسازي درولايت باميان فراهم است" ولي درباميان درطول پنج سال حکومت کرزي به آن شکلي که مردم اين ولايت انتظارداشت، بازسازي نشده است."

وي اين اقدام شوراي ولايتي را جلب توجه شهروندان باميان براي انتخابات بعدي يک کمپاين مي داند.

همچنان حمزه ضيايي يکي ديگرازدانشجويان اين دانشگاه ضمن استقبال از اين اقدام شوراي ولايتي باميان، اين اقدام آنان را خيلي دير مي داند.

ازسه روزبه اين طرف شوراي ولايتي باميان دست به اعتصاب کاري زده اند وخواهان اصلاح سيستم اداري مي باشد.

مطالب مرتبط

آگهی