مردم بامیان ازعدم تطبق ماسترپلان شهری این ولایت شکایت دارد | افغانستان | DW | 28.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مردم بامیان ازعدم تطبق ماسترپلان شهری این ولایت شکایت دارد

مدت بیشترازدوسال است که نقشه و ماسترپلان شهری بامیان تهیه شده ولی کار وتطبيق آن خبری نیست . شهربامیان هنوز چهره ای شهر واقعی را بخود نگرفته است؛کوچه ها پس ،کوچه ها ،خیابان ها وبازارآن هنوزخاکی است وتوجه جدی به آنها نشده است.

اما با همه ی مشکلاتی که گفته می شود ولی کارهای ولوهم اندک دربامیان صورت گرفته است.دربامیان برای ساختن خیابانها ازمواد محلی استفاده می شود.

اما با همه ی مشکلاتی که گفته می شود ولی کارهای ولوهم اندک دربامیان صورت گرفته است.دربامیان برای ساختن خیابانها ازمواد محلی استفاده می شود.

این درحالیست که انجنیرتیموری رییس شهرسازی بارها گفته است،نقشه وماسترپلان شهری بامیان آماده است ولی تطبیق کردن وظیفه ای شهرداری است.

میرحمزه یکتن از شهروندان بامیانی از روندکاروفعالیت شهرداری رضایت نداشته می گوید:"ازمدت دوسال به این طرف درهرمجلس ومحفل حرف ازماسترپلان بامیان زده می شود،اما متاسفانه تاهنوزما چیزی از کارعملی روی ماسترپلان نمی بینیم. "

میرحمزه با انتقادازمقامات دولتی می افزاید : " تمامی مقامات دولت مرکزی ؛ بامیان را محل تفریح گاه خودقرارداده به مردم بامیا ن را وعده ونوید های چرب می دهندولی ازکاروتوجه دراین ولایت خبری نیست ".

انجنیرمحمدظاهرشهیدانی شهرداربامیان درموردشهرجدیدبامیان می گوید؛ بنابرماسترپلان شهری بامیان شهرجدید شامل 950جریب زمین است که درپشت میدان هوایی بامیان موقعیت دارد. انجینرشهیدانی همچنان علاوه نمود که ،" پلان تفصیلی قسمت اول آن ازطرف وزارت انکشاف شهری ترتیب شده وآماده ای تطبیق است ."

وی اضافه نمودکه ازجمله 950 جریب زمین 666 جریب آن ملکیت اشخاص و284 جریب آن ملکیت وزارت زراعت می باشد که کاراستملاک مجموعی این زمین تمام شده است.

به گفته ای آقای شهیدانی ازجمله ای ساحات رهایشی که درنظراست ، یک درصد معین آن قراررهنمود وزارت انکشاف شهری برای معلولین ،مامورین دولت وورثه ای شهداو... اختصاص داده می شود. بقیه به سایرشهریان به اساس درخواست های شان توزیع خواهدشد.

این که این برنامه چه موقع تطبیق می شود؛رییس شهرداری بامیان گفت:"بستگی به حرکت مردم دا رد که چقدرزودکاررا شروع می کنند."

وی در رابطه با مشکلات که سد راه شهرداری قرار دارد،گفت:"مشکلات عمده ای مامشکلات پولی است،که درارتباط استملاک زمین ها ازطرف دولت مرکزی برای ما کدام کمک صورت نگرفته است . بخصوص برای کارهای تخنیکی وکانالزاسیون ،آب رسانی وخیابان داخل شهرک و... مشکل زیاد احساس می شود.زیرا این کارها بیشترجنبه ای مصرفی دارد."

به گفته ای شهیدانی پول که از قیمت زمین این شهرک به دست می آید،به صاحبان اصلی زمین پرداخته می شود وبرای ادامه کارها چیزی باقی نمی ماند.

شهرداری بامیان نیزازناحیه مالی شکایت دارد.عوایدشهرداری بامیان درسال 86 سه میلیون افغانی بوده که به گفته ای انجنیرعلی یار،انجنیرشهرداری بامیان دومیلیون آن برای ساختن پل،پلچک ،جمع آوری کثافات وحریق آن به مصرف رسیده است.

بنابرگفته ای علی یار بیشتراز250 هزارافغانی جهت اعمارساختمان کارمندان شهرداری به مصرف رسیده است .البته ایجادفضای سبز،پاک کاری دریا و...نیزازاین مبلغ هزینه برداشته است.

اما با همه ی مشکلاتی که گفته می شود ولی کارهای ولوهم اندک دربامیان صورت گرفته است.یکی ازنکات قابل توجه درساخت وساز خیابانها دربامیان این است که دربامیان برای ساختن خیابانها ازمواد محلی استفاده می شود. استفاده ازمواد محلی با آنکه با کیفیت می تواند باشد هزینه ای کمی را هم دربردارد.

آگهی