مردم افغانستان ازکرزي وناتو مـايوس مي باشند | افغانستان | DW | 28.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مردم افغانستان ازکرزي وناتو مـايوس مي باشند

درگزارش " سنيل کونسل" آمده است که :" بازسازي افغانستان مستلزم تعهد دوامدار واساسي براي کمک به اين کشور مي باشد، اما کشورهاي کمک کننده به وعده هاي کمک شان درافغانستان عمل نکرده اند. بخش زياد کمکهاي کشورهاي غني ضايع شده، غيرموثر بوده و نا همآهنگ بوده اند".

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درکنفرانس بین المللی کشورها وموسسات کمک دهنده به افغانستان دربرلین

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درکنفرانس بین المللی کشورها وموسسات کمک دهنده به افغانستان دربرلین

به اساس گزارش " اکبر" که مجموعه اي ازسازمانهاي امدادي براي افغانستان مي باشد ؛ ايالات متحده امريکا ازسال 2001 بدينسو 127 مليارد دالر را به عمليات نظامي درافغانستان اختصاص داده ودرحال حاضر روزانه 100 مليون دالر دراين کشور مصرف مي کند که نزديک به 36 مليارد دالرسالانه مي شود.اين درحالي است که رقم مصارف غيرنظامي روزانه دراين کشور به 7 مليون دالر مي رسد." اکبر" گزارش نموده است که دردوسال به دنبال مداخله بين المللي ؛ افغانستان 57 دالر براي هرنفر به دست آورده است، درحالي که دربوسنيا وتيمور شرقي، براي هرنفر 679 دالر و 233 دالر داده شده است.

تحليل گران همچنان ادامه مي دهند که افزايش ناامني، برنارضايتي عمومي ازنيروهاي خارجي علاوه شده است. بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد اخيراً گفته است که درسال 2007 خشونت دراين کشور"به شدت بلندرفته است". بان گفته است که دراين کشورحدود 8000 واقعه قتل دررابطه با منازعه به وجود آمده است که به صورت متوسط ماهانه 586 نفر کشته شده اند واين يک جهش 40% را درمقايسه با سال 2006 نشان مي دهد.

بخشهاي وسيع جنوب وشرق افغانستان جاهايي مي باشند که سازمانهاي امدادي درآنجا رفته نمي توانند ودارودسته هاي جنايتکاردراين محيطهايي که ازلحاظ امنيتي فقير اند، درحال رونق گرفتن مي باشند.

ناظران مي گويند؛ درمناطق جنوبي وشرقي ، جاهايي که جنگ بين نيروهاي ائتلاف وطالبان به صورت خاص آن شديد مي باشد، تخنيک سنگين نيروهاي ائتلاف بسياري را ازآنها بيگانه ساخته وآتش شورشگري طالبان را مشتعل مي گرداند. صادق مقتدر؛ يک مقام حکومتي افغانستان مي گويد: حملات هوايي بدون تفکيک وتلاشي خانه هاي افراد بي گناه هرگاه ادامه بيابند، مردم را ناراض مي گردانند." شوراي سنيل " که سال گذشته نظرخواهي را دراين مناطق به راه انداخته است ؛ نشان مي دهد که 27 % روستاييان درجنوب افغانستان علناً ازطالبان حمايت مي کنند. اين درحالي است که درسال 2005 اين رقم تنها 2% بوده است.

دربين بسياري ازافغانها نارضايتي ازحکومت افزايش مي يابد. توريالي مي گويد:" من براي حکومت کارمي کردم .اما من ازکاربرکنارشدم . اکنون من نمي توانم کاري پيدا کنم - هرگاه شما مي خواهيد درحکومت کاربکنيد؛ بايد به کسي رشوت بدهيد ويا اينکه کسي را بشناسيد."

هارون مير معاون رئيس "مرکز تحقيقات ومطالعات پاليسي" مي گويد: فساد مالي درتمام سطوح حکومت وجود دارد. دربالاها آدمهاي قدرتمندي وجود دارند که چنان مي نمايند که بالاترازقانون قرار دارند همينها اند که فرهنگ معافيت ازمجازات را پرورش مي دهند. درپايين ماموران کمترآموزش ديده، پاداش بگير و باانگيزه رشوه خواري وجود دارند که رشوتخواري وساير اشکال فساد کارروزمره آنها را تشکيل مي دهد.

ميرمي افزايد:" سيستم قضايي ما چنان فاسد است که درآن يک قاضي که متهم به فساد نشده باشد وجود ندارد."

کريم خليلي معاون رئيس جمهور افغانستان اخيراً به خبرنگاران گفته است:" من مي پذيرم که درجه فساد اداري درافغانستان بلند است. من عقيده دارم که فساد اداري موجود وفزاينده در ادارات حکومتي به طالبان مجال تازه زندگي مي دهد."

مطالب مرتبط

آگهی