مذکرات گروههاي رقيب فلسطيني درمکه معظمه | آلمان و جهان | DW | 06.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مذکرات گروههاي رقيب فلسطيني درمکه معظمه

گروههاي فلسطيني فتح وحماس امروزسه شنبه به ميانجيگري سعودي درمکه معظمه مذاکره مي نمايند تا روي يک آتش بس دايمي وتشکيل يک حکومت اتحادملي به توافق برسند.

سخنگوي حکومت فلسطین گفته است : دربرخي مواردهنوزتفاوت نظروجود دارد امامن فکرمي کنم که باوجود آن مامي توانيم به يک نتيجه برسيم .

سخنگوي حکومت فلسطین گفته است : دربرخي مواردهنوزتفاوت نظروجود دارد امامن فکرمي کنم که باوجود آن مامي توانيم به يک نتيجه برسيم .

دراين مذاکرات محمود عباس رئيس جمهورفلسطينيان ، اسماعيل هنيه نخست وزيرفلسطين وهمچنان خالد مشعل رهبرتبعيدي سازمان حماس شرکت خواهند ورزيد.

امامردم درنوارغزه امروزسه شنبه نه تنها به جانب مکه معظمه نمازمي گذارند، بلکه همچنان با اضطراب وترديد زياد واميدواري بسيارکم به آغاز مذاکرات جناحهاي فلسطيني ازدورنگاه مي کنند. 1.4 ميليون باشنده نوارغزه درهفته ها وروزهاي اخيربا افزايش خشونتها بين دوجناح رقيب فلسطيني حماس وفتح دچارترس واضطراب بوده اند. عمار کي يکي ازنمازگذاران است ،مي گويد:

" بسياروضع خرابي بود. مردم حتا درخانه هاي شان مي ترسيدند، زيرا بسياري انسانهاي بيگناه وحتا کودکان کشته شدند."

پس ازجنگهاي شديد درهفته هاي اخير فقط دوروز مي شود که با آتش روزيک شنبه اوضاع آرام است وعمار آرزو مي کند که اين آرامش پايداربماند وبلاخره يک حکومت اتحاد ملي به وجود بيايد. عمارمي گويد:" خدا راشکر که امروز اوضاع بسياربهتراست ومي توان دوباره ازخانه برآمد. اما فقط آرزو داريم که امنيت برقرارباشد ويک حکومت اتحاد ملي به وجود آيد که آنها ازتيراندازي بريکديگر خود داري بکنند."

درجريان دوهفته جنگهاي شديد بين گروه حماس که سال گذشته انتخابات را برده است و سازمان فتح درانتخابات پارلماني ازحماس عقب مانده است، حدود 60 فلسطيني جانهاي شان را ازدست داده اند. افراد مسلح هردوجانب با بيرحمي ترسناکي عليه يکديگردرگيرشده ، همديگررا کشته اند ، گروگان گرفته اند وقربانيان شان را شکنجه نموده اند. قربانيها چنان زياد بوده است که ديگردرشفاخانه ها جايي نبوده است. ازطريق رسانه ها ازمردم خواهش مي شد تا براي زخميان خون شان را اهدا بکنند. ازآنجايي که مردان مسلح درسرکها وجود داشتند وازبام خانه ها در حويليها تيراندازي مي کردند، کسي نمي توانست درسرکها برآيد. اسماعيل هنيه نخست وزيرفلسطين مي گويد که اين برخوردهاي خونين اکنون بايد جزء گذشته دانسته شود:

" ما به مکه معظمه وبه کشورمقدس عربستان سعودي با آرزوي صادقانه رسيدن به يک وحدت درون فلسطيني براي پايان دادن به جنگ وخونريزي و بحران مي رويم ."

غازي حمد سخنگوي حکومت گفته است :

دربرخي موارد هنوزتفاوت نظروجود دارد " اما من فکرمي کنم که باوجود آن ما مي توانيم به يک نتيجه برسيم . ازاين رو حماس وفتح ، رئيس جمهورونخست وزير براين عقيده اند که ما بايد دوباره ملت مان را اميدواربسازيم ... ما ديگرنبايد به جنگ بپردازيم . اين را کسي قبول ندارد."

هردوجانب ابرازاميدواري نموده اند که درمذاکرات مکه معظمه به يک توافق برسند. علت شکست مذاکرات قبلي تنها دراين نيست که سازمان فتح مي خواهد وزارتخانه هاي کليدي را اعضاي اين سازمان دردست داشته باشند. بسياري ناظران درمنطقه براين عقيده اند که فتح خواهان رسيدن به توافق نيست ، بلکه مي خواهد انتخابات جديد را پيش ازوقت برگزارنمايد وحماس را ازقدرت بيرون بکشد. مردم بحران زده غزه فقط مي توانند دعا بکنند که مذاکرات مکه معظمه به جنگها پايان بدهد . عمارمي گويد:

" به بارگاه خدا دعامي کنيم که هنگامي که به مکه معظمه مي روند ، کارها بهترگردند . اين ابتکارسعودي بسيارخوب است وما اميدواريم که نتيجه اي بار آورد."

آگهی