مذكرات روی برگشت پناهند گان از آلمان | مصاحبه ها | DW | 09.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مذكرات روی برگشت پناهند گان از آلمان

دولت جمهوری اتحاد آلمان در نظر دارد تا در مورد اقامت پناهند گان افغانی در اين كشور به يك تصميم نهايی برسد. بنا بر اين سياست قرار است تا تقريبا ً16000 افغان در مدت زمان نه چندان دوری آلمان را اجبارا ً ترك بگويند.

در حال حاظر تعداد مهاجرين افغان در آلمان به 65000 رقم زده ميشود .

در حال حاظر تعداد مهاجرين افغان در آلمان به 65000 رقم زده ميشود .

اما تا به حال تصويب نگرد يده كه افغانها آیا طی سال جاری ميلادی و يا اينكه در بهار سال آينده به وطن شان بر گشتانده خواهند شد.

قبل از اينكه مهاجرين افغانی آلمان را ترك بگويند، بايست دولت افغانستان در زمينه موافقت نامه ی را امضا كند و تصد يق نمايد كه افغانستان برای عود ت كنند گان جايست امن و برگشتگان را هيچ نوع خطری از طرف مقامات رسمی تهد يد نميكند.

برای اينكه چنين موافقت نامه ی بدست بياید، هيات بلند پايه آلمانی وارد كابل گرد يده تا بخصوص با آقای دادفر، وزير امور مهاجرین، مذ كرات چند روزه ی انجام بدهد. اعظم

در اين مذاكرات يكی ازمسوولین حكومت ايالتی شهر هامبورگ، جایيكه بخش اعظم مهاجرين افغانی بود وباش دارند، نيز شركت میورزد. در ایالت هامبورگ دست كم 17000 افغان مهاجر به سر ميبرد. بنابر اظهارات ماركو هازه، سخنگوی وزير داخله اين شهر قرار است تا بعد از ختم مذاكرات و كسب رضايت طرفين، در قدم نخست 2000 افغان تنها از هامبورگ اخراج می گردد.

البته برنامه ی ايالت هامبورگ در مرحله ی اول اين ست كه مردان مجرد مهاجر كه بين سنين 18 الی60 قرار دارند به افغانستان برگردانده خواهد شد. در صورتيكه پناهجويان اجبارا ّ فرستاده شوند، مستحق هيچ نوع كمكی مالی نميگردند. تنها به آنعده از افغانانيكه به خواست خود آلمان را ترك ميگويند مبلغ 1000 يورو مساعد ت ميگردد.

در حال حاظر تعداد مهاجرين افغان در آلمان به 65000 رقم زده ميشود كه البته افغانهايكه دارای تابعيت آلمانی ميباشند در اين آمار شامل نميباشند. سخنگوی وزير داخله ی هامبورگ میگوید زمانیکه افغانستان قدرت پذ یرش مهاجرینش را داشته باشد دیگر وقت میزبانی ما به پایان میرسد.

قرار است تا نتایج نهایی مذاكرات کابل طی هذته های آینده اعلان گرد ند.

جزییات بیشتر رادر گفت وگوی آقای مارکو هازه با صدای آلمان دربخش صوتی بشنوید.
آگهی