مذاکرات چندين ماهه طالبان با جبهه ملي افغانستان | افغانستان | DW | 04.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

مذاکرات چندين ماهه طالبان با جبهه ملي افغانستان

فاضل سنچارکي سخنگوي جبهه ملي افغانستان، خبرمذاکرات جبهه ملي با طالبان را درگفت وشنود اختصاصي با راديو صداي آلمان مورد تائيد قرار داده است. سانچارکي دراين گفت وشنود که درزير متن کامل آن بازنويس شده است، گفته است که طالبان براي مذاکره با حکومت ، به رهبران جبهه ملي رجوع کرده اند.

سانچارکی: طالبان براي مذاکره با حکومت ، به رهبران جبهه ملي رجوع کرده اند.

سانچارکی: "طالبان براي مذاکره با حکومت ، به رهبران جبهه ملي رجوع کرده اند."

واکنش حکومت وموقف جبهه ملي دربرابرطالبان را درزير اززبان سانچارکي بخوانيد:

دويچه ويله : آقاي سانچارکي ؛ چه باعث شد که جبهه ملي که ازجمله مخالفين حکومت به حساب مي رود، وظيفه وساطت بين حکومت وطالبان را برعهده گرفته است؟

سانچارکي : اصولاً تماس با جبهه ملي افغانستان ازطرف افراد موثر گروههاي مسلح مخالف برقرارشده است. آنها مراجعه کردند به جبهه ملي افغانستان وصحبتها ونظراتي مطرح شد وديدگاهها مورد بررسي وارزيابي قرارگرفته وراهها وطرق برقراري صلح وتامين امنيت درکشور مورد بررسي قرارگرفت . جبهه ملي افغانستان با انتقال اين ديدگاهها ونظرات به رهبري حکومت ، هردو طرف را تشويق کرد که بايد مشکلات موجود از راه گفتگو ومذاکره مسالمت آميز حل وفصل شود وهردو طرف اجازه ندهند که بيش ازاين خون افغانها ريخته شود وکشور دچارمشکلات وپيچيدگيهاي لاينحل شود.

دويچه ويله : آقاي سانچارکي ، قبل ازاينکه به جزئيات موضوع بپردازيم ، درآغاز اگربگوييد که چه باعث شده که جبهه ملي مورد اعتماد واعتبارطالبان قرارگرفته است تا آنها به شما رجوع بکنند.

سانچارکي: به هرحال جبهه ملي افغانستان مرکب ازچهرهها وشخصيتها وعناصري است که ازيک اعتبار بلند درسطح کشوربرخورداراستند وجايگاه خاص خود را درکشوردارند. اينها درداخل افغانستان ريشه ها وپايگاههاي گسترده اجتماعي دارند ودرواقع محل تجمع نيروهاي ريشه دار وتاثير گذار درکشوراستند. هرکس مي تواند اين را درک بکند که جبهه ملي افغانستان تاثيرات خود را دارد ويگانه نيروي سياسي تاثيرگذار درروند هاي سياسي موجود به حساب مي آيد وبه اين خاطر طرف مراجعه افرادي ازگروههاي مخالف قرارگرفته است.

دويچه ويله : هرگاه ازتوصيف وتمجيدي که دررابطه با جبهه ملي کرديد بگذريم، دقيقاً اگر بگوييد وقتي که شما ازگروهها صحبت مي کنيد ، مقصود شما کدام گروهها اند. آيا طالبان به گروههاي مختلفي تقسيم شده اند که آمده اند وبه شما مراجعه کرده اند؟

سانچارکي : افرادي که آمده اند پيامها ومسيجهايي را انتقال داده اند به رهبر جبهه ملي افغانستان - افراد منتسب به گروه طالبان اند که رهبري طالبان افغانستان استند.

دويچه ويله : يعني مربوط به يک گروه واحد مي شوند – زيرا بعض اوقات گفته مي شود که گروههاي جداگانه اي وجود دارند که زيرنام طالبان ازآنها ياد مي شود. آيا چنين چيزي است ويا اينکه همه به نمايندگي ازگروه طالبان قراردارند؟

سانچارکي :

کساني که درحالت مخالفت با حکومت موجود افغانستان قراردارند، درگروپهاي مسلح مختلفي شامل هستند که يک بخش ازاين گروپها مسلح مخالف گروه طالبان استند، وطبعاً گروههاي ديگري هم استند که آنهاهم درمخالفت قرار دارند. ازتمام اين طيفها افراد وعناصري درسطح بلند، به جبهه ملي مراجعه کردند، و جبهه ملي افغانستان با آنها تماسها وارتباطاتي دارد. ديدگاه ها و نظرات خود را جبهه ملي افغانستان به صورت روشن وشفاف با آنها درميان گذاشته وطرح وراهکار گفتگو ومذاکره وبرقراري صلح وثبات درکشور را هم با آنها وهم با حکومت افغانستان ارائه کرده است.

دويچه ويله : به نظرشما اين امر که حکومت افغانستان حاضر شده است با مخالفان مسلح به اين شکل مذاکره کند، آيا کاردرستي است ونظروموقف جبهه ملي درکل چيست ؟

سانچارکي : ببينيد ؛ جبهه ملي افغانستان همواره به حکومت افغانستان اين توصيه را داشته است که بايد دروازه گفتگو ومذاکره را با گروپهاي مسلح مخالف بازبکند. مذاکره بايد جدي گرفته شود وبسيار به صورت پيگيرتعقيب شود. براي مذاکره يک اجنداي مشخص وجود داشته باشد وچهارچوب مذاکره بايد تعيين شود. هيئتهايي که براي مذاکره معرفي مي شوند ؛ بايد جهت نشان دادن حسن نيت خود براي گفتگو ومذاکره ، آتش بس برقراربکنند تايک فضاي مثبت وسالم براي جريان گفتگوها پيدا شود.

دويچه ويله : قسمي که گفته مي شود مذاکرات ازچند ماه بدينسو جريان دارد. تا به حال نتايج اين مذاکرات چه بوده است. آيا برنامه دقيقي ازدوطرف براي ادامه اين مذاکرات وجود دارد؟

سانچارکي : بلي تماسها وارتباطات جريان داشته اند ، درظرف چندماه اخير ديدگاههاي گرفته شده واين البته مسووليت حکومت افغانستان است که بايد اين مذاکرات را جدي بگيرد وبايک اجنداي مشخص واردگفتگو با گروپهاي مسلح مخالف شود.

جبهه ملي افغانستان به صورت يک نيروي تشويق کننده ومشوق نقش ايفا کرده است وهمچنان به اين تلاشها وکوششهاي خود براي مساعد ساختن زمينه براي بسترگفتگو ميان طرفها ادامه خواهد داد.

دويچه ويله : يعني شما ازنتايجي که تا به حال به دست آمده اند آگاهي نداريد؟! نماينده هاي جبهه ملي درمذاکرات شرکت نداشته اند؟!

سانچارکي : ببينيد مذاکره به آن مفهوم خاص يا اکاديميکش که شما درنظر داريد؛ يک چنين مذاکره اي نبوده است. من خدمت شما گفتم که تماس وارتباطاتي بوده ، پيامهايي دريافت شده ، صحبتها وگفتگوهايي صورت گرفته اند واين مجموعه ديدگاه ها ونظريات به رهبري حکومت انتقال داده شده وخواسته شده است که بايد مذاکرات وگفتگوها جدي گرفته شوند.

دويچه ويله : آيا بالمقابل حکومت با شما تماس گرفته است که پيامهاي حکومت را بازهم به طرف مقابل برسانيد؟

سانچارکي : متاسفانه حکومت افغانستان طبق معمول به تمام طرحها ، ديدگاهها وپيشنهادهاي جبهه ملي افغانستان با بي اعتنايي برخورد کرده وحاضرنشده است که بايد جواب مشخصي به جبهه ملي بدهد. همچنين حاضرنشده است يک طرح واجنداي مشخص رابراي گفتگو ومذاکره با گروپهاي مسلح مخالف ارائه بکند وبيشتر به يک "بازي مذاکره" ويک مذاکره تبليغاتي اکتفا کرده است تا به يک برنامه مشخص گفتگو ومذاکره .

دويچه ويله : شما خود ازاين مذاکرات به شکلي که خود شما مي خواهيد صورت بگيرد، چه انتظاري داريد؟ چه نتايجي راشما مي خواهيد ازهمچو مذاکراتي بلاخره به دست بياوريد و درآخرامر نقش طالبان را درحکومت آينده افغانستان يا حکومت موجود افغانستان به چه شکل مي بينيد؟

سانچارکي : براي ما چيزي که بسيار اهميت دارد اين است که يک زمينه براي گفتگو ومذاکره پيدا شود وهردوطرف به جاي خشونت به گفتگو روي بياورند.درجريان مذاکره وگفتگو است که احياناً بسياري ازذهنيتها وتصوارتي که طرفها ازيک ديگر دارند ارائه مي شوند ويک زمينه وبستر محوري تفاهم حتماً پيدا مي شود. مهم اين است که اين زمينه پيدا شود وهردوطرف کوشش کنند ازراه مسالمت آميز وگفتگو ، ديدگاههاي معقول ومنطقي ؛ مشکلات موجود ونقاط اختلاف وتفاوتي را که وجود دارند ، بايد پيدا کنند وبراي حل آن اقدام صورت بگيرد.

دويچه ويله : بلاخره هردوجناح مي خواهند که درقدرت سهم داشته باشند. طالبان براي آنکه با حکومت مذاکره بکنند ؛ پپيشنهادهايي تا به حال داشته اند. به طور مثال واگذاري کنترول برخي ازولايات جنوبي وشرقي به آنها ويا خروج نيروهاي ناتو ازافغانستان . اما به هرصورت سهم گيري درقدرت هدف هردوطرف خواهد بود. به نظرشما نقش طالبان درحکومت آينده افغانستان به چه شکل مي تواند باشد؟

سانچارکي : ببينيد، وقتي که ما درچهارچوب قانون اساسي افغانستان وارزشهاي مندرج درقانون اساسي افغانستان گفتگو مي کنيم، وفصل جديد سياسي افغانستان را مي پذيريم، روند سياسي موجود را مورد تائيد قرارمي دهيم. درنتيجه هرکس وقتي اين اصول را مي پذيرد، مي تواند در هر رده وموقعيتي ازحکومت به قدرت قراربگيرد ونقش موثر ومفيد خود را ايفا بکند. وقتي که ثبات به افغانستان برگردد. وقتي که مشکل ناامني برطرف شود، آن زمان خود به خود فلسفه حضور نيروهاي بين المللي درافغانستان زيرسوال مي رود. مادرواقع باجنگ وخشونت ومنازعاتي که داريم ، ادامه حضور نيروهاي جامعه بين المللي را درواقع خود مان به وجود مي آوريم .اگراين ثبات به وجود بيايد؛ خودبه خود جامعه بين المللي تمام امور اداري وسياسي وامنيتي کشور را به افغانها ونيروهاي بومي کشور ، واگذارمي کند.

دويچه ويله : پس به نظر شما هم پيش شرط مذاکره با طالبان اينست که آنها قانون اساسي نافذ درافغانستان را بپذيرند؟

سانچارکي : طبعاً ، فصل جديد سياسي وقوانين کشور اصلاً قانون اساسي وارزشهاي مندرج درقانون اساسي افغانستان نقاط سرخي که نمي شود ازآن عبور کرد.

دويچه ويله : درپيامهايي که تا به حال شما ازجانب فرماندهان طالبان داشته ايد، آيا اين احساس را داريد که آنها آمادگي اين را داشته باشند که تحت شرايط بخصوص قانون اساسيي را که فعلاً نافذ است وارزشهاي مندرج آن را بپذيرند؟

سانچارکي: به هرحال کساني که تماسها وارتباطاتي با جبهه ملي افغانستان داشتند ، انها افغانهايي استند که به ثبات کشورخود علاقه مند اند وآمادگي شان را براي گفتگو ومذاکره اعلام کرده اند. طبعاً اگر ديدگاههاي متفاوتي باشد، درجريان گفتگو ومذاکره مي تواند با همديگر نزديک شوند.

دويچه ويله : آقاي سانچاترکي ازاينکه وقت تان را دراختيارمان گذداشتيد وبا ما صحبت کرديد، ازشما يک جهان تشکر

آگهی