مذاکرات اوباما وکرزي نشاني ازترميم روابط دو رئيس جمهور | افغانستان | DW | 13.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

مذاکرات اوباما وکرزي نشاني ازترميم روابط دو رئيس جمهور

گرچه تراز نامه دقيق سفرکرزي به واشنگتن دردست نيست، اما پذيرايي شاندار امريکا ازرئيس جمهور افغانستان مي تواند نشانه ترميم روابط بين دوجانب باشد.

دست دادن صمیمانه اوباما وکرزی بعد ازکنفرانس مطبوعاتی مشترک می تواند علامتی از ترمیم روابط میان آنها باشد

دست دادن صمیمانه اوباما وکرزی بعد ازکنفرانس مطبوعاتی مشترک می تواند علامتی از ترمیم روابط میان آنها باشد

کرزي درسفرش به واشنگتن ضيافت نهاري درکاخ سفيد داشت، با وزيرخارجه امريکا مذاکره کرد وضيافت شبانه اي را معاون رئيس جمهور امريکا به افتخارش ترتيب داده بود. اين رفتاردست ودل باز امريکا با رئيس جمهور افغانستان برنحوه حکومتداري او چه تاثيري مي گذارد؟

آنچه که اهميت کليدي دارد اينست که آيا جو مطبوع اين مسافرت چهار روزه کرزي به واشنگتن تاچه حد مي تواند تقاضا بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا را براي پيشرفت «بطي ومتداوم» درافغانستان تسريع کند.

بريان کاتيوليس ازموسسه تحقيقاتي موسوم به « مرکز امريکا براي پيشرفت» که درحقيقت يک موسسه لبرال است گفته است:« آنچه درملاعام گفته مي شود آرامش بخش وتوصيفي است. گفتار خوب است اما عمل واقدامي که صورت مي گيرد، مهم است».

دست دادنها و تبسمهاي خوش آيند درسالون شرقي کاخ سفيد به روز چهارشنبه، با جنگ لفظي اي که درهفته هاي اخيرصورت گرفته بود، منافات دارد، اما اين بدان مفهوم نيست که حکومت ايالات متحده امريکا زيررهبري اوباما ، و کانگرس آن کشور که تاکنون سخت گيري پيشه کرده بودند، کاملاً به اعتماد دست يافته اند.

درکانگرس ايالات متحده امريکا وهمچنان دربين مقامات حکومتي آن کشور اين سوال هنوز وجود دارد که آيا مي شود روي رئيس جمهور افغانستان مي توان حساب کرد که چنان عمل کند تا نيروهاي امريکايي بتوانند درماه جولاي سال 2011 همان طوري که وعده شده است به آمدن شان به امريکا آغاز کنند.

سناتور تد کاوفمن که درماه گذشته درافغانستان بوده است براين نظراست که :« کرزي ضرورت دارد براي تقويت انکشاف اقتصادي ، تشکيل نيروهاي امنيتي افغانستان ، جنگ با افراط گرايان ، جلوگيري ازقاچاق مواد مخدر، ازبين بردن فساد اداري و بهبود نظام حکومتداري، درعمل ونظر باايالات متحده امريکا کارکند» .

زلمي خليلزاد سفير اسبق ايالات متحده امريکا درافغانستان گفته است که روابط نيک با کرزي تازه شروع شده است. او افزوده است:« هرگاه اوضاع بهبود يابد، من فکرمي کنم وضع مناسبات ميان کرزي وحکومت ايالات متحده امريکا نيز بهبود مي يابد.اما اگر اوضاع خراب شود ويا به عين ترتيب باقي بماند، من فکر مي کنم که ما دوباره به همان حالت منازعه طلبي برمي گرديم».

حکومت ايالات متحده امريکا برنامه سفر کرزي را چنان تدوين کرده بود که درشرايطي که حمايت عامه مردم امريکا ازجنگ نه ساله افغانستان درحال کاهش يافتن است، اوکمتر به تماس آن خبرنگاران بيايد که شايد سوالهاي باريکي رامطرح سازند.

درواشنگتن اوباما ازازاعضاي کانگرس تقاضا کرده بود که با کرزي سخت نگيرند وبه جاي انتقاد از او ستايش کنند. اين مطلب را يک منبع کانگرس ايالات متحده امريکا اظهار داشته است.

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا درمجامع عام ستايش فراواني ازحامد کرزي کرده است.

کلينتون به هنگام استقبال اررئيس جمهور افغانستان گفت:« ما دوستان همديگريم ».

کرزي بالمقابل گفته است : « سخنان چنان خوب ، مهربانانه و ومهما نداري شما اطمينان مجددي بود به کساني که شک دارند افغانستان نيز يک دوست است».

اوباما چندان به ساحات مورد مناقشه مانند مبارزه با فساد اداري و وفقدان حکومتداري درافغانستان اشاره نکرد، به استثناي آنکه گفت کرزي سخت کوشيده است اما ما ضرورت به کار بيشتري داريم.

کانگرس ايالات متحده امريکا مي خواهد اقدامات شفافي را در رابطه با پيشرفت درافغانستان وتلاشها براي مبارزه با فساد اداري مشاهده کند، اما فشارهايي ازجانب حکومت اوباما موجب آن شد تا به اين مسئله به نحو آرام و بسيارمحترمانه برخورد کنند.

رويتر/ رسول رحيم

آگهی