مديريت فوايد عامه باميان درچندماه گذشته یک دیواراستنادی ساخته است | مصاحبه ها | DW | 27.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

مديريت فوايد عامه باميان درچندماه گذشته یک دیواراستنادی ساخته است

مدريت فوايدعامه ولايت باميان دست آوردخودرا ازبرج اسدسال جاري به اين طرف ،ساخت يک ديواراستنادي عنوان کرد. آقاي عزيزجانزاد مديرفوايدعامه ولايت باميان،که ازبرج اسدسال جاري به اين پست گماشته شده گفت:"يک ديواراستنادي براي حفظ ومراقبت زمين هاي کشاروزي دربرابرآبخيزي ،به طول 170متر و به هزينه اي 45هزاردالرآمريکايي درمنطقه اي توپچي مرکزباميان ساخته ايم."

درحدوديکماه قبل دوپروژه جداگانه650متر و1800متر خيابان درمرکز باميان به کمک USAID وبنيادانکشافي آغاخان ساخته شد.

درحدوديکماه قبل دوپروژه جداگانه650متر و1800متر خيابان درمرکز باميان به کمک USAID وبنيادانکشافي آغاخان ساخته شد.

آقاي جانزادازفعاليت وکارکردهاي قبلي اين اداره اظهاربي اطلاعي نمود.

باميان با وجوداين که از امنيت خاص برخورداراست و ولايت تاريخي وباستاني پنداشته مي شود، درزمينه اي جاده سازي وزيرساختهاي اقتصادي درآن توجه صورت نگرفته است. دوسال قبل زماني که شاهراه کابل وباميان توسط آقاي کرزي افتتاح شد،مردم چشم به آينده دوخته که شايدروزي ازاين مخمصه رهايي يابند. بازهم نفوذ ناآرامي ها درمناطق ميدان وردک ، که اين شاهراه از آن منطقه مي گذر،باعث دلهره ونگرانيهاي مردم شده ومردم ازروند کاراين پروژه رضايت ندارند.

اين درحاليست که آقاي سفري وزيرفوايدعامه افغانستان درمصاحبه اي اختصاصي با شماره 24 نشريه اي صلصال گفته بود:اگرشاهراه کابل باميان دروقت معين خودساخته نشود،"جرمانه" مي دهد.

همچنان والي باميان خانم حبيبه سرابي ،چندپيش درافتتاح خياباني مرکز باميان وعده سپرد که کار بازسازي خيابان يکاولنگ باميان درسال 87 براي آغاز مي شود.

درحدوديکماه قبل دوپروژه جداگانه650متر و1800متر خيابان درمرکز باميان به کمک USAID وبنيادانکشافي آغاخان ساخته شد. اين دوپروژه اولين خيابان آسفالتي يا سرک پخته درولايت باميان است که به بهره برداري سپرده شدند.

همچنان چندين پروژه ازطرف رياست احياوانکشاف دهات درراستاي سرک سازي صورت گرفته است .

آقاي سيديونس باصررييس اين اداره گفت:چندين پروژه خيابان سازي درسال 87 ازطرف رياست انکشاف دهات به کمک بانک جهاني ،بصورت جغل فرش درمناطق يکاولنگ ،پنجاب ،ورس ودرمرکز باميان به مبلغ بالغ بريک ميليون وپنجصد هزار دالرآمريکاي تطبيق شده است.

اين پروژه ها اکثرا درمناطق تطبيق شده که قبلا درآن مناطق خيابان وجودنداشت.

آگهی