مدويدوف با تقاضاي موکد جهت برقراري يک نظم صلح اروپايي به سفرآلمانش پايان داد | آلمان و جهان | DW | 06.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

مدويدوف با تقاضاي موکد جهت برقراري يک نظم صلح اروپايي به سفرآلمانش پايان داد

مدويدوف دربرابر سازمان آلمان - روسيه و همچنان موسسه آلماني براي سياست خارجي از توسعه بيشتر ناتو درشرق هشدارداد. وي با صدراعظم ورئيس جمهور آلمان مذاکره نمود.

مدویدوف ومیرکل توافق نموده اند تا درآینده روی موصوعات مناقشه برانگیزی چون حقوق بشر و توسعه ناتو مذاکره بنمایند

مدویدوف ومیرکل توافق نموده اند تا درآینده روی موصوعات مناقشه برانگیزی چون حقوق بشر و توسعه ناتو مذاکره بنمایند

ديميتري مدويديف در جريان سخنراني پيوسته از ارزش ها و شيوه هاي تفکر مشترک اروپايي به عنوان يک راهنمون سخن مي گفت . او با شور و انرژي پشت ميز خطابه قرار گرفته و عقيده اش را دقيقاً بيان کرد. رئيس جمهور روسيه گفت که فرهنگ هاي روسيه و آلمان بر بنياد يکسان ارزش ها و آيين انسان دوستي استوار اند. وي افزود: با فدراسيون روسيه يک نظام سياسي ايجاد شده است که با نظام هاي ديگر کشور هاي اروپايي سازگار است. اما مدويديف درين رابطه سياست خارجي روسيه را کمي بهتر خواند. او گفت: "اينرا بايد فهميد که در انزوا قراردادن کشور ها چه نتيجه اي را ببار مي آورد.

مدویدوف دربرابرتجرید روسیه و توسعه پیمان ناتو درشرق هشداردارد

مدویدوف دربرابرتجرید روسیه و توسعه پیمان ناتو درشرق هشداردارد

دقيقاً همين مسأله است که مدويديف روسيه را زير فشار ساختار هاي امنيتي، که بقول او بازتاب سياست هاي گذشته است، ميداند. او بطور مشخص در رابطه با تلاش هاي ناتو براي توسعۀ اين پيمان اتلانتيک شمالي در اروپاي شرقي گفت: يطبعاً اين توسعه به يک مقابلۀ رويارويي منجر نمي شود. اما به قيمت گزافي تمام خواهد شد.

رئيس جمهور روسيه گفت که پيمان برياند کيلوگ يا قرارداد سال 1928 پاريس ديگر ناکام شده است. اما در عوض او يک پيمان امنيتي اروپايي را پيشنهاد کرد که روسيه هم شامل آن باشد. وي افزود: يدر وضع کنوني که هيچکسي خواهان يک جنگ در اروپا نيست، چنين پيماني ميتواند بسيار موفق باشد.

مدويديف يک اجلاس سران همه کشور هاي اروپايي را پيشنهاد کرد که بتواند آغازگر چنين پيماني باشد.

گرنوت ارلروزیردولت آلمان فدرال برای امور خارجی دلیلی نمی بیند تا درمورد قصد مدویدوف برای آوردن اصلاحات شک نمود

گرنوت ارلروزیردولت آلمان فدرال برای امور خارجی دلیلی نمی بیند تا درمورد قصد مدویدوف برای آوردن اصلاحات شک نمود

افزون بر آن رئيس جمهور روسيه در برابر صدها مهمان ديگر يک هوتل مجلل شهر برلين بر تصميم خود مبني بر تحکيم دولت حقوقمدار و آزادي مطبوعات در کشورش تأکيد ورزيد.

مدويديف قبل از آن با انگيلا ميرکل صدراعظم آلمان روي کار مشترک در عرصه هاي که مستقيماً به سود مردم اند، مانند عرصه هاي علم و دانش، امور صحي و اعمار منازل رهايشي، سخن گفته بود. ميرکل گفت که مذاکرات روي يک پيمان همکاري ميان اتحاديۀ اروپا و روسيه بايد هرچه زودتر موفقانه انجام يابند. يک منازعه ميان روسيه و پولند مدت زيادي مانع اين مذاکرات شده بود.

صدراعظم آلمان علاوه بر آن از تفاهم هرچه بيشتر ميان ناتو و روسيه پشتيباني کرد، چيزي که دقيقاً مطابق خواست مدويديف هم است.

آگهی