مخالفت با ايجاد مناره هاي جديد مساجد درسويس | مجله حقوق بشر | DW | 04.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

مخالفت با ايجاد مناره هاي جديد مساجد درسويس

درهمه پرسي اي که به روز يک شنبه به ابتکار"حزب مردم سويزرلند" که يک حزب دست راستي است صورت گرفت، 57% راي دهندگان تقاضا کردند بعد ازاين ايجاد مينارها درمساجد اجازه داده نشود.

مناره مسجد محمد در زوریخ که یکی ازچهار مناره مسجد در سویس می باشد

مناره مسجد محمد در زوریخ که یکی ازچهار مناره مسجد در سویس می باشد

اين موضوع مايه انزجار ومخالفت حکومت سويس، سازمان ملل متحد ، اتحاديه اروپا وسازمانهاي حقوق بشر شده است.

فقط با آزادي ورواداري اديان است که مي توان صلح اجتماعي را تضمين کرد

ما دردنيايي زندگي مي کنيم که با سرعت جهاني مي شود. دراين دنياي جهاني شده درپهلوي ساير تحولات انسانهايي که درکشورهاي مختلف زندگي کرده اند، مجبوربه مسافرت به اکناف جهان مي شوند وناگزيراند درکشورهايي زندگي کنند که داراي زبان ، فرهنگ ودين ديگراند. اين مسافرتها ومهاجرتها تک فردي وگاهگاهي نبوده ، امروز شکل دستجمعي وهمه روزه را به خود گرفته اند . بنابراين دردرون يک جامعه امکان دارد جوامع ديني وزباني اي به وجود آيند که قبلاً سابقه نداشته اند.

شايد اين جماعات مهاجر ومقيم براي ساليان متمادي وگاهي هم براي هميشه درکنارهمديگربمانند. براي آنکه تفاوتهاي فرهنگي وديني موجب کشيدگيها ومانع همزيستي مسالمت آميز اينها درکنارهمديگر نگردد، پذيرش يک سلسله اصول وازجمله احترام وروا داري به دين وفرهنگ همديگر لازم است.

هرگاه اين احترام وروا داري نسبت به يک دين با تعصبات کور ناديده گرفته شود ويا اينکه زيرنام آزادي ودموکراسي پامال شوند، امکان دارد فجايع بزرگ بشري را به وجود آورد.

به روزيک شنبه درسويس طي يک همه پرسي اي که درمحلات مختلف کشور که به ابتکار يک حزب دست راستي موسوم به "حزب مردم سويس "صورت گرفت، اکثريت شهروندان مخالفت خود را با اعمار مينارهاي مساجد اعلام کردند.

تصميمي که دريک همه پرسي درسويس گرفته شده است ، با مخالفت دولت سويس، اتحاديه اروپا ، سازمان ملل متحد ، سازمانهاي بين المللي حقوق بشري ودادگاه حقوق بشري اروپايي روبه رو شده است.

احزاب دست راستي سويس چه دليلي براي مخالفت با مناره هاي مساجد دارند؟

لوکاس رايمان يک مقام "حزب مردم سويس" که يک حزب دست راستي بوده وهمراه با چند گروه ضد مهاجرين ديگر ابتکار عمل همه پرسي را دردست داشته اند درپاسخ به اينکه چرا به چنين کاري دست زده اند مي گويد:

(1و2) " ما مي خواستيم با اين ابتکار علامتي عليه سمبول قدرت اسلامي اما به جانبداري از همزيستي مسالمت آميز، حقوق بشروحقوق اساسي که درسويس نافذ است، نشان بدهيم . خواهش مي کنيم که مهاجراني که درسويس زندگي مي کنند، اين حقوق را رعايت کنند".

مسجد مسلمانان درژنف با مناره اش

مسجد مسلمانان درژنف با مناره اش

رايمن افزوده است: " با آن مسلماناني که درسويس زندگي مي کنند ونمي خواهند درجامعه ادغام شوند مشکلاتي وجود داشته اند ومشکلاتي وجود دارند. آنها فقط مي خواهند تقاضاهايي چون به رسميت شناختن رسمي دين ، ايجاد مناره ها ، منع شرکت شاگردان دختر درورزش را مطرح کنند. مراسم عيد پاک ما را رد مي کنند وبدين ترتيب مشکلاتي براي ادغام شدن درجامعه به وجود مي آورند".

رايمن درادامه گفتارش مي گويد:

(3)" ما هميشه جانبدار آزادي همه اديان به شمول مسلمانها بوده وهستيم . البته مناره هاي مساجد يک جزحتمي عملکرد ديني نيست. درقرآن چيزي درمورد مناره هاي مساجد نيامده است و صدها مسجد درکشورهاي عربي وجود دارند که مناره ندارند. مناره ها صرفاً يک سمبول ونه تنها سمبول ديني بلکه حتا سمبول سياسي اند ودقيقاً بنا برهمين دليل ما ايجاد مناره را رد مي کنيم".

موضع حکومت سويس درمورد مناره ها ازچه قراراست؟

حکومت سويزرلند مخالف نتايج همه پرسي است که خواهان متوقف ساختن ايجاد مناره هاي جديد براي مساجد مي باشد. گفته مي شود که درسويزرلند حدود 200 مسجد مسلمانان وجود دارد ودرآن جمله فقط چهار منار وجود دارد.

مقامات رسمي سويس مخالفت مردم با ايجاد مناره هاي بيشتردرمساجد را ناشي ازترس عامه مردم دربرابرافراط گرايي مي داند.

حکومت سويزرلند با سرعت کوشيد به 400000 مسلمان باشنده سويس اطمينان بدهد که نتايج اين همه پرسي به معناي مخالفت با بادين وفرهنگ مسلمانان نيست.

امام بزرگترين مسجد جامع سويزرلند ازمسلمانان تقاضا کرده است که اين نتيجه همه پرسي را " احترام کنند اما قبول نکنند". يوسف ابراهيم به خبرگزاري فرانس پرس ازحکومت انتقاد کرده است که قبل ازبرگزاري اين همه پرسي با جديت عليه چنين تصميمي داخل اقدام نشده است.

فرهاد افشار رئيس سازمان همآهنگي اسلامي درسويزرلند گفته است :" براي ما بسيار دردناک آنست که ممنوع ساختن اعمار مناره ها به معناي آنست که مسلمانان به مثابه يک جماعت ديني درسويس قبول نشده اند".

حکومت سويس گفته است که " محکمه مي تواند نتايج اين همه پرسي را رد کند".

" ايکونومي سويس" که يک انجمن تجاري بسيارمهم سويس مي باشد، برحکومت فشاروارد کرده است که براي جلوگيري ازنتايج زيانباراين اين همه پرسي با کشورهاي اسلامي نزديک شود.

وزارت خارجه سويس دست به کمپاين دپلوماتيک گسترده اي زده است وازکشورهاي اسلامي دعوت کرده است تا به آنها موضع دولت سويس توضيح داده شود.

نتايج مخالفت با ايجاد مناره ها درقوانين بين المللي

به روزدوشنبه يک کارشناس حقوق بشر ملل متحد هشدارداده است که همه پرسي درسويس براي مخالفت با ايجاد مناره هاي جديد مساجد آزادي ديني را محدود ساخته و مکلفيتهاي سويس را دربرابر معاهده بين المللي پامال مي کند.

حزب مردم سویس که یک حزب دست راستی است ، با این پوسترتحریک آمیز که یک زن حجابدار را با مناره ها نشان می دهد درپای همه پرسی رفت

حزب مردم سویس که یک حزب دست راستی است ، با این پوسترتحریک آمیز که یک زن حجابدار را با مناره ها نشان می دهد درپای همه پرسی رفت

اسما جهانگير يک گزارشگر ويژملل متحد براي آزادي دين واعتقاد گفته است:

" به همين دليل من تقاضا مي کنم مقامات سويس به همه مکلفيتهاي بين المللي شان پابند بمانند و براي حفاظت ازآزادي ديني واعتقادي اعضاي جماعت مسلمان اقدامات لازم به عمل آورد".

دريک اعلاميه ملل متحد آمده است:" چنانکه يک ماه پيش در کميته حقوق بشر ملل متحد گفته شد، چنين ممنوعيتي درمخالفت به مکلفيتهاي سويس دربرابرقانون بين المللي حقوق بشر قرار دارد".

اسماء جهانگيرتاکيد کرده است که نتايج اين همه پرسي " يک تبعيض آشکار" عليه جماعت مسلمانان سويسي است. خانم جهانگير گفته است :"من نگراني عميقي ازپيامدهاي منفي نتايج اين راي گيري برآزادي ديني واعتقادي اعضاي جماعت مسلمان درسويس دارم. ... درحقيقت ممنوعيت برمناره ها تاسطح محدوديت ناروا بر آزادي مي رسد که موجب اِعمال تبعيض دربرابر جماعت مسلمان درسويس مي شود".

حزب سبزهاي سويس گفته است که درمخالفت بااين نتيجه همه پرسي مي خواهد به دادگاه اروپايي حقوق بشرشاکي شود.

حزب مردم سويس، که بزرگترين حزب سياسي آن کشور بوده وتنها حزب متعارفي است که از اين همه پرسي حمايت کرده است، هشدارداده است که حاضر است ازتعهدات بين المللي بيرون شود لاکن به تصميم ملل متحد ويا دادگاه اروپايي تسليم نشود.

واکنشهاي بين المللي دربرابرمخالفت با ايجاد مناره ها

ازواتيکان که مرجع ديني رومن کاتوليکهاي جهان است تا جنبش اسلامي اردن ، اتحاديه اروپا، ملل متحد ، کشورهاي اروپايي وترکيه مخالفت خود را با ممانعت ايجاد مناره هاي مساجد ابراز داشته اند.

واتيکان به روز دوشنبه حمايت خود را ازانتقادات برنتايج راي گيري براي منع ايجاد مناره هاي مساجد ابراز داشته وآن را مخالف با آزادي ديني خوانده است.

کشورهاي همسايه سويس ازاين ممانعت با شدت انتقاد کرده اند.

کارل بيلدت وزيرخارجه سويدن که درعين زمان کشورش رياست شوراي اتحاديه اروپا را براي دورجاري دردست دارد، اين راي گيري درسويس را " تظاهرکامل يک پيشداوري وحتا ترس " خوانده است. او " بهرصورت علامه منفي اي " اش خوانده است.

برنارد کوشنر وزيرخارجه فرانسه اين تصميم را " علامه عدم مدارا وتحمل " گفته است.

علي جمعه مفتي اعظم مصر که مفسر مواضع دولت آن کشور درمسائل ديني مي باشد، اين عمل را " توهين " به مسلمان سراسرجهان دانسته است.

ترکيه اين اقدام سويس را با شدت تقبيح کرده وتقاضا کرده است تا کشور نامبرده " با سرعت ممکن ازاشتباهي که مرتکب شده است برگردد". رجب طيبب اردگان نخست وزيرترکيه آن را ناشي از" امواج نژاد گرا وناسيوناليسم افراطي اي دانسته است که دراروپا سرکشيده اند". اوگفته است که اين راي گيري " نه تنها جهان اسلام را رنجانده است بلکه همه آن کساني را نيز رنجانده است که ازجنگ تمدنها هراس دارند".

خبررسانيها/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی