محمد ياسين صافي، شماره2 | مصاحبه ها | DW | 03.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

محمد ياسين صافي، شماره2

محمد ياسين صافي فرزند حاج مکمل خان درسال 1338 خورشيدي درولسوالي تگاب ولايت کاپيسا بدنيا آمد. او آموزش هاي دوره ابتدايي را درهمان ولسوالي فرا گرفت ودرسال 1360 خورشيدي از دانشگاه نظامي افغانستان به درجه ليسانس فارغ شد.

محمد ياسين صافي

محمد ياسين صافي

صافي پس از آن مدت سه سال دراتحاد جماهير شوري سابق به تحصيلات تخصصي نظامي پرداخت. او پس از پايان تحصيلات دربخش هاي مختلف قواي مسلح افغانستان کارکرده است. اکنون محمد ياسين صافي نامزد کرسي رياست جمهوري افغانستان درانتخابات 29 ماه اسد مي باشد.

درسلسله گفتگوهاي ما با نامزدان رياست جمهوري گفتگويي دارم با آقاي صافي و ازوي درخصوص برنامه ها وخطوط اساسي کاري اش، درصورت پيروزي مي پرسم.

دويچه وله: آقاي محمد ياسين صافي، همانطوري که شما مي دانيد مهمترين چالش افغانستان را ناامني وگسترش آن تشکيل ميدهد؛ شما به عنوان رييس جمهورآينده افغانستان، اگر برنده شويد درخصوص تامين امنيت چه برنامه داريد؟

ياسين صافي : طبعاً دراثر سه دهه جنگ داخلي که درافغانستان صورت گرفت، دست هاي خارجي ها، بخصوص مداخله هاي بي شرمانه همسايه ها، افغانها را متفرق وبي اتفاق ساخته اند، درميان افغان ها امراض گوناگوني را کشت کرده ودرو کرده وبارها کشت کرده اند. لهذا ما به نوبه خود درخطوط اساسي خود داريم که اول عمده ترين دليل بي اتفاقي افغانها چيست؛ دوم ما تدابيري روي دست داريم که درخصوص مداخله هاي کشورهاي بيروني درافغانستان توسط ملل متحد سازمان، کنفرانس اسلامي جروبحث هاي عميق صورت گيرد، کشورهاي مداخله گر افشا گردد، بالاي اين کشور ها فشار وارد گردد تا از مداخله بيشرمانه خود درامور افغانستان دست بردارند.

بعد ازعوامل سنجي هاي داخلي وخارجي ما تدابيري جدي را روي دست خواهيم گرفت که يکي ازاين تدابير تقويت قواي مسلح خواهد بود؛ بخصوص قواي سرحدي خوبي بايد ايجاد گردد تا سرحدات را بتوانند ستر نمايند واز ورود خارجي ها جلوگيري صورت گيرد، پليس پاکدامن وپاک دستي بايدايجاد گردد،بي طرف باشند، ملي باشند. استخبارات وقواي کشفي ايجاد گردد که بتوانند تمام دسيسه هاي دشمن را درنطفه خنثي سازد.

Wahlen in Afghanistan 2009

دويچه وله : آقاي صافي برخي از کارشناسان به اين نظر اند که يکي از راه هاي تامين امنيت مذاکره ومصالحه با طالبان ومخالفان مسلح مي باشد، شما دراين خصوص چه نظر داريد؟

ياسين صافي : طالب فرزند همين کشور است؛ به خواسته هاي سالم اش که منافع عمومي را درخطر نياندازد بايد پاسخ مثبت داده شود، تا درثبات وتامين امنيت رول(نقش) بسا مهمي افاده کرده بتواند.

دويچه وله : آقاي صافي حضور نيروهاي خارجي وناتو درافغانستان يکي ديگر از بحث هاي سياسي است شما اگر برنده شويد، برخورد شما با حضور نيروهاي خارجي چه خواهد بود؟

ياسين صافي : اگر نيرويهاي خارجي حضور نمي داشتند، شما مي دانيد که مداخله هاي بيروني افغانها را درسه دهه جنگ يکي بالاي ديگري تحريک کرده اند؛ پاليسي(سياست) ما طوري است که اگر موفق شويم نيروهاي مطمين داخلي داريم که عبارت ازصاحب منصبان سابقه مي باشند، بالاي آنها ازبيت المال مصرف شده اند، از آنها استفاده صورت خواهد گرفت. ما حضور نيروهاي خارجي را براساس يک جدول زماني تاييد مي کنيم.

دويچه وله: خطوط اساسي سياست خارجي شما دربرابر کشورهاي همسايه، منطقه وجهان چه خواهد بود؟

ياسين صافي: درمورد سياست خارجي همين قدر براي شما گفته مي توانم که مداخله کشورهاي بيروني بايد قطع گردد. ما درسياست خارجي خود شيوه مسالمت آميز را اختيار مي کنيم، ما مداخله به امورداخلي خود وديگران را رد مي کنيم وما طرفدار روابط مسالمت آميزاجتماعي، اقتصادي وفرهنگي هستيم که منافع دو طرف را متضرر نسازد.

دويچه وله : آقاي صافي خط ديورند يک معضل هميشگي افغانستان بوده است، برخي از کارشناسان به اين عقيده اند که درخصوص معضل خط ديورند به شکلي از اشکال بايد با کشورهمسايه پاکستان گفتگو صورت گيرد واين معضل بايد حل گردد، شما اگر برنده انتخابات شويد با معضل خط ديورند چه برخورد خواهيد کرد؟

ياسين صافي : من همين قدر عرض مي کنم که پاکستان به هيج وجه حاضر نيست، ولي ما درخطوط اساسي خود چنان ذکر داده ايم که دراول گفتگوي رو به رو با پاکستان صورت گيرد؛ طبعاً وقتي که پاکستان حاضر نمي شود، توسط جامعه بين المللي وسازمان کنفرانس اسلامي موضوع بايد حل گردد. اين حق مسلم افغان هاست که افغان ها بايد يکي شوند، پاکستان بايد به اين قرباني تن دهد، خط ديورند وقتش هم پوره شده است بايد افغانها يکي شوند.

دويچه وله : آقاي صافي شما به عنوان رييس جمهور آينده افغانستان، اگر برنده شويد درخصوص انکشاف اقتصادي افغانستان چه برنامه داريد؛ مثلاً دربخش صنعت ويا زراعت؟

ياسين صافي : شما هم دربخش زراعت معلومات داريد که ما درافغانستان زمين بکر وبايرزياد داريم، آب فراوان داريم، ولي متاسفانه مردم ما کم زمين هستند، درعقب دروازه هاي کشورهاي خارج درکانتينرها وکشتي ها از بين مي روند. اولين برنامه ما اين خواهد بود که بند هاي آبگردان را خواهيم ساخت وبراي زمين هاي بکروباير آب فراهم خواهيم کرد. اين زمين ها را به دهقانان کم زمين، مهاجران، معلولان توزيع خواهيم کرد وزراعت را هرچه عاجلتر عصري مي سازيم تا دربخش زرعت خود کفا گرديم.

Wahlen in Afghanistan 2009

دوم بندهاي برق راخواهيم ساخت تا هم براي هموطنان ما تنويرفراهم شود، واز سويي اين برق را مجاني خواهيم کرد تا متشبثان خصوصي داخلي وخارجي فکر کنند که اين جا توليد آسان است، زيرا برق مجاني مي باشد، بطور عاجل ما بايد چندين بند برق ايجاد کنيم. ببنيد؛ پول بوده، انجينيربوده ما پايه ها را تا به ازبيکستان دوانديم؛ چه مي شد که درداخل يک دو بند برق ايجاد مي کرديم تا هم سطح بيکاري پايين ميامد هم برق فراهم مي شد وهم کارخانه ايجاد ميشد. ما فقر را درافغانستان تقبيح مي کنيم نبايد گفت فقير، بايد گفت که زعامت ومديريت نبوده است. زيرا زمين است، آب است ومعدن هم وجود دارد؛ چرا ما همين معادن خودرا استخراج نکنيم که به اين وسيله زراعت خودرا عصري بسازيم.

جنگلات را بايد دولتي بسازيم از قبيل پسته بادام وغيره تا به اين اساس به پديده فقر پايان دهيم وزعامتي بايد ايجاد کنيم که هرچه عاجلتر اين امکانات را درکار اندازد.

دويچه وله : آقاي صافي تساوي حقوق مردان وزنان درنظام هاي دموکراتيک يک بحث جدي است؛ شما درخصوص تامين تساوي حقوق زنان ومردان چه برنامه داريد؟

ياسين صافي : زن مادر است، وزن خواهر است؛ هر افغان بايد مادر وخواهر خود را احترام کند. ما به مثابه محور اساسي جامعه به زنان که نيم پيکر جامعه ما را تشکيل مي دهند درتمام بخش هاي سياسي واجتماعي که تخصص داشته باشند؛ به زنها وظيفه خواهيم داد تا به پيش ببرند.

دويچه وله : آقاي صافي تعريف شما از وحدت ملي چيست وبرنامه هاي شما درخصوص تامين وحدت ملي چيست؟

ياسين صافي : نبود تبعيض، فرق ميان قوم رنگ وغيره وهمچنان بسيج شدن تمام افراد جامعه درجهت منافع ملي را ما وحدت ملي گفته مي توانيم. بازهم گفته مي توانيم که در سه دهه جنگ، خارجي ها وحدت ملي مارا تخريب کرده اند. ما تلاش خواهيم کرد تا افغانها درسايه وحدت ملي زندگي کنند.

دويچه وله : آقاي صافي بحث آزادي بيان ورسانه ها د رنظام هاي دموکراتيک ومبتني بر مشارکت مردم يک بحث جدي است؛ شما اگر از طريق مشارکت مردم موفق شويد چه تضميني براي آزادي بيان ورسانه ها داريد؟

ياسين صافي : ببنيد؛ ما از آزادي بيان ورسانه ها را درکشور سخت حمايت مي کنم تا که خواسته هاي مردم را انعکاس داده بتوانند. ما از آزادي بيان حمايت مي کنيم مشروط بر اينک ه درعنعنات وفرهنگ ما درتضاد واقع نشود.

دويچه وله : آقاي صافي يک جهان سپاس که وقت تان را با دويچه وله صرف کرديد.

ياسين صافي : لطف کرديد از شما هم سپاس.