محاکمه ی لیندا انگلند سرباز زن آمریکایی بخاطربدرفتاری بازندانیان | مجله حقوق بشر | DW | 14.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

محاکمه ی لیندا انگلند سرباز زن آمریکایی بخاطربدرفتاری بازندانیان

شاید روزگاری برسد که انسانها همدیگررا دوست بدارند، ولی رسیدن به این فردای دل انگیز بدون رسوخ احترام به حیثیت وکرامت انسانی دراعماق وجدان آدمی که آنهم محصول قرنها ممارست وفرهنگ پذیری خواهد بود، ناممکن است.

برخورد غیرانسانی درزندان ابوغریب بازندانیان

برخورد غیرانسانی درزندان ابوغریب بازندانیان

بنابراین برماست تا دربرابر هرکج فهمی وبیراهه روی حساس باشیم وبه موقع به افشا واصلاح آن بکوشیم .

محاکمه سربازان امریکایی که متهم درافتضاح زندان ابوغریب میباشند، آهسته آهسته شکل یک درامه ی چندش آوررا بخود میگیرد. تقریباً بخش اعظم متهمان افرادعادی بوده ودرمدارج پایینی قراردارند. مجازاتها نیزآنطوریکه درآغازتصورمیشد ، با جرمهایی که صورت گرفته اند ، تناسب ندارند. چنین برخوردهایی این ظن را بوجود می آورد که مبادا داوران معتقد به این باشند که خون برخی انسانها رنگین تروازعده ای دیگرکمرنگ ترند.

دراین هفته مانخست نتایج محاکمه ی لیندا انگلند، سرباز زن آمریکایی را که متهم به چندین قضیه ی جرمی بوده است به شما معرفی می نماییم . پیوست با گزارش دیدگاه های مطبوعات امریکا دراین مورد نیز خدمت تان پیشکش می نماییم .

شمه ای ازمحاکمه ی لیندا انگلند سرباز زن

امریکایی که متهم به بدرفتاری وشکنجه ی زندانیان

درافتضاح زندان ابوغریب عراق است .

انگلند که 22 ساله است به هفت جرمش که دربرابرزندانیان عراقی درابوغریب مرتکب شده است اعتراف نمود. وقتیکه ازوی سوال شد که چرا انگشت خودرا به حالت قبیحی دربرابریک زندانی برهنه ی عراقی نشانه گرفته است ، اوگفت رفیقانش ازوی اینکارراخواسته اند.

انگلند افزود،" من واقعاً نمیخواستم اینکاررابکنم ، آنان بسیاراصرا ر والتماس کردند ومن مانند همیشه، خوب! گفتم "

این تصاویرقبیح درسرتاسرجهان بطورگسترده ای پخش گردیدند، وهنگامیکه درسال 2003 امریکا پس ازتهاجم نظامی، میخواست عراق را تحت کنترول خود درآورد ، موجب تقبیح این کشورگردیدند.

ازطرف صبح وقت زیادی صرف انتخاب نه افسروسربازان عادی برای هیات داوری شد. ازآنها درمورد یدگاه های رسانه ها، روانشناسان واینکه آیا گاهی باچنین افرادی سروکارداشته اند سوال میشد.

یک فرمانده که دارای رتبه دگروالی بود گفت:

" من ازارتش درمجموع مایوس شده بودم . شرم بود. این آفتی برای ارتش بود"

یک نفردیگری که پیرامون عکسها مورد سوال قرارگرفت پاسخ داد:

" من به مشکل میتوانستم باورکنم که چیزهایی که درعکس دیده میشوند، بتوانند بوقوع پیوندند."

اکنون انگلند با مجازاتی روبرواست که حداعظم یازده سال درزندان می ماند.

وکیلهای مدافع وی برای آنکه مدت مجازات حبس اورا کوتاه ترسازند، میکوشند وانمود نمایند که وی دچارمعضلات روانی بوده است.

این وکلای مدافع باید بسیارمحتاطانه عمل کنند درغیرآن اشتباهی سبب می شود که قاضی درخواست چانه زدن برای کاهش دوران حبس ویرا دوراندازد.

روزنامه ی نیویارک تایمزنوشته است که مدت 30 حبس که برای چانه زنی درنظرگرفته شده است ، مخفی میماند. انگند متهم به شش فقره بدرفتاری ویک فقره اعمال قبیح است.

انگلند همان کسیست که ریسمانی را به گردن یک زندانی انداخته وعکس گرفته است. انگلند همچنان با دست خود اشارت به کلمه ی" زنای به عنف" می کند که درران برهنه ی یک زندانی نوشته شده است. اوبا زندانیان برهنه ای عکس گرفته است که شکل یک هرم انسانی را بوجود آورده اند. درعکس دیده میشود که اویکی اززندانیان را مجبورگردانید است تاعمل جنسی را تقلید کند.

گرینر، پدرنوزاد انگلند است که به دلیل ضرب وشتم وتحقیرجنسی زندانیان به دهسال حبس محکوم گردیده است. انگلند تصورمی نماید که گرینراین عکسهارابرای سرگرمی خود گرفته است.

آگهی