محافظه کاران برنده انتخابات پارلمان اروپايي شدند | آلمان و جهان | DW | 08.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

محافظه کاران برنده انتخابات پارلمان اروپايي شدند

اتحاديه اروپا پارلمان جديدي را انتخاب کرد. احزاب محافظه کار با فاصله زيادي نسبت به ديگراحزاب قويترين نيرو درپارلمان اروپايي شدند. سوسياليستهاي مقام دوم را به دست آوردند. به دنبال آنها جايگاه لبرالها وسبزها قرار دارد.

با آنکه محافظه کاران اکثریت را درپارلمان اروپا به دست آورده اند، با آنهم درتوزیع قدرت در درون پارلمان اروپا کدام تغییر اساسی بزرگ به وجود نیامده است

با آنکه محافظه کاران اکثریت را درپارلمان اروپا به دست آورده اند، با آنهم درتوزیع قدرت در درون پارلمان اروپا کدام تغییر اساسی بزرگ به وجود نیامده است

باخت تمام احزاب بر سر اقتدار از هر نوع آن، عروج احزاب افراطي راستگرا و بد بين نسبت به اروپا و سهمگيري ناچيز در انتخابات - مشخصات مهم انتخابات امسال اروپا است. اين بار 43 درصد تمام واجدان رايدهي در سراسر اتحاديۀ اروپا به حوزه هاي رايدهي ردفتند ، که ازلحاظ کم بودن شرکت کنندگان درانتخابات بيسابقه است و يک ريکارد منفي جديد را بار آورده است. همين امر باعث قضاوت دو سويهء مارويک کومالو، ناظر انتخاباتي از افريقا گرديد:

«بنا بر برداشت ما، روند انتخابات خوب سازماندهي شده بود، همه چيز بدون سکتگي جريان داشت. اما جنبۀ منفي آن عدم علاقۀ عمومي بود. به نظر من اين تا اندازۀ زياد تکاندهنده است.»

حکومت ائتلافي چپ ميانه مانند اتريش ويا حکومت راست ميانه چون هالند، هر دو کشور مثال هاي افراطي اي اند براي يک گرايش عمومي: بسياري رأي دهندگان حکومات خود را جزاء داده و احزاب ضد خارجي و بدبين نسبت به اتحاديۀ اروپا را در شموليت به پارلمان اروپايي کمک کردند.

يک نمونۀ خاص بريتانياي کبير است، که در آنجا حکومت حزب کارگر بعد از رسوايي خرج دسترخوان به شکست مواجه گرديد. ولي مانند بسياري کشور ها، نتايج انتخابات اروپايي در بريتانيا نيز کمتر به سياست اروپا و بيش از همه به موضوعات ملي مربوط ميگردد.

نتايج انتخابات در آيرلند نيز با هيجان زيادي انتظار ميرفت، زيرا آيرلندي ها بايد در خزان امسال براي بار دوم در مورد قرارداد ليزابون رأي بدهند.هرگاه درايرلند مردم کمتردرانتخابات سهم مي گرفتند وهرگاه منتقدان اتحاديه اروپا درآنجا راي زيادي به دست مي آوردند، فال بدي مي بود. البته چنين چيزي درآنچا اتفاق نيفتاد.

در دیاگرام بالا احزاب محافظه کار مقام اول ، احزاب سوسیال دموکرات وسوسیالیست مقام دوم ، لبرالها سوم و سبزها مقام چهارم را درپارلمان اروپایی به دست آورده اند.

در دیاگرام بالا احزاب محافظه کار مقام اول ، احزاب سوسیال دموکرات وسوسیالیست مقام دوم ، لبرالها سوم و سبزها مقام چهارم را درپارلمان اروپایی به دست آورده اند.

در توزيع اساسي قدرت در پارلمان اروپا بعد ازين انتخابات تغيير جزئي اي ببار مي آيد. در مجموع احزاب محافظه کار بورژوازي موقف شانرا بحيث قوي ترين قدرت به اثبات رساندند. احزاب سوسياليستي که آراي زيادي را از دست دادند، با فاصلۀ زياد در رديف دوم قرار گرفتند. ولي قرار است نمايندگان احزاب افراطي راستگرا و منتقد نسبت به اتحاديۀ اروپا نيز بعد ازين انتخابات نقش مهمتري را بازي بکنند. هانس گِرت پيوترينگ ، رئيس پارلمان اروپا ، ازقرارمعلوم ازمشکلاتي درساحه همکاري نگران است .او مي گويد:

«با مسرت زياد برايم ثابت گرديد، که احزاب اروپايي هنوزهم يک اکثريت بزرگ ، خوب و طرفدار اروپا را دارند. ومن همچنان ازآن احزابي که درپارلمان اروپايي داراي چنين موضع جانبداراروپا نيستند، انتظاردارم که به خوبي ودرعمل با ديگران همکاري بکنند ومن براي نمايندگاني که انتخاب شده اند، تبريک مي گويم . »

هم سهمگيري کم در انتخابات وهم قوي شدن احزاب راستگرا و منتقد اروپا، نيروهاي هاي جا افتاده در پارلمان اروپا را شديداً تکان داده است. در روز هاي آينده براي دريافت دلايل آن تلاش صورت خواهد گرفت.

کريستف هازلباخ / خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی