ما خواهان اصلاحات براي ريشه کن ساختن فساد اداري درچين استيم | آلمان و جهان | DW | 16.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ما خواهان اصلاحات براي ريشه کن ساختن فساد اداري درچين استيم

وين جيا باو نخست وزيرچين به روزجمعه گفته است که سيستم سياسي ازبالا به پايين و وفقدان حسابدهي به خود مردم عامل افزايش فساد اداري درآن کشورمي باشد.

وین جیا باو تمرکز بیش ازحد قدرت را ازاسباب مهم فساد اداری درچین خوانده است

وین جیا باو تمرکز بیش ازحد قدرت را ازاسباب مهم فساد اداری درچین خوانده است

وين درکنفرانس مطبوعاتي اي که درپايان کنگره ملي خلق چين به روزجمعه برگزارشد گفته است :

" فساد اداري بسيارجدي شده است، برخي اوقات مقامات عالي رتبه اين کشور را نيزدربرمي گيرد... دلايل زيادي درعقب فساد اداري وجود دارند اما ، مهمترين اين دلايل تمرکز بيش ازحد قدرت و عدم محدود ساختن ونظارت موثرو مناسب برآن مي باشد. "

وين خواهان اصلاحاتي شده است که نفوذ ديوانسالاران ، کادرهاي حزب کمونيست وساير مقامات را " با کاهش شمارموضوعاتي که مستلزم غوروبررسي اداري باشد" تضعيف نمايد.

چنين مقاماتي غالباً قدرت بي نهايت شان را براي صواب وناصواب دانستن امورتجارتي وسايرتصميمات تحکيم نموده اند وبدين طريق به غني ساختن خود شان مي پردازند.

نخست وزيرچين گفته است:

" ما به کاهش تمرکزبيش ازحد قدرت وتقويت نظارت مردم برکارهاي حکومتي نيازداريم . .. حکومتهايي که ديوانسالاريهاي گسترده اي دارند و قدرت تصويب موضوعات را دارند ، بسيارزياد معروض به سوء اداره وگناهاني چون اعمال قدرت به خاطر پول ، سوء استفاده ازقدرت دولتي براي نفع شخصي و ساخت وپاخت بين مقامات حکومتي وتجارمي باشند."

درکشورچين که اقتصاد بازار بايک سبک اداره کمونيستي پاگرفته است، فساد اداري بسيارشايع مي باشد. درسال گذشته بيش از صدهاهزارعضو حزب کمونيست به خاطر ارتکاب فساد اداري مجازات شده اند. وچنانکه دراوايل ماه جاري اعلام شد، دولت درنظردارد تا يک اداره ضد فساد اداري را به وجود آورد که مستقيماً به حکومت گزارش بدهد.

مشهورترين مورد فساد اداري درشانگهاي درسال 2006 مربوط به چن ليانگو رئيس حزب کمونيست اين شهر و 20 تن ازمقامات و تجازبود که متهم شده اند حدود 400 مليون دالرسرمايه صندوق تقاعد دولتي را مورد سوء استفاده قرار داده اند.

وين درهفته گذشته درسخنراني دولتي ساليانه اش عنواني ملت گفته است که بعد ازاين به مقامات حزب کمونيست اجازه داده نمي شود که دست به ايجاد کورسهاي بازي گلف ، وايجاد عمارات کاخ مانند دولتي براي هرزه خرجيها و تفريحات شان بزنند.

وين افزوده است : گرفتن زمين ازمردم عادي وفروش آن برصاحبان صنايع ويا افراد با نفوذي که ملکيتها را خريداري مي کنند درسرتاسر2007 نيز مورد بازخواست قرارخواهد گرفت .