ليمکه : سپورت با مسائل سياسي ارتباطي ندارد | مجله حقوق بشر | DW | 31.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ليمکه : سپورت با مسائل سياسي ارتباطي ندارد

مشاورسپورتي ملل متحد : " اين يک همايش سياسي نيست، اين مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيست . چکاچاک شمشيرها را دراينجا بلند کردن علامت غلطي است".

ملل متحد می خواهد بازیهای المپیا موفقیت آمیز باشد

ملل متحد می خواهد بازیهای المپیا موفقیت آمیز باشد

حدود يک هفته به برگزاري بازيهاي پرسروصداي المپيک درپيکنگ مانده است. درحالي که بالذات سپورت مظهر تمايل انسانها به سرگرميهاي سالم فارغ ازدغدغه سياست واختلافات هست، کشورهاي جهان مي کوشند ، تا سياست واختلافات را به درون کانونهاي سپورتي نيز رخنه بدهند.

عفو بين المللي ازوضع حقوق بشر درچين شديداً انتقاد کرد

يک هفته پيش ازبرگزاري مسابقات المپيک درپيکنگ ، سازمان عفو بين المللي ازوضع حقوق بشر درچين به شدت انتقاد کرده است.

سازمان عفو بين المللي درگزارشي که به روز سه شنبه هشتم ماه اسد امسال انتشار داده است گفته است، با وجود وعده هاي قبلي وضع حقوق بشر درچين بهتر نگرديده است. حتا حکومت پيکنگ برخوردش را دربرابر فعالان حقوق بشر نسبت به سالهاي پيشتر شديد ترساخته است.

اين درحالي است که مقامات بين المللي سپورت ازاين موضعگيريها تبراجسته و چين اين انتقادات را"افواه وافسانه" مي خواند.

نمایش روز یک شنبه 13 ام جولای عفوبین المللی دربرلین به خاطر حقوق بشر درچین زیرعنوان مدال طلا برای حقوق بشر

نمایش روز یک شنبه 13 ام جولای عفوبین المللی دربرلین به خاطر حقوق بشر درچین زیرعنوان " مدال طلا برای حقوق بشر"

عفو بين المللي گفته است که تنها درسال گذشته به هزاران تن از عارضان، اصلاح طلبان و ساير منتقدان نظام به مثابه بخشي ازفعاليتها براي " پاکسازي " پيکنگ، پيش ازمسابقات المپيک ، بازداشت شده اند. بسياري ازآنها بدون آنکه محاکمه اي درمورد شان درکار بوده باشد، به اردوگاه کار فرستاده شده اند. همچنان درساير نقاط کشور فعالان حقوق بشر زيرنظر گرفته شده اند.

عفو بين المللي نمونه چنين بازداشتهايي را دردستگيري هوانگ کي ، ازسيچوان آورده است . وي متهم به اين شده است که اسرار دولتي را افشا مي کرده است، درحالي که گفته مي شود او مي خواسته است به خانواده هايي که اعضاي شان دراثر زلزله ماه مي جان هاي شان را ازدست داده اند، درجهت برپاکردن محاکمه کساني که احتمالاً مسئوول وقوع اين زلزله پنداشته مي شوند، کمک حقوقي نمايد.

دراين گزارش گفته شده است که مقامات چيني با استفاده ازفرصت بازيهاي المپيک درپيکنگ کوشش کرده است تا منتقدان را مسکوت نگه داشته ويک فضاي ثبات وهمآهنگي را درچين به نمايش بگذارد.

نمای شبانه ستادیوم المپیا درپیکنگ

نمای شبانه ستادیوم المپیا درپیکنگ

مقامات چين وملل متحد

تصويرديگري ازاوضاع ارائه مي کنند

ليو جيان چاو، سخنگوي وزارت خارجه چين اتهامات سازمان عفو بين المللي را درمورد وضع خراب حقوق بشر درچين " افواه وافسانه هاي دروغين " خوانده ورد کرده است. وي به روزسه شنبه درپيکنگ گفته است که حقوق بشر درچين پيشرفت زيادي کرده است.

دراين ميان ويلي ليمکه ، مشاورويژه ملل متحد براي سپورت ازشرکتش درمراسم بازيهاي المپيک پيکنگ به تاريخ هشتم ماه اگست دفاع کرده است. وي گفته است :" ملل متحد مي خواهد اين بازيها موفقيت بزرگي به دست آورند و جهان به بازيهاي صلح آميز سپورتي بپردازد." وي افزوده است :" اين يک همايش سياسي نيست، اين مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيست . چکاچاک شمشيرها را دراينجا بلند کردن علامت غلطي است".

ليمکه معتقد است که با مباحثه روي حقوق بشر ويا وضع درتبت باراضافي برسپورت تحميل مي گردد . وي گفته است:" اين ممکن نيست که ورزشکاران واتحاديه هاي ورزشي ناگهان چيزي را به وجود بياورند که اقتصاد، فرهنگ ، سياست وعلوم درطي سالهاي متمادي به وجود آورده نتوانسته اند". ليمکه گفته است :" با چنين تقاضاهايي بارسپورت سنگين ترمي شود. سياست چيزي نيست که به امور سپورتي ارتباط داشته باشد".

اينکه چين، بازيهاي المپيک را درکشورش براي آن مورد استفاده قرار بدهد که پيامهاي سياسي اش را برساند، ليمکه يک امر مشروع مي داند. او مي گويد:" هرمراسم بزرگ دريک جامعه برگزارمي شود و از اينرو سياسي مي باشد". چنانکه بازيهاي قهرماني جهاني فتبال درسال 2006 ميلادي درآلمان ، ذهنيت جهان را به طور مثبتي به سود آلمان تغيير داد. لميکه گفته است که " اينهم کدام سوء استفاده نبوده است".

مطالب مرتبط

آگهی