قوماندان امريکايي درهلمند نيروهاي نظامي وغيرنظامي بيشترمي خواهد | افغانستان | DW | 09.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

قوماندان امريکايي درهلمند نيروهاي نظامي وغيرنظامي بيشترمي خواهد

قوماندان نيروهاي تفنگدار دريايي ايالات متحده امريکا درافغانستان گفته است براي تقويت عمليات خنجرعليه شورشيان طالب به نيروهاي بيشتر امنيتي و کارشناسان غيرنظامي ضرورت مبرم است.

تفنگداران دریایی امریکا تا قلب قلمرو های زیرکنترول طالبان پیش رفته اند

تفنگداران دریایی امریکا تا قلب قلمرو های زیرکنترول طالبان پیش رفته اند

بریدجنرال لاری نیکلسن ازطریق کنفرانس تلفونی به خبرنگاران گفته است که :"من نمی خواهم این موضوع را پنهان بکنم. حقیقت آنست که ما نیروهای کافی افغان نداریم وما می خواهیم نیروهای کافی افغان داشته باشیم".

نیکلسن یک هفته پس ازلشکر کشی علیه شورشیان طالب در وادی هلمند واقع درجنوب افغانستان گفته است که او درمورد این عملیات " محتاطانه خوش بین " است. عملیات خنجر بزرگترین عملیاتی است که بعد ازسقوط طالبان درسال 2001 تا کنون درافغانستان به راه افتاده است.

او گفته است که که 4000 تفنگدار دریایی را 650 تن ازنیروهای امنیتی افغانستان همراهی می کنند.

جنرال نیکلسن گفت: فکرکنید هرگاه من با 4000 تفنگدار دریایی و 4000 سربازافغان می داشتم، موفقیتهای بیشتری می داشتیم.

اوگفت : مقامات نظامی امریکا با حکومت کابل درمورد توظیف سربازان وپلیس بیشتر افغانستان درجنوب کارمی کنند.

" اما پاسخ اصلی این است که من سربازان بیشتر وبیشتر می خواهم ".

جنرال نامبرده گفته است که درمورد شمار سربازان امریکایی درجنوب که به 10000 نفرمی رسند، راضی می باشد. اما شمار بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان، عملیات تفنگداران دریایی را موثر ترمی سازد و هدف ماموریت نیروهای ائتلاف را که عبارت ازجلب اعتماد مردم است برآورده می سازد.

نکلسن گفت:" سربازان افغانستان چیزهایی را دراینجا می بینند که " هرگزندیده اند". " آنها ازلحاظ سیاسی چیزهایی را درمنطقه می دانند که ما هرگز نمی دانیم ، این مهم نیست که افراد چقدر آموزش فرهنگی دیده اند".

جنرال نیکلسن گفته است که افزایش شمار کارشناسان غیرنظامی افغانستان نیز مهم می باشد. " من می خواهم شمار آنها بیشتر گردد ومیدانم شماربیشترآنها بدینجا می آیند".

کیل ویستون یک مامور وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، ضمن گزارش کارش درمنطقه گفته است که درحال حاضر 5 کارشناس غیرنظامی امریکایی درهلمند وجود دارند و5 نفر دیگر درماه سپتمبر به اینجا می آیند. ویستون افزوده است که کارشناسان امورانکشافی امریکایی با یک تیم بازسازی زیررهبری بریتانیاییها که تعداد شان به 100 نفرمی رسد کارمی کنند.

فکرمی شود طالبان به زودی یک ضد حمله به راه اندازند زیرا هلمند با مزارع خشخاش وتجارت هرویین ازاین ناحیه بزرگترین منبع تمویل آنها رامی سازد

فکرمی شود طالبان به زودی یک ضد حمله به راه اندازند زیرا هلمند با مزارع خشخاش وتجارت هرویین ازاین ناحیه بزرگترین منبع تمویل آنها رامی سازد

فکرمی شود شمارکارشناسان غیرنظامی به تناسب آنچه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دراستراتژی جدیدش برای افغانستان گفته است، کفایت نکند.

ویستون گفته است که کارشناسان غیرنظامی به تناسب سربازانی که دراین منطقه حضور دارند شمارشان کم است. اما کارشناسانی که دراین منطقه حضوردارند، دانش جامع وبودجه کافی دراختیارشان دارند.

نیکلسن در یک ارزیابی خوشبینانه ازحمله درجنوب گفته است که لشکرکشی بعداز یک هفته طوری بوده است که تفنگداران دریایی مراکز کلیدی شوررشیان را به تصرف درآورده اند وبا مقاومت اندکی روبه روزشده اند. وتعداد عملیات جنگی به 10 مورد می رسد. او افزوده است که ما یک رشته مناطق وسیع را درقلب قلمرو زیرکنترول طالبان متصرف شده ایم .

نیکلسن گفته است که احتمال دارد طالبان به زودی یک ضد حمله را به راه اندازند. این برای آنست تا کنترول ولایت هلمند را که مرکز کشت تریاک است دوباره دردست گیرند، زیرا تجارت هرویین یک منبع عایداتی مهم شورشیان است.

نیکلسن گفته است درعملیاتی که تااکنون صورت گرفته است کدام گزارش درمورد تلفات افرادغیرنظامی وجود ندارد. تلفات افراد غیرنظامی توسط حملات هوایی یک نگرانی اصلی نیروهای امریکایی می باشد واین موجب برافروختگی مردم می شود.

دررابطه با اینکه آیا افزایش شمار سربازان امریکایی ضرورت به حملات هوایی را درمنطقه کاهش می دهد، نیکلسن گفته است " بلی مطلقاً" درست است.

به هزاران سربازامریکایی که به هلمند رفته اند دستورداده شده است که با بزرگان مردم درروستا ها ملاقات بکنند وبا مردم رابطه برقرارکنند.

نیروهای امریکایی به طرف وادی سفلی هلمند رفته ، درناوه و گرمسیرمستقر شده اند وکنترول خان نشین را نزدیک به پاکستان دردست گرفته اند.

پس ازآنکه نیروهای امریکایی به طرف خان نشین حرکت کردند، به روزچهارشنبه والی وقوماندان نظامی بیرق ملی افغانستان را دربالای کاخی که متعلق به قرن هژدهم درآن شهر می باشد، برافراشتند.

نیکلسن گفته است که این برای نخستین بار است که دراین شهر که پیوسته درتصرف طالبان بوده است، بیرق افغانستان به اهتراز درمی آید.

آژانس فرانسه/ رسول رحیم

ویراستار: یاسر

آگهی