قسيم اخگر: ″کابينهاي براي کار نکردن″ | افغانستان | DW | 19.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

قسيم اخگر: "کابينهاي براي کار نکردن"

بعد از حدود يک ماه انتظار، رييس جمهور حامد کرزي 23 تن از وزيران پيشنهادي خود را به مجلس نمايندگان معرفي نمود. حدود يازده تن از وزيران کليدي پيشنهادي، در کابينهي قبلي به حيث وزير ايفاي وظيفه نموده اند.

قسیم اخگر، نویسنده وتحلیگرمسایل افغانستان

قسیم اخگر، نویسنده وتحلیگرمسایل افغانستان

حامد کرزي در مراسم تحليف خود تعهد کرده بود که در تعيين اعضاي کابينهي جديد، اصلاحات اساسي وارد مينمايد.

مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رياست جمهوري، با وزيران پيشنهادي در مجلس نمايندگان کشور حضور يافته، گفت: "اعضاي جديد کابينهي پيشنهادي، از جمله نخبههاي کشور، برمبناي اصل شايستگي، تخصص، صداقت و خدمتگزاري به مردم افغانستان، در نظر گرفته شده اند".

اما، معرفي وزيران پيشنهادي سروصداهايي را در مجلس نمايندگان برانگيخت. برخي نمايندگان مجلس، اعضاي کابينهي جديد را مطابق خواستهاي مردم و تعهدات رييس جمهوري کرزي نميبينند.

مير احمد جوينده، نمايندهي مردم کابل در مجلس نمايندگان ميگويد: "ما توقعي از جناب رييس جمهور داشتيم که در اين تيم خود، تيمهاي بسيار متخصص، آدمهاي شناخته شده، با تجربه را معرفي ميکردند که سوابق شان براي همه معلوم ميشد. ولي متاسفانه کابينهاي که معرفي شده کابينهي شرکت سهامي است، که هرکسي که برايش کمپاين کرده، يک نفر از او را وزير ساخته اند. بنابراين، من توقعي از اين کابينه ندارم که بتواند کاري بيشتر از کابينهي گذشته بنمايد".

پستهاي کليدي، خصوصاً وزارتخانههاي امنيتي تغيير نکرده اند. تعداد ديگري که در وزارتخانههاي ديگر معرفي شده اند، اکثراً قبل از اين در ادارات دولتي افغانستان ايفاي وظيفه کرده اند.

میراحمد جوینده نماینده مردم درپارلمان افغانستان

میراحمد جوینده نماینده مردم درپارلمان افغانستان

وزير خارجه معرفي نگرديده و براي وزارت انکشاف شهري که به وزارت امور ساختماني تغيير نام داده، نيز وزيري معرفي نگرديده است.

همچنان وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين به دو وزارت کار و امور اجتماعي، و شهدا و معلولين تقسيم شده است. اما پيش از اين که وزيران پيشنهادي معرفي شوند، اعضاي مجلس نمايندگان اين کار حامد کرزي را نقض قانون اساسي دانستند و گفتند ايجاد نهادهاي اداري بايد توسط مجلس نمايندگان تصويب شود. به اين دليل، معرفي وزير شهدا و معلولين، به تصويب اين وزارتخانه از سوي مجلس نمايندگان موکول گرديد.

در همين حال، برخي نمايندگان مردم در مجلس انتقاد داشتند که تعدادي از وزيران بازمعرفي شده، کساني اند که بودجهي انکشافي خود را در گذشته مصرف نتوانسته و نيز برخي شان به فساد متهم هستند.

محمد نعيم فراهي، نمايندهي ولايت فراه در مجلس، گفت: در ميان وزيران معرفي شده، تعدادي شان حدود 40 درصد بودجهي انکشافي خود را مصرف نتوانسته اند. فراهي افزود که برخي وزيران معرفي شده کساني اند که به گفتهي معاون سارنوالي عمومي، به "ميليونها دالر اختلاس" متهم ميباشند.

اما، مارشال قسيم فهيم که بيانيهي رييس جمهوري را بيان ميکرد، گفت: آن وزيران قبلي که با ابتکار و تخصص عمل کرده اند، در پستهاي شان باقي مانده اند.

معاون اول رييس جمهور گفت: "چند وزير محترم کابينهي قبلي که وظايف و مسووليتهاي شان را انجام داده اند، در انجام امور با ابتکار و تخصص عمل کرده اند، و برنامههاي مهم تحت کار دارند، در ترکيب کابينهي پيشنهادي شامل اند".

Afghanistan Parlament

مردم افغانستان توقع داشتند اين بار بر مبناي تعهدي که رييس جمهور داده بود و نيز بر اثر فشارهاي داخلي و خارجي، کابينهاي متخصص و مسلکي را معرفي نمايد.

قسيم اخگر، تحليلگر و مدير مسوول روزنامهي 8صبح ميگويد: "اميد اين بود- ولي تا آنجايي که به شخص من برميگردد، انتظار نه اميد اين بود - که در گزينش اعضاي کابينه، لااقل يک مقدار معيارهاي دموکراتيک، مدني، حقوق بشري مورد توجه قرار ميگرفت".

از واکنش نمايندگان مجلس و نيز گفتههاي کارشناسان مسايل سياسي کشور، چنين برميآيد که اعضاي معرفي شدهي کابينهي حامد کرزي، قناعت بخش نميباشند.

قسيم اخگر ميافزايد: "اين کابينه، کابينهاي است به عقيدهي من براي کار نکردن. و البته دليلاش هم اين است که دولت يا شخص آقاي کرزي تحت فشار چند جانبه که اغلباش در تعارض با هم قرار داشتند، اعضاي کابينه را گزينش کرد".

در کابينهي معرفي شده، فقط داکتر حسن بانو غضنفر به عنوان وزير زنان شامل است که پيش از اين نيز در اين وزارت کار مينمود. پيش از اين، زنان خواهان سهم بيشتر در کابينه شده بودند.

حامد کرزي در مراسم تحليف خود تعهد کرده بود که در تعيين اعضاي کابينهي جديد، اصلاحات اساسي وارد مينمايد.

حامد کرزي در مراسم تحليف خود تعهد کرده بود که در تعيين اعضاي کابينهي جديد، اصلاحات اساسي وارد مينمايد.

اين درحالي است که رييس جمهور براي نشان دادن موفقيت حکومتش تحت فشارهاي مضاعف قرار دارد. دفتر معاونت ملل متحد و مقامهاي غربي، به خصوص باراک اوباما، رييس جمهور امريکا، بارها تاکيد کرده اند که حامد کرزي بايد اصلاحات اساسي در کابينهي جديدش وارد نمايد. به اين لحاظ، تصور ميشد که حامد کرزي براي موفقيت حکومتش و رهايي يافتن از زير انتقادهاي مقامهاي غربي، کابينهاي مورد رضايت جامعه جهاني و مردم افغانستان، تعيين نمايد.

با اين وجود، چگونه حامد کرزي دست به گزينش کابينهاي زد که واکنش منفي برخي نمايندگان پارلمان را برانگيخت.

آقاي اخگر ميگويد: "يک نکته مسلم است، که اصل اساسي براي آقاي کرزي، حفظ قدرتاش به عنوان رييس جمهور است. من فکر ميکنم که براساس همين اصل و همين معيار، وي گزينش کرده، مطمين هستم؛ اين طور يک کابينه که ناتوانمند است".

آقاي اخگر معتقد است که کابينهي جديد بيشتر از اين که ابتکار عمل داشته باشد، فرمانبر ميباشد: "اين طور يک کابينه، در واقع يک کابينهي فرمانبر خواهد بود، چون براساس صلاحيت، شايستگي، توانمندي خودش به اين چوکي ننشسته، براساس حمايت آقاي کرزي يا ديگران نشسته اند".

هرچند برخي نمايندگان مجلس انتقادي برخورد کردند و پيش از اين نيز گفته بودند که به وزيران ناموفق که بودجه انکشافي خود را مصرف نتوانسته اند، راي اعتماد نخواهند داد، اما معلوم نيست که وزيران پيشنهادي حامد کرزي موفق به کسب راي اعتماد خواهند شد يانه؛ زيرا تجربهي گذشته مجلس نمايندگان نشان داده که در تصميمگيريها قابل پيشبيني نميباشد. رييس جمهور روز چهار شنبه گذشته در يک جلسهي خصوصي با برخي نمايندگان مجلس، اعضاي کابينه را به آنها معرفي کرده بود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی