قرارداد 30 ميليارد دالرکمک امريکا با اسرائيل امضاء شد | آلمان و جهان | DW | 17.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

قرارداد 30 ميليارد دالرکمک امريکا با اسرائيل امضاء شد

اسرائيل وايالات متحده امريکا يک قراردادهمکاري وکمک دفاعي 30 ميليارد دالري را به امضاء نمودند. اين کمک دفاعي درمدت يک دهه اي آينده براي تقويه وتجهيزسيستم دفاعي اسرائيل به مصرف مي رسد.گفته شده است 25 درصد بربودجه درحال حاضردفاعي اين کشورافزوده خواهدشد.

اين پيمان درديدارايهود اولمرت نخست وزيراسرائيل با جورج دبليوبوش درماه جون درواشنگتن توافق شده بود.

اين پيمان درديدارايهود اولمرت نخست وزيراسرائيل با جورج دبليوبوش درماه جون درواشنگتن توافق شده بود.

نيکولاس بورن به معاون امورسياسي ايالات متحده امريکا به خبرنگاران دروزارت خارجه اسرائيل دريورشليم گفته است ؛ اين قرارداد هيچ تاثيرومحدوديت بروضعيت اداره اسرائيل درآينده وضع نمي کند.

بورن افزده است: اين پيمان يکي ازمجموعه کمک هاي آمريکا به ديگرکشورهاي اين منطقه است.

اين پيمان درديدارايهود اولمرت نخست وزيراسرائيل با جورج دبليوبوش درماه جون درواشنگتن توافق شده بود.

امريکا قراراست ميلياردها دالرسلاح به کشورهاي خاورميانه وکشورهاي عربي به فروش برساند.

کشورهاي مهم اتحاديه اروپا ازجمله آلمان ازاين عمل امريکا قبلاً بطورجدي انتقادنموده بود وآنرا باعث افزايش تش ونا آرامي درخاورميانه تعبيرکرده بودند.

مطالب مرتبط