قتل هولناک یک زن درمیمنه ومساله ی حقوق بشردرافغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 01.06.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

قتل هولناک یک زن درمیمنه ومساله ی حقوق بشردرافغانستان

هرگاه برخی ازجنبه های تبلیغاتی مربوط به حقوق بشررا به کناری بگذاریم ، درافغانستان بیداد برزنان نه تنها کاهش نیافته است ، بلکه کمکاکان ادامه هم دارد. هنگامیکه رژیم طالبان درافغانستان ستمروایی میکرد ،

default

شماری ازتحلیلگران سطحی نگرتصورمی نمودندبا سقوط این دستگاه وضع زنان بهبود خواهد یافت ، اما واقعیتهای اجتماعی سرسخت ترازآنند که بتوان با خیال پردازیها برآنها غلبه نمود.

درهفته های گذشته هرچه میشنویم وآنچه بیشترخبرسازاست حکایت ازقتل وکشتارزنان افغانستان می نماید . دوزن افغان کارمند موسسات امدادی را ترور می نمایند، زنی را به جرم خیانت به همسرش سنگسارمی کنند، شیما رضایی گوینده ی تلویزیون طلوع را با گلوله ازپا درمی آورند، برعلاوه ی قتل وشکنجهء شاید هزاران زن گمنام که رویداد فجایع علیه ایشان تاهنوز به رسانه ها تراوش نکرده است ، درسمت شمال افغانستان پنج زن توسط شوهران شان به قتل رسیده اند. تازه ترین ودرعین حال هول انگیز ترین قتل یک زن ؛ کشته شدن ، زرغونه زن جوانی توسط شوهر سالمندش درشهرمیمنه می باشد.

جایگاه زن دراعلامیه جهانی حقوق بشر

وکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ماده ی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشراشعارمیدارد که :

" هرکس متیواند ازکلیه آزادیهای که دراعلامیه ی حاضرتصریح شده است، بی هیچگونه برتری ، منجمله برتری ازنظرنژاد ورنگ وجنسیت وزبان ودین یاهرعقیده دیگروازنظرزادوبوم یاموقعیت اجتماعی ، وازنظرتوانگری یانسب یاهروضع دیگربهره مند گردد...."

همین اعلامیه می افزاید :

" عقد ازدواج جزبارضای آوادانه ی همسران آینده قانونی نیست"

دربند (و) کنوانسیون رفع تبعیض اززنان تصریح میگردد:

" اتخاذ تدابیرلازم ازجمله وضع قوانین به منظوراصلاح یا نسخ قوانین ، مقررات ، عرف یاروشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند"

قتل هولناک یک زن درمیمنه

زرغونه را شوهرش با همدستی خانم اول ودخترش

با تیشه قطعه قطعه کرده اند

شب نهم جوزا زرغونه زن جوان 16 ساله را شوهرش عبدالستارکه 50 سال عمردارد، درگذرعرب خانهء شهرمیمنه به قتل رسانده است.

قاتل این جنایت هولناک را با دستیاری خانم اول ودخترش با ضربات تیشه انجام داده وسپس خودرا به پلیس تسلیم نموده است.

گفته میشود که علت این قتل فرارزرغونه ازخانهء شوهرش بوده است. زرغونه بارها به خانوداه وخویشانش میگفته است که میخواهد ازعبدالستارطلاق بگیرد.

تاکنون این پنجمین قتل اعلان شدهء زنان توسط شوهران شان درولایات شمال افغانستان می باشد. چندی قبل ازهمین شهرمیمنه گزارش سوختاندن زنی توسط شوهرش را درهمین برنامه به اطلاع شما رساندیم .

سازمان عفو بین المللی درآخرین گزارشش ازخرید وفروش زنان -همچون کالایی - درافغانستان واینکه جنایات علیه زنان دراین کشورچشمپوشی میگردد ومتجاوزان به حقوق زنان با مجازات روبرونمیگردند، مفصلاً تذکراتی به عمل آورده است.

دیدگاه های کارشناسان افغان

درمورد قتل وشکنجه ی زنان درافغانستان

وضع عمومی حقوق بشردرافغانستان:

خانم روحیه مصدق عضو گروه تحقیق ودفاع ازحقوق بشرکه دراین اواخربنابه دعوت ناتو به اروپا آمده است ، درمورد وضع عمومی حقوق بشر درافغانستان که شامل حقوق زنان نیز میگردد میگوید:

" به نظرمن وضع حقوق بشرفرقی نکرده است، نه سیرنزولی داشته است ونه سیرصعودی. ولی چیزی که فرق کرده است، اینست که مردم حال جرئت میکنند هرگاه دربرابرشان تخلفی صورت می گیرد؛ صدای خودرا بلند کنند"

روانشناسی اجتماعی زن افغانستان :

خانم عادله محسنی که تحصیلیافته ی حقوق ووکیل مدافع زنان است معتقد است که:

" زن افغان ازابتدای تولد که بدنیا می آید ، با آه وافسوس استقبال میگردد وتا آخر عمربدلیل اینکه زن است باید زجربکشد وتحمل کند.

زن افغان درزندگی خود حق انتخاب کردن ندارد ، حق دوست داشتن راندارد واگربخواهد کسی ویا چیزی را دوست داشته باشد باید دیگران بوی اجازه دهند. زنان افغان برای زندگی خودشان حق برنامه ریزی راندارند"

خانم دوکتورسیما سمررییس کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، پیامدهای اجتماعی ، حقوقی وکیفری این روانشناسی اجتماعی را بویژه نزد آنعده اززنانیکه باصطلاح بنابه جرایم اخلاقی زندانی گردیده اند وتقریباً 90% زندانیان زن را تشکیل میدهند، اینگونه ارزیابی می نماید:

"اینها همه زنانی اند که بدلیل بدرفتاریهای شوهران شان لت وکوب شده اند وحالا درزندان بسرمی برند. درخانواده هاییکه اطفال خردسال 8-9 ساله را مجبور به ازدواج میسازند ، این خشونتها بیشتراند.60 تا80 درصد ازدواجها اجباری اند. زنان یا به این ازداوجها جبراً تن میدهند، یا پا به فرار میگذارند ویا دلجویی مرد دیگری را ترجیح میدهند.

این دوحالت اخیرمخالف با قوانین اخلاقی جامعه ی افغانی است.

درروستاهای افغانستان بررسی این قضایا را به مردان وشوراهای روستا واگذارمیشودند. درآنجا به عرف وشریعت مراجعه می کنند. بنابراین زنان متخلف یا سوختانده میشوند ویا سنگسارمیگردند.

دادگستری درمورد زنان درمحاکم رسمی ازچه قراراند:

خانم عادله محسنی وکیل مدافع زنان میگوید:

"درمحاکم افغانستان قوانین جدید دراختیارکسی قرارنگرفته است. قوانین جدید تصویب نگردیده اند.مامجبوریم ازقوانین قدیم استفاده نمائیم . این قوانین با نورمهای بین المللی وحقوق بشرچندان مطابقت ندارند.وفقط "شرع " درنظرگرفته شده است.

درمحاکم افغانستان اکثراحقوق زنان پامال میگردد. درمحاکم افغانستان فقط یک قاضی زن داریم که درمحکمه فامیلی کارمیکند ومتاسفانه ایشان نیز با زنان مردسالارانه برخورد می کنند، بزعم ایشان شرع همینطورحکم می کند، وما مأموریم و معذور- نمیتوانیم کاردیگری بکنیم"

دراین شکی نیست که درپامال نمودن حقوق اجتماعی ومدنی زنان افغانستان فرهنگ سنتی جامعه وطرزبرداشت این فرهنگ ازشریعت، نقش مهمی دارند. فقر وپیامدهای خشونتباریک جامعه ی جنگزده براین مصیبتها می افزایند. ولی نکته ای که دربرخورد نابرابروظالمانه بازنان درافغانستان نباید هرگزفراموش گردد ، مساله ی قدرت است. یعنی دریک جامعه ی سنتی مردان وبویژه اهل قدرت که دارای طرزتفکرمرد سالارانه اند، میکوشند، با درتنگنا قراردادن حقوق زنان ازلحاظ سیاسی وقانونگذاری ، بصورت خود کارسلطه وحاکمیت بلا مانع خود را بربیش ازنصف جمعیت کشورتثبیت نمایند.
آگهی