فشرده ستراتژي ملکي امريکا براي افغانستان | افغانستان | DW | 23.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

فشرده ستراتژي ملکي امريکا براي افغانستان

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا به روز پنجشنبه ضمن اعلام ستراتژي ملکي آن کشور براي افغانستان وپاکستان اطمينان داده است که اين کمکها بعد ازپايان جنگ نيز براي مدت طولاني اي ادامه مي يابد.

خانم هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا تطبیق وتمویل این ستراتژی را درانطباق با اهداف امنیت ملی امریکا خوانده است

خانم هیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا تطبیق وتمویل این ستراتژی را درانطباق با اهداف امنیت ملی امریکا خوانده است

به روز پنجشنبه 21 ام ماه جنوري سال 2010 ميلادي دفتر نماينده خاص ايالات متحده امريکا براي افغانستان وپاکستان، " ستراتژي با ثبات سازي منطقه اي افغانستان وپاکستان " را اعلام کرد. اين ستراتژي درواقعيت امر همان ستراتژي "ملکي – نظامي" ايالات متحده امريکا براي اين دوکشورمي باشد.

اين ستراتژي با مقدمه اي ازخانم هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا انتشاريافته است. کلينتون دراين مقدمه مي گويد:" همان طوري که رئيس جمهوربارک اوباما به تاريخ اول ماه دسمبر سال گذشته در ويست پاينت روشن ساخت، تعهدات غيرنظامي ما دربرابر افغانستان وپاکستان ، پس ازآنکه سربازان مان دوباره به کشور برگردند براي مدت طولاني اي ادامه مي يابد. ازآنجايي که ماموريت نظامي ما درافغانستان بي پايان نيست ما به ايجاد يک همياري دوامدار با افغانستان وپاکستان متعهد مي باشيم".

وزيرخارجه امريکا گفته است:" به دور از به اجرا درآوردن "ملت سازي" ، دراينجا برنامه به منظور نيل به پيشرفت واقعي درساحات بسيارحساس تشريح داده مي شود".

کلينتون مي افزايد:" ما ترديدي نداريم که چالشهايي فرا روي مان قرار دارند. پيشرفت مستلزم قربانيهاي دوامداري است که اين تنها به پرسونل نظامي ما مربوط نمي شود ، بلکه همچنان 1500 کارمند ملکي حکومت نيز درافغانستان وپاکستان کارمي کنند".

"حکومتهاي افغانستان وپاکستان ازاين ستراتژي حمايت کرده اند وخود را متعهد به رسيدن به اهداف مشترک مان مي دانند".

اين ستراتژي که دوکشور همسايه افغانستان وپاکستان را پوشش مي دهد، عمدتاً موضوعات ذيل را دربرمي گيرد: خلاصه ابتکارات کليدي، پياده کردن کمکها به افغانستان، توظيف کارشناسان ملکي بيشتر، اعمار سکتور زراعتي افغانستان، تحکيم حکومتداري درافغانستان، تقويت حاکميت قانون درافغانستان ، ادغام مجدد جنگجويان به جامعه تحت رهبري افغانستان ، ايجاد اساس اقتصادي براي آينده افغانستان ، تشئيد همياري با پاکستان، تقويت ظرفيتهاي ضد شورشگري پاکستان ، قطع حمايتهاي مالي نا مشروع به افراط گرايان ، اقدامات عليه تبليغات افراط گرايان و بسيج کردن حمايتهاي بين المللي .

فشرده ستراتژي براي افغانستان

درافغانستان توجه ما بيشتر روي ايجاد ظرفيتهايي درنهاد هاي افغاني است تا روي پا بياستند وبدين ترتيب خطري را که ازجانب افراط گرايي محسوس است وتاثير زيادي بر کمکهاي اقتصادي دارد، کاهش دهند. به ويژه درسکتور زراعت کوشش شود که مشاغلي ايجاد گردند، منابع مالي اي که ازبابت زرع خشخاش به طالبان مي رسند، کاهش داده شوند وشورشيان ميدان جنگ را ترک بگويند.

درسطح ملي ما بيشتر متوجه آن وزراتخانه هايي مي باشيم که مي توانند به صورت بسيار مستقيم برعرضه خدمات به ويژه درقلب جغرافيايي شورشگري درجنوب وشرق افغانستان تاثير داشته باشند. درانطباق برتجديد نظري که رئيس جمهور ايالات متحده امريکا اخيراً برستراتژي افغانستان وپاکستان انجام داد، ما همچنان برنامه هايي را تطبيق مي کنيم که واقعيتهاي محلي را به حساب گرفته و و حمايت و جد وجهدهاي ما را درسطوح ولايات وولسواليها به منظور موثريت و حسابدهي نهادهايي که برزندگي مردم بسيارتاثيردارند، توسعه دهند.

ولايات وولسواليها جاهايي اند که برنامه هاي بسيارمهم وداراي پيامد ما عرضه مي شوند . ولايات وولسواليها جاهايي اند که مابايد به حکومت افغانستان کمک کنيم تا با فراهم ساختن امکانات اقتصادي ثبات را افزايش داده و وقدرت شورشگري را کاهش دهد. ولايات ولسواليها جاهايي اند که ما بصورت بسيار چشمگير تعهدات ملکي خود را گسترش مي دهيم .

رئيس جمهور کرزي درسخنراني آغاز دور دوم رياست جمهوري اش يک دستورکار بلند پروازانه را مطرح کرده و توجه را به ادغام مجدد جنگجويان به جامعه، انکشاف اقتصادي، بهبود مناسبات با شرکاي منطقه اي افغانستان وافزايش پيهم مسووليتهاي نيروهاي امنيتي افغانستان معطوف داشته است. پيشرفت سريع اين دستورکار مهم است وايجاب حمايت بين المللي را مي کند. براي رسيدن به اين اهداف ما حکومت افغانستان را دربرداشتن گامهاي متين درجهت مبارزه با فساد اداري وبهبود حکومتداري وتهيه خدمات بهتر به مردم افغانستان تشويق مي کنيم. ما با حکومت افغانستان دربخش تطبيق يک سيستم براي ارزيابي پيشرفتها و به اجرا درآمدن برنامه ها مطابق به اوضاع محل کمک مي کنيم.

ستراتژي مطروحه ما بازتاب دهند مبرميتي است که رئيس جمهور اوباما هدايت داده است تا با گرايشهاي منفي درافغانستان مقابله شود. اين ستراتژي شامل عناصر کليدي ذيل است که درهمآهنگي وهمسويي با فعاليتهاي نظامي براي نايل شدن به اهداف کوتاه ، ميان و دراز مدت تدوين شده است. موفقيت برنامه ملکي وابسته به بهبود وضع امنيتي درافغانستان است.

بازسازي وانکشاف:

ازکوتاه مدت ايجاد مشغله براي تضعيف تمايل بسوي افراط گرايان يک امرحتمي است و از دراز مدت براي يک رشد اقتصادي پايدار ضروري مي باشد. اولويت اعلاي ما دربازسازي عبارت است از به اجرا درآوردن يک ستراتژي انکشاف زراعتي " ملکي – نظامي" تا سکتورزراعتي پوياي افغانستان را احيا کند. اين امر موجب آن مي گردد تا شورشگري را از جنگجويان واز درآمد ازطريق کشت کوکنارمحروم سازد. برقراري مناسبات تجارتي فرامرزي با پاکستان به رشد اقتصادي پايدار درازمدت وايجاد مشغله وکار در زراعت وسايرسکتورها کمک مي کند. همزمان با آن ما تلاشهاي موفقانهء مان را براي ايجاد ظرفيتهايي درحکومت افغانستان درجهت بهبود بخشيدن به خدمات صحي وتعليم وتربيت به مردم افغانستان ادامه مي دهيم. بهبود بخشيدن به امکانات تعليم وتربيت براي همه افغانها ، قطع نظرازجنسيت ايشان براي مردم افغانستان ازاولويت بلندي برخوردار است. همچنان اين يک گام لازم براي کاهش نفوذ افراط گرايان، بهبود بخشيدن به ذخيره افراد لايقي است که بتوانند درنيروهاي امنيتي افغانستان کارکنند واز دراز مدت ظرفيتهاي بالقوع اقتصادي افغانستان را تقويت بکنند. بهبود مراقبتهاي صحي در روستاها حامل يک سود اجتماعي بوده و ارتباط مثبتي را بين مردم افغانستان وحکومت ايشان برقرار مي کند.

بهبود حکومتداري:

تلاشهاي ما دربخش حکومتداري به روي کارآمدن نهادهاي حساس، شفاف و مسوول درکابل وبه ويژه درولايات، ولسواليها ومحلات جايي که مردم زياد با حکومت سروکار دارند، کمک مي کند. ما دروزارتخانه هاي کليدي حکومت وهمچنان درمراکز ولايات وولسواليها شمار مشاوران ملکي وفني را افزايش مي دهيم . اين براي آنست تا براي ظرفيت سازي با شرکاي افغاني مشارکت کنند. ما ازبرنامه حکومت افغانستان براي تشديد مبارزه عليه فساد اداري به منظور پيشرفت بسوي حسابدهي بيشتر حمايت مي کنيم.

حاکميت قانون:

برنامه عدالت وحاکميت قانون روي ايجاد آن سازوکارهاي حل منازعه تمرکز مي يابد که قابل پيش بيني ومنصفانه باشند وخلايي را پرکنند که طالبان با به کارگيري شيوه عدالت خشن شان ازآن سود مي برند. تلاشهاي ما براي حاکميت قانون مکمل تاکيد گسترده " آيساف " براي تربيت نيروي پليس با کفايت وآن اقدامات ضد فسادي مي باشد که توسط افغانها به راه مي افتد.

ادغام مجدد:

ستراتژي جديد ما ابعاد سياسي منازعه را واينکه تنها مردم افغانستان مي توانند کشورشان را امن سازند، به رسميت مي شناسد. يکي ازعناصرسياسي کليدي ستراتژي ما حمايت از اقدامات تحت رياست حکومت افغانستان براي ادغام مجدد آن طالباني است که القاعده را تقبيح کرده ، ازخشونت دست کشيده و نظام قانون اساسي افغانستان را مي پذيرند.

دپلوماسي منطقه اي :

دپلوماسي منطقه اي معطوف به انتقال محاسبه ازرقابت همسايگان درافغانستان به همکاري و ادغام اقتصادي آنها مي باشد. مذاکرات سه جانبه افغانستان، پاکستان وايالات متحده امريکا ادامه مي يابد وزمينه را براي موارد همکاري درمسائلي چون تجارت ترانزيتي ، زراعت ، مسائل داخلي ومسائل استخباراتي فراهم مي سازد.

مراودات ومفاهمات:

همه تلاشهاي ما درافغانستان با ستراتژي مراوداتي جديد که مي خواهد افغانها را چنان تقويت کند که مستقيماً روايات افراط گرايان را به چالش بکشانند وطرح جانشيني را براي اينده افغانستان مطرح سازند.

توجه به کمکهاي ملکي :

امکانات و منابعي که رئيس جمهورامريکا براي اين ستراتژي جديد خود تقاضا کرده است، شامل شمارقابل ملاحظه مدد گاران ملکي براي پياده ساختن اين برنامه مي باشد. کمکهاي ملکي که با اهداف امنيت ملي ما درتوافق است، براي ظرفيت سازي درساحات کليدي کمک کرده و وهمچنان به افغانستان اطمينان مي دهد که اين تعهدات طويل المدت اند.

براي اعظمي ساختن موثريت اينکارها، ما راههاي پياده ساختن اين کمکها را ارزيابي کرده ايم. ما اتکا به قرار داديهاي بزرگ را کاهش داده وکمک مستقيم مان را با چند وزارتخانه اي افزايش مي دهيم که براساس شفافيت وحسابدهي قابل تصديق انتخاب مي شوند. با قبول اين نکته که ديگرنمي توان افغانستان را همانطوري که درسال 1989 بعد از خارج شدن شورويها اتفاق افتاد، به حال خود رها کرد، تلاشهاي ملکي ما بايد فراتر ازماموريت جنگي ما ادامه يابند، تا افغانستان دوباره يک دولت ناکام وپناهگاه تروريستهاي القاعده نگردد.

حضورگسترده کارشناسان غيرنظامي:

همراه با افزايش کمکهاي غيرنظامي ، افزايش قابل ملاحظه اي درشمار کارشناسان غيرنظامي نيز به وجود مي آيد که بيشترازسه چند تعدادي مي باشد که درماه جنوري سال 2009 بوده است. يعني از 320 نفر دراوايل سال 2010 به 1000 نفرمي رسد.

کارشناسان غيرنظامي ازبخشهاي مختلف دواير وادارات حکومتي ايالات متحده امريکا به افغانستان مي آيند.اينها شامل وزارت خارجه ، اداره انکشاف بين المللي ايالات متحده امريکا ( يو اس اي آي دي) ، وزارت زراعت ايالات متحده امريکا ( يو اس دي اي) ، اداره مبارزه با مواد مخدر(دي اي اي) ، وزارت دادگستري ( دي او جي) ، اداره بازجويي فدرال ( اف بي آي) ، وزارت دارايي ( ماليه) و وزارت امنيت کشور( دي اچ اس).همه اينها داراي تواناييهاي کارشناسانه خاصي مي باشند. اينها به ماموريت نيروهاي امريکايي درساحه (جنگي ) به ويژه درشرق وجنوب افغانستان که اکثريت نيروهاي جنگي ايالات متحده امريکا درآنجا درحال عمليات مي باشند کمک مي کنند. 30000 سربازاضافي امريکايي که اعزام آنها دراول ماه دسمبر توسط رئيس جمهور بارک اوباما اعلام شده است درهمين مناطق توظيف مي شوند. اين شرکاي ملکي همراه با افغانها ظرفيت نهاد هاي حکومتي را تقويت کرده وبراي احياي مجدد سکتورهاي کليدي اقتصاد افغانستان مدد مي رسانند.

دفترنماينده ويژه امريکا براي افغانستان وپاکستان / رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی