فرهنگ خشونت درافغانستان | مصاحبه ها | DW | 08.11.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

فرهنگ خشونت درافغانستان

قتل شاعره شناخته شده ی هرات خانم نادیه انجمن یکباردیگرمحافل فرهنگی افغانستان را وادارنمود تا درمورد برخورد غیرانسانی بازنان دراین جامعه به بحث وگفت وگو بپردازند .

default

دوتن ازروشنفکران هرات ،آقایان علی احمد کاوه استاد دانشکده ی ادبیات دانشگاه هرات ومیراحمد کریم حسینی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه هرات طی گفت وگوی ویژه ای با رادیو دویچه ویله صدای آلمان ازخشونت به حیث یک پدیده ی اجتماعی وتاحد زیادی نهادینه شده درفرهنگ افغانستان یاد نموده اند.

آنها تنها ازخشونت درمقابل زنان نه بلکه ازیک جامعه خشن درکل صحبت نموده تذکرمیدهند که درکشوریکه حتی اطفال آن درکنارتجارب تلخ سالهای جنگ همه روزه چه درمکتب ، چه درخانه وچه دربازار وکوچه بطور دایم با قهروزورگویی سروکار دارند . چه گونه میتوان ازحقوق شهروندان وآنهم حقوق مساوی آنها صحبت نمود .

هردواستاد نامبرده به این باوراند که فرهنگ خشونت درافغانستان ازقرن ها به این سو مروج بوده ودیگرنمی توان این گوشه ی اسفناک فرهنگ مردم افغانستان را باتشکیل یکی دو ورکشاپ ویا سیمیناربکلی تغییرداد.

بنابراستدلال این دواستاد دانشگاه یگانه راه جلوگیری ازخشونت چه درمقابل زنان ویا چه درمقابل اطفال ویا سایرباشندگان یک جامعه ، همانا داشتن قوانین موثروتطبیق بدون قید وشرط آنها می باشد.

به گفته ی ایشان چون مسوولین اموردرافغانستان نه تنها توجه به این مسایل ندارند بلکه هیچگونه امید هم برای تطبیق قوانین دراین کشور وجود ندارد . پس نمیتوان امیدواربود که باچنین مدرسه وملای وضع بزودی روبه بهبودی بگذارد.

دربخش صوتی همین صفحه تمامی گفت وگورا میتوانید بشنوید.

آگهی