فرهنگ : اهليت کاري وتسليم نشدن به زورمندان رمز موفقيت حکومت است | مصاحبه ها | DW | 28.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

فرهنگ : اهليت کاري وتسليم نشدن به زورمندان رمز موفقيت حکومت است

داکترامين فرهنگ يکي ازاشتراک کنندگان کنفرانس لندن همراه نشدن حکومت با زورمندان، تصدي امور توسط افراد متخصص وکاردان را رمز پيروزي نتايج هرکنفرانس مي داند. سيد روح الله ياسر خبرنگار دويچه وله با ايشان مصاحبه اي دارد:

داکترامین فرهنگ در دور پیشین کنفرانس لندن یکی ازکارگزاران رسمی این کنفرانس بود

داکترامین فرهنگ در دور پیشین کنفرانس لندن یکی ازکارگزاران رسمی این کنفرانس بود

دويچه وله : آقاي فرهنگ شما در کنفرانس قبلي لندن يکي از کارگزاران اين کنفرانس بوديد، يکي از کساني بوديد که در تهيه و برنامه ريزي کنفرانس نقش اساسي داشتيد، ميخواستم بپرسم که کنفرانس اين بار لندن را شما چگونه ارزيابي مي کنيد؟ شما چه توقعاتي ازين کنفرانس لندن داريد؟

فرهنگ: بعد ازينکه از سه، چهار، پنج سال به اينسو وضع امنيتي در افغانستان رو به وخامت گذاشت و آهسته آهسته اين هم مبدل به يک واقعيت شد که در قسمت اقتصادي و انکشاف اقتصادي و بازسازي هم طوري که لازم بود، کار صورت نگرفته، و مخصوصاً با خراب شدن وضع امنيتي و قوت پيدا کردن طالبان، چنان علائمي پيدا شد که گويا جامعۀ بين المللي و مخصوصاً ناتو در وظايف خود در افغانستان رو به ناکامي است، ازين خاطر هردو طرف، هم جانب افغانستان و هم جانب جامعۀ بين المللي با انداختن مسووليت بدوش يکديگر، اول کوشش ميکردند که اگر يک راهي پيدا شود، و بالاخره به اين نتيجه رسيدند که يک همآهنگي و همکاري پيدا شود، و روي همين منظور است که در کنفرانس فعلي روي مسائلي صحبت ميشود که يکي مسألۀ امنيت است و ديگري مسألۀ انکشاف سريع اقتصادي افغانستان تا مسائل طوري حل شود که آهسته آهسته اعتبار مردم افغانستان به حکومت مرکزي بلندتر برود و البته در پهلوي آن مسائل ديگري از قبيل مذاکره با يک بخشي از طالبان که اگر ناراضي استند و بخواهند پس بطرف افغانستان برگردند و قانون اساسي افغانستان را برسميت بشناسند و شرايط نوي را اگر آنها داشته باشند و قابل قبول براي افغانستان باشد و با دولت افغانستان يک مفاهمه پيدا شود.

دويچه وله : چه نتايجي ازين کنفرانس بايد بدست بيايد تا ما بتوانيم بگوييم که اين کنفرانس موفقانه بود؟

فرهنگ: خوب، نتايج يک کنفرانس فوراً نمودار نميشود، مهم اينست که روي کدام نقاط نظر و پروگرام ها تفاهم صورت ميگيرد. مسألۀ تربيۀ اردوي ملي افغانستان و پوليس ملي افغانستان است، و من بسيار ترجيح ميدهم که درين موضوع جامعۀ بين المللي بايد آنقدر با سرعت و عين زمان با کيفيت کار بکند، تا ما افغانها بتوانيم به زودترين فرصت ممکنه مسووليت دفاع از کشور خود را خود به عهده بگيريم. کار بسيار کم صورت گرفته، پول زياد مصرف شده و بايد تجديد نظر صورت بگيرد تا ازين بليه و ازين بلا هم خود را ما نجات بدهيم. اين ها استقرار داخلي، اعتبار اجتماعي و قوت دولت مرکزي افغانستان را بلند مي برند، بشرط اينکه دولت مرکزي ما هم با تنظيم ها، با گروپ ها، با زورمند ها سازش نکند، بلکه يک حکومت کاراي متخصص و در عين زمان وارد در مسائل بين المللي و در خود شرايط عمدي و انفسي افغانستان هم باشد تا بتوانيم که ازين راه ما هرچه زودتر به پاي خود ايستاد شويم.

مصاحبه گر: سيد روح الله ياسر

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی