فرستادن هواپيماهاي تورنادو به امنيت چه کمک خواهندکرد؟ | مصاحبه ها | DW | 03.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

فرستادن هواپيماهاي تورنادو به امنيت چه کمک خواهندکرد؟

هرقدرکه قوتهاي داخل محاربه ازنقش اين طيارهها بتوانند درست استفاده بکنند؛ مي تواند مؤثرواقع شود.

اسدالله والوالجی :هرقدرکه قوتهاي داخل محاربه ازنقش اين طيارهها بتوانند درست استفاده بکنند؛ مي تواند مؤثرواقع شود.

اسدالله والوالجی :هرقدرکه قوتهاي داخل محاربه ازنقش اين طيارهها بتوانند درست استفاده بکنند؛ مي تواند مؤثرواقع شود.

گفتگوبا اسدالله والوالجی نویسنده وتحلیگرمسایل نظامی افغانستان:

دويچه ويله : پس ازجروبحث هاي زياد درداخل وخارج ازآلمان بالاخره پارلمان اين کشورتصويب کرد که هواپيماهاي کشاف تورنادو اش را به افغانستان بفرستد. حالا فرستادن اين هواپيماها چه تاثيربرامنيت وتحکيم صلح وثبات درافغانستان خواهد گذاشت؟

والوالجي : طيارات اکتشافي اکثراً بخاطرتحقيق کردن مواضع دشمن بکارمي روند. درافغانستان چون جنگ آنقدربه شکل جبهه اي آن ادامه ندارد وتنها دربعضي نقاط است که طالبان موضع ثابت دارند.فرضاً درولسوالي موسي قلعه وبعضي جاهاي ديگر. مي شود براي تثبيت مواضع طالبان ازآن کارگرفت . ومي تواند هم بعضي فعاليت هاي که آنها به شکل سيارانجام مي دهند؛ اگرراپور( گزارش) براي شان برسد و آنها را تعقيب بکنند وچيزي را که بدست مي آورند براي نيروهاي زميني راپور( گزارش) بدهند ونيروهاي زميني وارد عمل وبه اساس راپورويا نقشه هاي که آنها ازمسيرراه دشمن برمي دارند؛ به آن شکل آن طيارههاي اکتشافي مفيد است .

دويچه ويله : آقاي والوالجي ؛ همانطورکه شما فرموديد؛ اين هواپيماهاي براي کارهاي اطلاعاتي واستخباراتي استفاده مي شوند؛ آيا واقعاً درمبارزه با دهشت افگني وشورشيان مشکل اطلاعاتي وجود دارد يا اين که کشورهاي ديگرمي خواهند که آهسته – آهسته پاي آلمان را به جنگ بکشانند؟

والوالجي : اين هم يک وظيفه اي تأميناتي وحاشيوي است. يعني آلمان ازاين طرف وارد جنگ مستقيم بادشمن شده نمي تواند. منتها متمم است. به شکل کمکي مي تواند اطلاعات دراختيارديگرنيروها قراربدهد. اگراين طورفکرشود که پاي آلمان به جنگ مستقيم کشانده مي شود؛ اين آنقدرمنطق ندارد.

دويچه ويله : اما آقاي والوالجي ؛ آيا شما فکرمي کنيد که اصلاً نيروهاي ناتوبا کمبود اطلاعات درجنگ ،مواجه اند يا يک استراتيژي درست ندارند؟

والوالجي : کمبود اطلاعات درجنگ خيلي تاثير دارد که فعلاً قواي ناتو با آن مواجه اند. منتها استراتيژي منظم درصورتي مي تواند بسيارمهم باشد که درجنگ هاي منظم بکارافتد. اما درجنگهاي پارتيزاني استراتيژي بخاطربه کاربرد قوتها درمواقعي که ضرورت مي شود وبکارمي رود که احضارات دايمي قوتها مطرح مي باشد که قوتهاي که داخل محاربه وجنگ اندآنها احتمالات تعرضات وحملات دشمن را دايم درنظربگيرند وقواي ذخيروي يا آماده بايد داشته باشند که درعين زماني که برايشان راپورمي رسد وارد عمل شوند ودشمن را ضربه بزنند. يا دشمن که برمواضع آنها ضربه مي زنند بسيار به موقع آنهارا توسط قوتهاي کماندوي خود تحت محاصره قراربدهند . دراين صورت يک استراتيژي منظم بکارمي رود که بايد آن را داشته باشند. فکرمي کنم که تابه حال نداشته اند ويا با خود شان چيزي داشتند نداشتند؛ امافکرمي کنم که به تشريک مساعي با قوتهاي افغاني برنامه وجود نداشت که حالا متوجه شده اند وبه اين فکراند که تشريک مساعي دراين عرصه داشته باشند.

دويچه ويله : نکته اي ديگراين که طالبان قبلاً تهديد کرده بودند که آلمانها نيروهايشان را ازافغانستان خارج کنند. حالا فرستادن هواپيماهاي تورنادو به افغانستان چه تاثيري برعملکرد طالبان روي نيروهاي آلماني خواهد داشت؟

والوالجي :بله ؛ اين يک علاقمندي دولت آلمان را به افغانستان نشان مي دهد. فعلاً هم نيروهاي آلماني درصفحات شمال کشور وجود دارند . منتها درآنجا جنگ وجود ندارد . آلمانها ادعا مي کنند که ما شرايط را درآنجا طوري آماده کرده ايم که فعاليت طالبان محدود شود وجنگ صورت نگيرد. اما اين که اين گپ آلمانها واقعيت دارد من چيزي گفته نمي توانم. منتها درآنجا قوتهاي آلماني فعال اند و درکارهاي بازسازي شرکت مي کنند.

روان کردن طيارهاي شان به اين معناست که آلمانها بسيارعلاقمندي به موضوع افغانستان دارند وخود شان را عقب نمي کشند. همچنان بخاطراين که جوابي براي گفته هاي انگلستان وامريکا داده باشند؛ اين کار را کرده اند.

امريکا وانگليسها بدون آن شکايت دارند که غيرازدوکشورديگرکشورها درفعاليتهاي نظامي آنقدر سهم نمي گيرند ؛ اين يک جواب براي آنها هم است.

دويچه ويله : آيا فرستادن اين هواپيماها به افغانستان يک اميد تازه اي را براي تامين امنيت درافغانستان بوجود مي آورد؟

والوالجي : اين را مي شود که با تشريک مساعي با ديگرکشورها وديگرقوتها اين موضوع را درنظربگيريم . هرقدرکه قوتهاي داخل محاربه ازنقش اين طيارهها بتوانند درست استفاده بکنند؛ مي تواند مؤثرواقع شود. اگراين فعاليتهارا اين را نتوانند موازي با فعاليتهاي خودشان سازمان دهند، آنقدرمفيد نخواهد بود. به مؤثريت خوب رهبري تعلق دارد. قوتهاي که درافغانستان عمل کنند اگرابتکارعمل بخرچ بدهندازآنها خوب استفاده مي شود درغيرآن يک نيروي اضافي است.

دويچه ويله : يک جهان تشکرازشما.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی