فرانسه شمار سربازانش را درافغانستان افزايش مي دهد | افغانستان | DW | 22.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فرانسه شمار سربازانش را درافغانستان افزايش مي دهد

درحاليکه آلمان رسماً با افزايش نيروهايش درافغانستان مخالفت مي کند، گفته مي شود که فرانسه مي خواهد برشمار سربازانش درافغانستان 1000 نفرديگر بيفزايد.

سربازان فرانسوی جزو آیساف درحومه کابل به هنگام پاسداری

سربازان فرانسوی جزو آیساف درحومه کابل به هنگام پاسداری

يک روزنامه بريتانيايي به روز شنبه گزارش داده است که : فرانسه درنظر که 1000 سرباز بيشتر به افغانستان بفرستد تا حضور ناتو را دراين کشور تقويت نمايد.

بنابه گزارش روزنامه " تايمز" يکي ازمقامات عاليرتبه دروزارت دفاع بريتانيا گفته است که نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور فرانسه درآستانه مسافرت رسمي به بريتانيا درهفته آينده؛مي خواهد برتعهدات آن کشور درقبال ناتو درجنگ عليه طالبان تاکيد ورزد.

اين عضو وزارت دفاع گفته است که فرانسه بيش از 1000 سرباز به افغانستان مي فرستد که تا درمنطقه آشوب زده جنوب ويا شرق افغانستان توظيف گردند.

دپلوماتهاي فرانسوي تاکيد ورزيده اند که تا اکنون کدام تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است.

تايمز همچنان گزارش داده است که سارکوزي مي خواهدبه گوردون براون نخست وزير بريتانيا راجع به طرح خوددرجريان ديدار دولتي اش از بريتانيا به روز پنجشنبه معلومات بدهد.

يک اعلاميه رسمي شايد درنشست سران ناتو دراوايل ماه اپريل دربخارست دراين رابطه انتشار يابد.درحال حاضر فرانسه حدود 1900 درافغانستان دارد.

درعين زمان يک گزارش روزنامه "گاردين" حاکي ازآنست که سارکوزي نيز درنظردارد که پيرامون همکاري فرانسه وبريتانيا درمورد نسل سوم دستگاه هاي برقي اتومي مذاکره نمايد.

اين گزارش مي افزايد: هردوکشور هرگاه به صورت مشترک روي فن آوري هسته اي کاربکنند، مي توانند به کاهش تغييراقليم کمک نمايند.

فرانسه حدود 80% برقش را ازانرژي اتومي به دست مي آورد ؛ درحالي که بريتانيا تنها 20% برقش را بدين ترتيب توليد مي کند.

سارکوزي وکارلا همسرش به روزهاي چهارشنبه وپنجشنبه مهمان ملکه اليزابت دوم مي باشند.

اين درحالي است که بنابر اظهار کريستيان شميدت معين وزارت دفاع آلمان، فکرنمي شود که درنشست سران ناتو دربخارست که قراراست درماه اپريل برگزارشود، آلمان درستراتژي افغانستانش نرمشي نشان بدهد. شميدت افزوده است که صدراعظم آلمان دراين نشست " با يک بکس پرازتحفه نمي رود" . ارتش فدرال آلمان فکر مي کند؛ همينکه شمارسربازانش به حدود 3500 نفررسيده اند، اين بذات خود به معناي عبور ازمرز مي باشد. شميت مي گويد که ما سومين نيروي بزرگ نظامي درافغانستان مي باشيم. درحالي که به پيشبرد مسووليتهاي مان درشمال افغانستان ادامه مي دهيم درآينده به آموزش دادن سربازان افغانستان نيز مي پردازيم .

دراين ميان تام کوينيگ نماينده پيشين ملل متحد براي افغانستان از توظيف ارتش فدرال آلمان درافغانستان دفاع نموده است. وي گفته است: " هرگاه ما اکنون افغانستان را به حال خودش رها کنيم؛ ما اين کشور را دردامن يک جنگ ديگر همراه با قتل عامها رها خواهيم نمود. درآنصورت جنگسالاران باز بايک ديگر جنگ خواهند نمودو تخطيهاي بيرون ازحد حقوق بشر را به وجود خواهند آورد.". کوينيگ که پيش از راهپيماييهاي صلح خواهانه ايستراين مطالب را بيان داشته است گفته است که حفاظت ازحقوق بشر يک مکلفيت اخلاقي است. کوينيگ افزوده است که براي دفاع ازحقوق بشر، غرب بايد قبل ازهمه به تقويت پليس افغانستان بکوشد. ازنظروي تنها با اين طريق است که ميتوان با شورشيان جنگيد وازناکامي ماموريت ناتو درافغانستان جلوگيري نمود.

آگهی