فرانسه شايد درمناطق جنگي افغانستان سرباز بفرستد | افغانستان | DW | 26.02.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فرانسه شايد درمناطق جنگي افغانستان سرباز بفرستد

به روزسه شنبه روزنامه لوموند گزارش داده است که ممکن است فرانسه درمناطق جنگي افغانستان واقع درشرق کشور جايي که نيروهاي زيرفرماندهي ناتو عليه شورشيان مورد حمايت القاعده مي جنگند، سرباز بفرستد.

سربازان فرانسوی درافغانستان

سربازان فرانسوی درافغانستان

گفته مي شود که اين حرکت حکومت فرانسه شايد بخشي ازطرح مشاوران نيکولاس سازکوزي رئيس جمهور فرانسه درمورد سياست افغانستان آن کشور باشد.

حدود 1900 سرباز فرانسوي درمنطقه کابل جايي که بالنسبه آرام است، توظيف مي باشند. لوموند گفته است که نيروهاي تازه دم شايد خارج ازپايتخت افغانستان تعويض گردند.

لوموند نوشته است: " مناطقي که اين سربازان درآنجا توظيف گردند مناطقي خواهند بود که به صورت بالقوه جنگهاي شديدي درآنجا وجود دارند وترجيحاً نواحي شرقي افغانستان نزديک به مناطق قبايلي پاکستان خواهند بود."

دراوايل سال جاري فرانسه 200 تن ازنيروهاي ويژه اش را که تحت فرماندهي ايالات متحده امريکا کارمي کردند، ازافغانستان خارج ساخته است. لوموند گفته است که انتظارمي رود اکنون پاريس برگشت نيروهاي ويژه به افغانستان را تاييد بکند. "

يک سخنگوي رياست جمهوري نخواسته است که اين اظهارات را تاييد ويا ترديد بکند. وي گفته است:" رئيس جمهور تصميمي نگرفته است. ما همراه با شرکاي مان دردرون ناتو درحال مباحثه مي باشيم اما نه بصورت مشخص آن .

واشنگتن يک مبارزه تبليغاتي را زيرعنوان سهم گيري منصفانه درتحمل مشکلات درجنگ عليه شورشيان طالب پيش مي برد. واشنگتن ، کاناد وپولند وسايرکشورها ازايالات متحده امريکا حمايت نموده اند.

سارکوزي درماه دسمبر گفته است که پاريس مي تواند نيروهايش را درافغانستان تقويت کند، اما سخنگوي رياست جمهوري دراخيرماه گذشته گفته است که تاکنون درزمينه به تصميمي نرسيده اند.

آگهی