فرانسه بيشترازآنچه تا کنون گفته شده است به افغانستان سربازمي فرستد | افغانستان | DW | 11.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

فرانسه بيشترازآنچه تا کنون گفته شده است به افغانستان سربازمي فرستد

برنارد کوشنروزيرخارجه فرانسه به روزجمعه گفته است : فرانسه مي خواهد مشارکتش با ناتو را درجنگ عليه القاعده وطالبان درافغانستان افزايش داده وشمارسربازانش را به 3000 نفر يعني دوچند تعداد موجود برساند.

کوشنر: اعزام سربازان ما به افغانستان مسئله زندگی ومرگ آنها است

کوشنر: اعزام سربازان ما به افغانستان مسئله زندگی ومرگ آنها است

کوشنر به هنگام بازديدش از تاجيکستان که کشورهمسايه افغانستان مي باشد گفته است:" من رقم دقيق نيروهايي را که به افغانستان فرستاده خواهند شد، براي تان گفته نمي توانم ، زيرا دراين قسمت نظاميان بايد خود شان تصميم بگيرند، اما مي توانم بگويم که حدود 3000 سربازفرانسوي درافغانستان جاگزين خواهند شد".

ايالات متحده امريکا به شدت مي کوشد درمتحدين ناتواش اِعمال نفوذ بکند تا درافغانستان که حملات انتحاري، بمبگذاريها با موتردرحال افزايش اند وبرخي اوقات نيروهاي متحدين درجنگهاي سنگيني درگيرمي شوند؛ سهم بيشتري بگيرند.

کوشنر: اعزام سربازان ما به افغانستان مسئله زندگی ومرگ آنها است

سارکوزی درجلسه سران ناتو دربخارست گفته بود حدود 1000سرباز به افغانستان می فرستد

نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور فرانسه قبلاً درجلسه سران ناتو منعقده بخارست متعهد شده است که يک لشکرديگر به افغانستان بفرستد وبا اعزام 700 سربازبيشترفرانسوي حضورنيروي 2300 نفري فرانسوي را تقويت بکند. اما اشاره اي که کوشنرنموده است، حاکي ازتعداد بزرگترسربازان است.

کوشنرگفته است :" اين خواست رئيس جمهور ماست و تصميم وي آني نبوده است . وي به تمام اعضاي ائتلاف نامه اي فرستاده است وآنها را ازاين مورد مطلع ساخته است ". بااينهم کوشنرنگفته است که اين نيروهاي اضافي فرانسوي چه وقت درافغانستان توظيف مي گردند و چه نقش بازي خواهند کرد.

برعلاوه این سربازان فرانسوی موجود درافغانستان 700 سربازدربیرون افغانستان به آنها کمک می رسانند

برعلاوه این سربازان فرانسوی موجود درافغانستان 700 سربازدربیرون افغانستان به آنها کمک می رسانند

فرانسه علاوه برسربازاني که درداخل افغانستان توظيف مي باشند، 700 سربازديگررا دراطراف منطقه به کارگماشته است تا عمليات در درون افغانستان را کمک بکنند.

واشنگتن تعهد برخي ازاعضاي اروپايي پيمان ناتو را درماموريت افغانستان مورد سوال قرارداده است، اما کوشنر هرگونه ادعايي را که سارکوزي پس ازمذاکراتش با بوش به اين تصميم رسيده باشد، رد نموده است . او گفته است:" دراينجا مسئله زندگي ومرگ سربازان ما درجنگ عليه افراط گرايان ديني و وتروريسم بين المللي مطرح است". اوهمچنان گفته است که ناتو وائتلاف جهت تحکيم اعتماد مردم به پروژه هاي انکشافي حکومت کمک مي کنند. کوشنرافزوده است: " اين کشورآنها است ، نه ازما. ما عليه مردم افغانستان نمي جنگيم ؛ ما درکنارمردم افغانستان مي جنگيم ".

آگهی