فرانسه براي نخستين بارازالغاي برده داري يادبود نمود | مجله حقوق بشر | DW | 10.05.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

فرانسه براي نخستين بارازالغاي برده داري يادبود نمود

دولت فرانسه براي اولين باردرسال 2001 ميلادي ازبرده داري به عنوان يک جنايت بزر گ تاريخي عليه بشريت يادنمود. باوجود آنکه افراد وگروههاي اجتماعي زيادي ازدوقرن بدين سوبرده داري را محکوم نموده وخواهان برخورد انساني با آدمها بدون توجه به وابستگيهاي قومي ، نژادي وزباني بوده اند، لاکن تاهمين چند سال قبل مقامات فرانسه حاضرنبودند دراين موردصحبت کنند.

روشنفکران فرانسه :اعلام یک روز برای یادبود ویا افتتاح یک آبده به نام برده داری والغای آن نمی تواند برای فرانسه کافی باشد.

روشنفکران فرانسه :"اعلام یک روز برای یادبود ویا افتتاح یک آبده به نام برده داری والغای آن نمی تواند برای فرانسه کافی باشد."

حال پاريس نه تنها ازمسئووليت وسهم اين کشوردررابطه با برده داري صحبت مي کند، بلکه حاضرگرديده است تا دهم ماه مه را به عنوان روزيادبود ازعمل غيرانساني برده داري والغاي آن برگذارنمايد.

ژاک شيراک رئيس جمهورفرانسه؛ شمارزيادي ازشخصيتهاي داخلي وخارجي را دعوت نموده است تا درمحفلي به اين مناسبت شرکت ورزند.

دراين محفل براي نخستين بارازروي تنديسي که توسط يک تن ازشهروندان سياه پوست فرانسوي ساخته شده است، پرده برداري مي شود، تا خاطره تلخ برده داري فراموش نگردد.

شمارزياد روشنفکران فرانسه هشدارمي دهند که تنها با برگزاري يک محفل وافتتاح يک آبده ، بارمسئووليت تاريخي فرانسه ازدوشش برداشته نمي شود ونبايدهم برداشته شود.

بنابراستدلال ايشان فرانسه بايد آگاهانه با گذشته تاريخي اش برخورد نمايد وبراي نسل امروزي اش از جنايات گذشته اش يادآوري گردد، تا جنايات واشتباهات نابخشودني تکرارنگردند.

ايشان يادآور مي گردند: بنابراسناد موثقي که مورخان جمع آوري نموده اند، دولتهاي پيشين فرانسه تاهمين 150 سال پيش ، درتجارت سياه پوستان سهيم بوده اند. بنابراين اسناد تنها دست کم يک مليون سياه پوست توسط کشتيهاي شرکتهاي فرانسوي به ايالات متحده امريکا انتقال داده شده اند ودرآنجا مجبورساخته شده اند تا درخدمت اربابان سفيد پوست خود قراربگيرند.

دردوران پادشاهي لويي چهاردهم که "شاه آفتاب" نيزناميده مي شود، اين گونه تبليغ مي گرديد که سياه پوست اصلاً انسان نبوده وبايست با ايشان همچون شيئي بي جان برخورد صورت گيرد.

روشنفکران فرانسه با يادآوري مکررگوشه هاي تاريک تاريخ کشورشان ، خاطرنشان مي سازند که فرانسويها نه تنها بايد به فکرجنايات گذشته شان باشند، بلکه اعمال غيرانساني امروزرا نيزنبايد ازيادببرند.

به گفته آنها برتري جويي ونژادگرايي همين امروزهم درفرانسه وجود دارد وبرده داري به شکلي ازاشکال درپاريس قرن 21 نيز پايدارباقي مانده است.

بنائاً همه انسانها بايد دررفتارهاي روزمره خود دقت به خرج دهند ومتوجه باشند که با ضعيف ترازخودها چه گونه رفتارمي کنند، تابرده داري يک بارديگر، زيرنام وتحت پوشش ديگر جهانگيرنگردد.

آگهی