عوايد بندر شيرخان افزايش يافته است | گزارش های بازسازی | DW | 09.02.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

عوايد بندر شيرخان افزايش يافته است

عوايد بندر شيرخان در مقايسه با سال هاي گذشته افزايش يافته است. به گفته مسوولين، اعمار و بازسازي تاسيسات بندري عامل مهم اين افزايش بوده است.

بندرشيرخان به فاصله شصت کيلومتر ازمرکز کندز درکناره آمو دريا واقع است

بندرشيرخان به فاصله شصت کيلومتر ازمرکز کندز درکناره آمو دريا واقع است

احمد خسرو عبدالله، رييس مواد نفتي بندر شيرخان مي گويد: "سه مليون و دو صد وهشت هزارافغاني عوايد نصف ربع امسال است. ازآغازسال تا به حال تقريبا يازده مليون وهشتصد و پنجهزار افغاني عوايد به دست آمده که نه مليون افغاني آن به مرکزانتقال داده شده است. عوايد به دست آمده درطي سال روان، ده درصد افزايش در سطح عوايد اين بندر را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد."

به قول او، حالا اين بندراز رونق بيشتر برخوردار شده و بازرگانان نيز تمايلي بيشتر براي استفاده از بندر مذکور را ازخود نشان مي دهند. او در اين مورد اظهار داشت:

" دراوايل تاجران زيادي ازين بندراستفاده نمي کردند. حالا بندرشيرخان روبه رشد است. زيرا تسهيلات بيشتربراي بازرگانان فراهم شده و يک تعداد شرکتهاي خصوصي نيز فعاليت خود را دراينجا آغازکرده اند."

شماري از بازرگانان نيز وضعيت بندر شيرخان را از ناحيه ارايه خدمات بندري قناعت بخش توصيف مي کنند. محمد خان يک تن ازبازرگانان مي گويد، حالا انتقال مال التجاره ازطريق اين بندربراي آنان آسان ترشده است؛ وضعيت بندرخوب است وتعداد بيشترتاجران درآن رفت وآمد دارند.

به گفته احمد خسرو عبدالله ، رييس مواد نفتي بندر شيرخان، با امکاناتي که حالا دربندر متذکره فراهم شده، ارايه يک سلسله خدمات ازقبيل تخليه، بارگيري و وزن کردن کالا هاي تجارتي براي آنان ساده ترشده است.

بندرشيرخان به فاصله شصت کيلومتر ازمرکزکندز درکناره آمو دريا واقع شده که درحال حاضر نقش مهمي را در تامين روابط بازرگاني بين افغانستان و جمهوري تاجيکستان ايفا مي کند. قابل ذکراست که يک تعداد بازرگانان ازطريق همين بندرکالا هاي خودرا به ديگر کشورهاي آسياي ميانه وهمچنان روسيه صادرمي کنند.

محمد صابريوسفي، کندزويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی