عمليات قندهار، موضوع اصلي روزنامههاي امروز چهار شنبه | افغانستان | DW | 31.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

عمليات قندهار، موضوع اصلي روزنامههاي امروز چهار شنبه

عدم تلاشهاي جدي دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداري و عمليات قندهار، موضوعات اصلي روزنامههاي امروز چاپ کابل ميباشند.

default

مقامهاي امريکايي گفته اند که عمليات قندهار در ماه جون آغاز خواهد شد و تا پيش از ماه رمضان، طالبان از اين منطقه بيرون رانده خواهند شد.

مايک مولن، لوي درستيز نيروهاي امريکايي گفت: "ما در قندهار موفق نخواهيم شد، مگر آن که بخش بزرگي از فساد را در آن نابود کنيم و نهادهاي اداري مشروع در آن ايجاد کنيم".

8صبح در سرمقالهي خود نوشته است که قبل از عمليات قندهار، ضرورت مبارزه با فساد جدي گرفته شود، در غير آن، اميدي براي پيروزي واقعي وجود ندارد.

به نوشتهي 8صبح، در اثر بي توجهي و مصلحت پذيري هاي غيرمعقول و فرصت طلبانه موجود، فساد خود به يک نهاد بدل شده است که از بين بردن آن، با از بين بردن بسياري از نهادهاي دولتي مرادف شمرده مي شود.

Afghanistan Sicherheitskräfte bereiten Gegenangriff im Süden vor

8صبح مينويسد: "فساد با تشديد نارضايتي مردم، به طالبان فرصت مي دهد تا مردم آسيب ديده خود به خود به مبلغين طالبان بدل شوند و در مواردي به آن ها بپيوندند. به خصوص که طالبان و متحدين آنان در حوالي قندهار حضور محسوسي دارند و قندهار پايگاه سنتي شان به حساب مي آيد و هم مرز با پاکستان نيز هست".

اراده، ديگر روزنامهي چاپ کابل نوشته است که روند مبارزه با فساد، رضايت بخش نيست.

به نوشتهي اراده، فساد کماکان در ادارههاي افغانستان بيداد ميکند و دولت افغانستان تا کنون، هيچگونه تلاش ملموسي در اين راستا انجام نداده است.

اراده ميافزايد که "دولت افغانستان به جاي تصفيهي افراد رده پايين، بايد حساب را از بالا آغاز نمايد، جايي که سرچشمهي اصلي، هستهي اساسي و امن فساد پنداشته ميشود".

در همين حال، روزنامهي چراغ با اشاره به عمليات قندهار، نوشته است که استفاده از ابزار سخت عليه شورشيان طرفدار القاعده در افغانستان ديگر قطعي به نظر ميرسد.

به نوشتهي چراغ، جهش راهبرد امريکا از اعلام آمادگي بدون قيد و شرط آغاز گفتگوها با گروههاي جنايتکار شامل طالبان در نشست لندن تا تشديد فشارهاي سخت، "ميتواند پيام خوبي" داشته باشد. اما در عين حال، به نگرانيهاي افزايش تلفات ملکي نيز دامن زده است.

چراغ مينگارد: "تهاجم بر کندهار، هرچند تعدادي در داخل نظام کابل طرفدار آن نيستند، پايان ميعاد غيررسمي تلاشهاي معاملهگرانهي رييس جمهور کرزي براي کشاندن طالبان به قدرت خواهد بود که او حتا حاضر بود با ملا عمر مستقيما وارد گفتگو گردد".

روزنامهي ماندگار از اعلام زمان عمليات قندهار انتقاد کرده، گفته است که اين کار به طالبان ميفهماند که خود تان را محکم کنيد که ما ميرسيم.

ماندگار ميافزايد که با در نظرگيري جنگ مارجه، عمليات قندهار بايد غافلگيرانه صورت ميگرفت.

به نوشتهي ماندگار، با توجه به ابرازنظرهاي مقامهاي امريکايي، پيش از آغاز عمليات قندهار، برخي تصفيهها روي دست خواهند گرفت و به رييس جمهور کرزي فشار وارد ميکنند تا تغييراتي را در ادارات قندهار ايجاد کند.

احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی رییس جمهورافغانستان

احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی رییس جمهورافغانستان

ماندگار با اشاره به اتهاماتي که عليه احمد ولي کرزي، برادر رييس جمهور در قندهار وجود دارد، گفته است که آيا امريکاييها برکناري وي را راه حل مشکل ميدانند، و اگر چنين است، اين اقدام را به چه بهايي انجام خواهند داد.

در همين حال، روزنامهي دولتي اني نوشته است که بايد راههاي عقبنشيني مخالفان مسدود شود.

به نوشتهي انيس، مخالفان به دليل نداشتن توانايي نظامي با نيروهاي ناتو و افغان رو در رو نميجنگند بلکه بعد از پايان عمليات، دوباره مشکلات امنيتي را به وجود ميآورند.

به باور انيس، "نبود تشريک مساعي دوامدار با دولت پاکستان، باعث شده است که از زمان اجراي فعاليتهاي جنگي، مخالفان به داخل پاکستان سرازير شده و بعد از پايان جنگ، دوباره داخل افغانستان شوند".

در همين حال، هفتهنامهي نخست نوشته است که بر اساس "اطلاعات محرمامهاي که به بيرون درز کرده"، ديدار پيهم حامد کرزي از چين و ايران، به معناي رويگرداندن وي از امريکا تلقي شده است و اين، موجب سفر رييس جمهور امريکا به افغانستان شده است.

به نوشتهي نخست، اوباما به کرزي گفته است که از "حرکات کش و قوسدار" نگران نيستند و آنچه براي امريکا اهميت دارد، افغانستان است.

نخست ميافزايد که اوباما اذعان داشته، اگر کشوري نتواند عناصر آسيبپذيري و ضعفهاي حاکميت خود را در چارچوب همکاريهاي استراتژيک با کشوري چون امريکا حل نمايد، در مسير تعاملات سازگار بينالمللي قرار نخواهد گرفت.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی