علايم سبکدوش ساختن پيش ازوقت زاراسين ازبوندس بانک | آلمان و جهان | DW | 02.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

علايم سبکدوش ساختن پيش ازوقت زاراسين ازبوندس بانک

علايم براي آنکه تيلو زاراسين عضو هيئت عامل بوندس بانک پيش ازوقت ازوظيفه اش سبکدوش شود ، افزايش مي يابد.

تیلو زاراسین، عضو هیئت عامل بوندس بانک

تیلو زاراسین، عضو هیئت عامل بوندس بانک

مطابق به گزارش روزنامهء" برلينرسايتونگ" هيئت عامل بوندس بانک يا بانک اسکناس آلمان قبلاً درمورد سبکدوش ساختن زاراسين مذاکره کرده است. زاراسين بنابر عقايدش درمورد مهاجران مسلمان که گويا ازنظراو مايل به درهم آميختن درجامعه آلمان نمي باشند، زيرانتقادات شديد قرار دارد.

درروزنامه متذکره آمده است که مسئله تنها دراين است که تا کجا مي توان امکانات زاراسين را براي اقامه دعوا عليه سبکدوش ساختنش کم ساخت. رسماً تاحال بوندس بانک درمورد سرنوشت کاري زاراسين چيزي نگفته است. زاراسين که 65 سال دارد، خودش نيز امکان سبکدوش ساختن پيش ازوقتش را رد نکرده است.

وزيردولت خواهان برکناري زاراسين شد

ماريا بويهمر متصدي بخش درهم آميزي يا ادغام به جامعهء حکومت آلمان فدرال ، تقاضا کرده است که تيلو زاراسين ازبوندس بانک اخراج شود. بويهمر دليل اين امر را نظرات مناقشه آميز زاراسين درمورد مسلمانان آلمان خوانده است.

ماريا بويهمر متصدي امور درهم آميزي يا ادغام به جامعه آلمان که درعين زمان وزيردولت دردفترصدارت آلمان مي باشد، به روزنامه " روهرناخريشتن" شماره روزسه شنبه 31 ام ماه آگست گفته است که زاراسين " ازيک خط قرمز عبور کرده است". خانم بويهمر افزوده است که زاراسين درمباحثه روي مهاجران به طور غيرمتناسبي مشاجره آميز برخورد کرده است وبدين دليل بايد ازوظيفه اش سبکدوش گردد.

بويهمر گفته است : " ما همچنان مهاجراني با اعتقادات اسلامي داريم که نتايج بسيار خوب درسي دارند. درواقعيت امر دراينجا جايي براي قيمتگذاري نتيايج درسي آنها وجود ندارد". خانم بويهمرگفته است : هرگاه زاراسين واقعاً مي خواست کار خوبي براي درهم آميزي يا ادغام مهاجران با جامعه آلمان انجام دهد " هنگامي که سناتور مالي دربرلين بود، براي اينکار هفت سال وقت داست. اما اين هفت سال ازدست رفته است. امروز مهاجران دربرلين درمقايسه با مجموع آلمان بسيارعقب مانده اند".

عقايد زاراسين

زاراسين بنابراين عقايدش، مورد انتقاد قرار گرفته است که مي گويد مهاجران مسلمان آمادگي اندکي براي درهم آميزي با جامعه آلمان دارند. اوضمن مصاحبه اي ازيک فکرت يا طرزفکري که " هويت ژنيتيکي " اقوام مي خواند ، سخن به ميان آورده است. ازاين رو او يک خشم وانزجارهمگاني را درآلمان برانگيخته است. او ازاين نظرش شام روزدوشنبه ضمن شرکت دريک مباحثه تلويزيوني درفرستنده " آ آر دي " يا کانال اول تلويزيون آلمان نيز دفاع کرده است. زاراسين دراين مصاحبه گفته است:" ژنهايي وجود دارند که از روي آن مي توان گروههاي قومي را ازهمديگر تفکيک کرد. اين ژنها دربسياري گروههاي قومي وجود دارند ، تنها منحصر به يهوديان نمي باشند".

بوندس بانک يا بانک اسکناس آلمان ازاين اظهارات زاراسين فاصله گرفته است. مقامات بوندس بانک گفته است که اين اظهارات وجاهت بانک را خدشه دارساخته ومنجر به برهم زدن آرامش درون تصدي مي شود.اما هنوز پيشنهادي براي برکناري اوصورت نگرفته است.به جاي آن بايد نشستي بين هيئت عامل بانک وزاراسين صورت بگيرد.

اخراج زاراسين ازنگاه قانوني مدلل نيست

اخراج زاراسين ازبوندس بانک مطابق به قانون کاردرآلمان مدلل نيست. اين را يواخيم فيتر کارشناس حقوق کار وعضو هيئت عامل بوندس بانک به روز نامه " اوسنا بروکر سايتونگ " شماره روزسه شنبه گفته است.

تنها با تصادم با اصول رفتاري دروني بوندس بانک ازنگاه قانوني نمي توان اخراج زاراسين را توجيه کرد. ازنظراو " پيش شرط ( اخراج وي ازکار) يک خطا کاري شديد درعرصه وظيفه اش مي باشد". اما اين بسيار قابل سوال است که اظهار نظرهاي شخصي زاراسين تا کجا بدون ارتباط با شغل اصلي اش دربانک باقي مي ماند. ازنظرخود زاراسين کدام دليلي وجود ندارد که او ازهيئت عامل بوندس بانک کناري گيري کند.

دي پي آ، مارتين شرادر/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی