عفو بين المللي تقاضا مي کند آلمان زندانيان گوانتانامو را قبول کند | مجله حقوق بشر | DW | 08.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

عفو بين المللي تقاضا مي کند آلمان زندانيان گوانتانامو را قبول کند

به مناسبت هشتمين سال برپايي زندان گوانتانامو توسط ايالات متحده امريکا، سازمان عفو بين المللي از آلمان تقاضا کرده است تا زندانيان اين اردوگاه را درآلمان بپذيرد.

مطابق به وعده ای که اوباما داده است باید زندان گوانتانامو امسال مسدود شود

مطابق به وعده ای که اوباما داده است باید زندان گوانتانامو امسال مسدود شود

"مونيکا ليوکه" ، دبيرکل سازمان "عفو بين المللي" دربرلين گفته است، آلمان بدين ترتيب يک نمونه خوب دردنبال کردن سايرکشورهاي اروپايي مي گردد. او افزوده است، دربين بيش از 200 زنداني گوانتانامو، 50 تني وجود دارند که عليه آنها کدام مجازات حقوقي مهم وجود ندارد.

زندان اردوگاه گوانتانامو دريازدهم جنوري سال 2002 توسط ايالات متحده امريکا در پايگاه امريکا واقع درگوانتاناموي کيوبا ايجاد شد. بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا به هنگام آغاز کار رياست جمهوري اش ، يکسال پيش اعلام کرد که اين اردوگاه را در22 ام جنوري سال 2010 مي بندد.اما بنا بر مقاومتهاي سياسي اي که درداخل امريکا عليه اين تصميم وجود داشت، بستن سريع آن ممکن نبود.

مونيکا ليوکه، دببرکل سازمان عفو بين المللي گفته است: " رنج قربانيان بيگناه پامال شدن شديد حقوق بشر نبايد با زورآزماييهاي سياسي طولاني ترشود". ليوکه درادامه گفتارش افزوده است: " درحال حاضر براي کمک جهت تامين امنيت جهان غرب امکاني بهتر ازاين وجود ندارد که از اوباما حمايت شود تا اوبتواند هرچه سريعتر زندان گوانتانامو را ببندد". اين اردوگاه به يک " نماد کامل خوارشمردن حقوق بشر درمبارزه با تروريسم تبديل شده است".

ابوبکرقاسم زندانی پیشین گوانتانامو که ازمردم اویغوراست ، با پنج تن دیگر درالبانیا پذیرفته شده اند

ابوبکرقاسم زندانی پیشین گوانتانامو که ازمردم اویغوراست ، با پنج تن دیگر درالبانیا پذیرفته شده اند

عفو بين المللي گفته است: پنجاه نفربيگناهي که درزندان گوانتانامو وجود دارند، به دلايل پيگرد، شکنجه وزنداني شدن نمي توانند به کشورهاي زادگاه شان برگردند. اوباما نيز درحال حاضر کدام دستاويزي ندارد که اين زندانيان را درايالات متحده امريکا بپذيرد.

ليوکه گفته است " همين زندانيان اند که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بلاخره جداً بايد آنها را بپذيرند. فرانسه، پرتگال، بلجيم وهنگري قبلاً زندانيان آزاد شده گوانتانامو را قبول کرده اند. به گفته او " کشورهاي ديگر ومنجمله اسپانيا، ايرلند، ليتاوي وسويس قبولي زندانيان را وعده کرده اند. اما آلمان به مثابه بزرگترين کشور عضو اتحاديه اروپا تا اکنون " کدام علامتي براي قبولي زندانيان نشان نداده است".

درمجموع نظاميان ايالات متحده امريکا در گوانتانامو ازماه جنوري سال 2002 بدينسو حدود 800 تن را محبوس ساخته اند. درپايان سال 2009 هنوز 198 زنداني دراين محبس وجود داشته اند. بنابه اظهار عفو بين المللي ازاين جمله بايد 103 تن آنها به کشورهاي زادگاه شان ويا کشور سومي برده شوند. حکومت اوباما مي خواهد يک تعداد اين زندانيان درزندانهاي غيرنظامي امريکا محاکمه شوند. سرنوشت باقيمانده زندانيان معلوم نيست . بيم آن وجود دارد که اکثرآنها بازهم بدون کدام محاکمه منصفانه اي در زندان نگهداري شوند.

عمر خضر درسال 2002 هنگامی که کودک بوده است، به اتهام کشتن یک سرباز امریکایی گرفتارشده است

عمر خضر درسال 2002 هنگامی که کودک بوده است، به اتهام کشتن یک سرباز امریکایی گرفتارشده است

دست کم دوازده تن ازکساني که درگوانتانامو زنداني اند، به هنگام زنداني شدن شان هنوز هژده سال نداشته اند.دراين ميان بسياري ازاينها رها شده اند. دست کم يکي ازاينها يعني عمر خضر کانادايي هنوزهم درگوانتانامو مي باشد.

دريک تحقيق که درمورد 500 تن اززندانيان گوانتانامو صورت گرفته است ديده مي شود که صرف پنج درصد آنها توسط نيروهاي نظامي يا امنيتي ايالات متحده امريکا بازداشت شده اند. 86 درصد اين زندانيان توسط افراد نيروهاي امنيتي پاکستان ويا اتحاد شمال درافغانستان دستگير شده اند وبه زندانهاي امريکايي منتقل شده اند.کساني که اينها را دستگيرکرده اند هرکدام جوايز چند هزار دالري به دست آورده اند. برخي زندانيان پس ازآورده شدن به گوانتانامو تا چهارونيم سال بدون کدام ارتباط با جهان خارج بوده اند ودراين زندان مخفي " سي آي اي" قسماً شکنجه هم شده اند.

علاوه برآن تا امروز صدها انسان بدون آنکه اقامه دعوايي عليه آنها صورت گرفته باشد ويا محاکمه شده باشند ويا اينکه محکمه کدام حکمي براي زنداني شدن آنها صادر کرده باشد، درزندان پايگاه هوايي بگرام درافغانستان نگهداري مي شوند. گرچه ازخزان سال 2009 بدينسو دراين زندان قواعد جديدي روي دست گرفته شده است و حقوق بيشتربراي زندانيان قايل شده اند، لاکن عفو بين المللي انتقاد مي کند که اين زنداني ساختنها هنوزهم مخالف قوانين بين المللي است.

اي پي دي/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی