عفو بين المللي بدرفتاري با مظنونان به دهشت افگني را انتقادنموده است | مجله حقوق بشر | DW | 29.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

عفو بين المللي بدرفتاري با مظنونان به دهشت افگني را انتقادنموده است

سازمان حقوق بشرعفو بين المللي به روز جمعه پاکستان را به خاطر بدرفتاري با مظنونان به دهشت افگني مودرتقبيح قرارداده است، ومدعي شده است که به صدها نفر" مفقود الاثر" گرديده وبسياري پيش ازآن که به فروش رسانده شوند مورد شکنجه قرارمي گيرند.

به صدها نفر توسط جایزه گیران پاکستانی به نام تروریست به خارجیان وامریکاییان به فروش رسانده می شوند

به صدها نفر توسط " جایزه گیران " پاکستانی به نام تروریست به خارجیان وامریکاییان به فروش رسانده می شوند

دريک گزارش عفو بين المللي که مرکزآن درلندن قراردارد ، گفته مي شود که : جايزه گيران به طورمعمول براي دستگيري مظنونان کمک مي کنند، اين اسيران درخارج به شمول ايالات متحده امريکا به فروش رسانده ميشوند.

کلاوديا کوردون ، ازعفو بين المللي ضمن تبصره براين گزارش گفته است که :

"گفته مي شود: راه به گوانتانامو ازپاکستان شروع مي شود."

" به صدها نفربه صورت دسته جمعي بازداشت مي شوند، بسياري ازآنها به امريکائيان به مثابه " تروريست " به فروش رسانده مي شوند واثبات اين ادعاهم صرفاً اظهارکسي است که آنها را اسيرگرفته است. به صدها تن به زندان خليج گوانتانامو وپايگاه بگرام وزندانهاي مخفي يي که توسط ايالات متحده امريکا اداره مي شوند فرستاده مي شوند."

پاکستان يکي ازمتحدين ايالات متحده امريکا درجنگ ضد تروراست. حکومت پاکستان براي اين منظور80000 ازسربازانش را درطول مرزهايش با افغانستان جاگزين ساخته است.

اما عفو بين المللي براين نظر است که درهمکاري اش با جنگ عليه دهشت افگني؛ " حکومت پاکستان به طورسيستماتيک حقوق بشررا عليه صدها تن ازپاکستانيان واتباع خارجي پامال مي نمايد."

" به صدهاتن ازمظنونا ن به دهشت افگني همينکه درتوقيف گرفته مي شوند، مفقود الاثرمي گردند، اکثراً اين کارتوسط استخبارات پاکستان صورت مي گيرد."

" شماربزرگ زندانيان جنگ يا دهشت افگني توسط آن جايزه گيراني که پول نقد دريافت مي دارند، به امريکائيان فروخته مي شوند، وبالمقابل 5000 دالرامريکايي به دست مي آورند."

عفو بين المللي اززبان يکي ازکساني که بازداشت شده است مي آورد:

" درخانه من دق الباب شد. من ازخانه ام به گروگان گرفته شدم ". اين شخص گفته است که به خانمش هنگامي که ازمحل بودوباشش پرسان مي کرده است دروغ گفته اند. " آنها ازدادن هرگونه اطلاعي که من درآن توقيفگاه بودم ام خود داري کرده اند." " اتهاماتي که به من بسته شده بود برايم قابل فهم نبودند."

گفته مي شود که وي تنها درآنجا نبوده است: " سلولهاي زندان پرازافراد دستگيرشده بودند." " آنها اين زندانيان را دربدل جايزه يي که ازامريکائيان به دست مي آوردند ، به آنها مي سپردند."

انجيلا پاتاک پژوهشگرعفو بين المللي براي آسياي جنوبي گفته است که پديده مفقود الاثرشدن تنها پس ازيازدهم سپتمبربه وجود آمده است.

وي مي افزايد:

" پيش از آغاز جنگ ضد ترور زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا ، مفقودالاثرشدن درپاکستان تقريباً پديده ي ناشنيده يي بود. – امروزاين پديده درحال افزايش است وفراسوي مظنونان به دهشت افگني ؛ درمورد ناسيوناليستهاي بلوچ ، سندي وژورناليستان نيز گسترش يافته است."

گزارش مي افزايد که قبلاً حدود 300 تن ازمظنونان به تروريسم ومتهم به" قاتل" بودن که درزندان گوانتانامو محبو س بودند ، بدون آنکه جرم آنها اثبات گردد، آزاد شده اند.

" بسياري اززندانيان بدون آنکه سرنوشت شان معلوم باشد درمحبس باقي مانده اند" . گفته مي شود که دربين آنها يک طفل 13 ساله ازعربستان سعودي بنام طلحه نيزشامل مي باشد.

دراين گزارش گفته مي شود:

" دوسال بعد هم چيزي درمورد سرنوشت ومحل اقامت طلحه وسايرزنان وکودکان معلوم نيست."

درارتباط با سفرجنرال مشرف رئيس جمهورپاکستان به بريتانيا؛ براي مذاکره با توني بليرنخست وزيربريتانيا ، کيت الن ازعفو بين المللي گفته است :

" جاي تاسف عميقي خواهد بود هرگاه ازاين فرصت استفاده نشود...اين طرزسلوک درهيچ جنگ به شمول جنگ عليه دهشت افگني نبايد به کارگرفته شود."

آگهی