عروج احزاب راست افراطي در اروپا | مجله حقوق بشر | DW | 24.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

عروج احزاب راست افراطي در اروپا

حزب راستگراي افراطي سويدن با نام " دموکراتهاي سويدن" درپارلمان آن کشور راه يافت. دربسياري کشورهاي اروپايي احزاب خارجي ستيز درسطح ملي جا باز کرده اند.

کله طاسهای اروپایی نماد خارجی ستیزی

کله طاسهای اروپایی نماد خارجی ستیزی

راست افراطي سويدن و "حزب دموکراتهاي سويدن"

در سويدن "جيم اَکيسون يکي از اعضاي پيشين حزب ديموکرات مسيحي اين کشور، در سالهاي اخير، ازنيروهاي رزمي نازي هاي جديد " ديموکرات هاي سويدن" حزبي را ساخت که بيش از همه بر محور مهاجرين کار ميکنند.به عقيده ي اين حزب اسلام را نميتوان با ارزش هاي مروج در سويدن تطابق داد."اَکيسون" که تازه سي سال دارد، عضويت سويدن در اتحاديه اروپا را زير سوال برده است وبُرد حزبش در انتخابات اخير اين کشور نشان ميدهد که مردم سويدن که در اروپا به دموکرات معروف بودند در ارتباط به مهاجرين مشکلاتي دارند.

مجله ي "اکسپو" که از دير زماني حزب ديموکراتهاي سويدن را زير نظر دارد، مينويسد که اين حزب از آغاز خطوط روشني نژاد پرستانه داشته ست.

راست افراطي دنمارک و " حزب خلق نمارک "

دردنمارک موضوع طوري ديگري است : " حزب خلق دنمارک " که مخالف بسيارخارجي شدن و مهاجرت سخن مي گويد ، در انتخابات سال 2007 فقط توانستند 13،8 درصد آراء را دريافت کند و" پيا کيرزگارد" رهبراين حزب را در کوپنهاگن " پادشاه ساز" ميخوانند." لارس روکه راسموسن" رهبرحزب محافظه کار ورئيس حکومت دنمارک درپارلمان اين کشور به آراي " حزب خلق دنمارک" نياز دارد. اين حزب، درسال 2005 پس بروزمناقشاتي درمورد انتشار کاريکاتورهايي نسبت داده شده به حضرت پيامبراسلام ، چاقترشده است. اين حزب الگويي است براي "حزب دموکراتهاي سويدن" و همين حزب ، حزب ديموکراتهاي سويدن را در انتخابات حمايت زيادي نمود.

راست افراطي ايتاليا و " ليگ شمال"

در کشورايتاليا حزب راستگراي " ليگ شمال" ، از سالها بدينسو در حکومت سهيم است.و نخست وزير سلفيو برلوسکوني نيز تا حال به کمک همين حزب توانسته است، در قدرت باقي بماند.

حزب ليگ شمال يا "نارد ليگا" به عنوان حزب خارچي ستيز ومخالف مهاجران شناخته ميشود.

"اوم برتو بوسي" رهبر اين حزب همچنان خواهان استقلال بخش شمالي ايتاليا است تا به اين ترتيب بخش شمالي ايتاليا،مسووليت اقتصادي بخش فقير تر ايتاليا در جنوب را نداشته باشد.

جیمی اکیسون رئیس حزب راست افراطی سویدن موسوم به حزب دموکراتهای سویدن

جیمی اکیسون رئیس حزب راست افراطی سویدن موسوم به " حزب دموکراتهای سویدن"

راست افراطي هالند و" حزب براي آزادي"

حزب دست راستي عوامگراي هالند به نام " حزب براي آزادي" امکانات مساعدي را دارد که بزودي در حکومت سهيم شود.در اين کشور هريک از احزاب محافظه کار ائتلافي حکومت محتاج به همکاري با اين حزب منتقد اسلام زيررياست " گيرت ويلدرز" ميباشد.

زيرا حزب ويلدرز در انتخابات ماه جون سال روان سومين حزب قدرتمند در پارلمان اين کشور گرديد و بنابر يک همه پرسي در اين اواخر ، اگر در حال حاضر بارديگررآي گيري شود، حتي اين حزب ميتواند بيشترين کرسي ها را از آن خود ساخته وقوي ترين جناح را بسازد.اين حزب مخالف چادري، ومخالف افزايش بيشتر مکاتب اسلامي در هالند است.

راست افراطي دربلژيک و حزب " فلامس بلانگ "

در بلژيک پس از برگزاري انتخابات امسال هنوزدو جناح مليت خواه اين کشور يعني "فلام " ها و "ولون" ها نتوانسته اند درمورد تشکيل يک حکومت به توافق برسند.جدايي طلبان فلام زير رهبري "باردو ويفر " به طور خاصي مخالف مهاجرت نمي باشند.

اما حزب فلامس بلانگ که صريحأ خصوت با خارجي ها دارند، در مقايسه با سال 2007 که حدود 12 درصد آراء را کسب کرده بودند، اين بار در انتخابات فقط توانستند 7.8 درصد آراء را دريافت کنند.اما با آنهم در بلژيک حتي حزب چپ اين کشور نيز طرفدار منع چادري وپوشش تمام بدن در مراجع رسمي اند.

راست افراطي دراطريش و " حزب آزاديخواه اطريش"

در اين کشور "حزب آزاديخواه اطريش" به رهبري "يورگ حيدر" که بعدأ نامبرده در حادثه ترافيکي درگذشت،با محافظه کاران در حکومت بود.اما در حال حاضر اين حزب عوامگرا وخارجي ستيز، سومين حزب قوي در پارلمان کشور به شمار ميرود.اکنون حزب سوسيال ديموکرات در ايئتلاف با محافظه کاران در اتريش حکومت ميکنند.

افزون براين جناح تندور راست گراي " بي ست اوو" انشعاب نموده واکنون هردو حزب يکجا 28 درصد آراء را دارند.

حزب آزاديخواه اتريش با شعار منع پوشش کامل زنان ، يا چادري ومنع اعمار مناره هاي مسجدها وارد مبارزات انتخاباتي شده ودر نظر دارد شهردار وين ، پايتخت اطريش ازاين حزب باشد.

راستگرايي درهنگري وحزب " جاکوبي "

حزب در حال حکومت در هنگري يعني " اتحاد دموکراتهاي جوان "، در مورد دشمني با خارجي ها با صراحت چيزي نمي گويد، اما گرايش به ناسيوناليزم يا ملي گرايي وراست گرايي در آنها ديده ميشود.

اين حزب به رهبري "ويکتور اوربان" در انتخابات ماه اپريل امسال مؤفق به کسب دو کرسي از هر سه کرسي گرديد.

حزب تندرو راست گرا و يهودستيز " جاکوبي" در اين کشور، براي نخستين بار امسال توانست در پارلمان اين کشوربا 17 در صد آراء شرکت کند.

اين حزب خواهان بازداشت "روما ها" ( کوليها وجتها) دراردوگاه هاي خاص است ، زيرا به باور اين حزب ايشان امنيت هنگري را تهديد مي کنند.شايد هم اين حزب بتواند در انتخابات سوم اکتوبر آراي بيشتري راکسب نمايد.

اهالی منطقه ای دربراندنبورگ درسوگ یک قربانی دست راستیهای افراطی گریه می کنند

اهالی منطقه ای دربراندنبورگ درسوگ یک قربانی دست راستیهای افراطی گریه می کنند

راست افراطي در بلغاريا"حزب ضد حمله روما ها"

در اين کشور نيز يک حزبي که آشکارا دشمن روماها ميباشد، در پارلمان اين کشور جا دارد.

اين حزب که به نام " حزب ضد حمله روماها" ياد مي شود در انتخابات ده در صد آراء را دريافت نمود و خواهان از بين بردن گيتو ها يا محل هاي سکونت جمعي روماهاي در اين کشور اند.

به عقيده اين حزب خانواده هاي روماهايي که اطفال ايشان به مکتب نميروند، نبايد مستحق دريافت کمک هاي اجتماعي گردند.همچنان دشمني با يهودها، ترکها و همجنس گرايان مرد نيز دراين حزب شدت گرفته است.اين حزب داراي يک شبکه تلويزيوني نيز است.

مخالفت با روما ها و " جبهه ملي " درفرانسه

سياست هاي تازه ي نيکولا سرکوزي رييس جمهورفرانسه نيز جنبه هاي عوامفريبانه اي را در خود دارد. سارکوزي با وجود مخالفت کميسيون اتحاديه اروپا، اردوگاه هاي بودوباش "روما" ها را بست وآنها را به رومانيا ويا هم بلغاريا مجبور به پرواز کرد.

در فرانسه نيز پس از سال 1980 حزب تندرو راست گراي " جبهه ملي " به رياست "ژان ماري لوپن" پايه گزاري شد. لوپن حتي در انتخابات رياست جمهوري سال 2002 نيز شرکت کرد و تا انتخابات نهايي هم رسيد، اما در برابر" ژاک شيراک " از جناح محافظه کاران باخت.

سرکوزي موضوعات ومسايلي را که مردم دوست داشت، طرح کرد و به اين ترتيب بر"جبهه ملي" غالب شد.اما پس از انتخابات ناحيه ها در ماه مارچ امسال راست گرايان بارديگر مطرح شده اند و لو پن هم که حال 82 سال دارد، قرار است رهبري حزبش را به يکي از دخترانش واگزار شود.

دست راستیهای افراطی دربلغاریا

دست راستیهای افراطی دربلغاریا

راست افراطي درسايرکشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا

در آلمان، اسپانيا وبريتانياي کبير احزاب راست گراي در سطح ملي نقشي ندارند.اما در بريتانياي کبير ائتلاف محافظه کاران ولبرالها در نظر دارد، قانون مهاجرات را محدود تر بسازند.حزب تندرو راست گرا يا "حزب ملي بريتانيا " فقط توانست در انتخابات اروپا دستآوردي داشته باشد.

در آلمان حزب تندرو راست گراي ، در شماري از مجالس ايالات و ناحيه ها حضور دارند.

همه پرسي ها نشان ميدهد که امکان آن ميرود که يک حزب جديد راست گراي که در مخالفت با مهاجرين باشند، شايد بتواند حتي به پارلمان فدرال يا بوندس تاگ اين کشور راه يابد.اما تا حال در سطح ملي چنين يک حزبي وجود ندارد.

اما در پارلمان اروپا چه خبر است؟

در پارلمان اروپا گرايش به احزاب عوامگراي دست راستي محسوس است.در انتخابات اتحاديه اروپا که در سال 2009 برگزارشد، گروه هاي راست گراي تندرو وگروه هايي که دشمن خارجي ها اند؛ مؤفق به دريافت کرسي هايي شدند. اما در مجموع شمار اعضاي راست گراي پارلمان اين اتحاديه زير ده در صد باقي ماند. اين گروه ها با توجه به اينکه در ميان خود شان نيز مخالف هايي دارند، تا حال نتوانسته اند، ائتلافي را تشکيل دهند. بيش از همه درپارلمان اين اتحاديه راست گرايان کشور هاي کوچک اروپا وکشور هاي اروپاي شرقي، راه يافتند.

تمايل به راستگرايي درسويس و"حزب خلق سويس "

"حزب خلق سويس" که گرايش هايي به سمت راست دارد، بزرگترين جناح را در پارلمان سويس دارد.

اعضاي اين حزب، حين مبارزات انتخاباتي سال 2007 صداهايي درضديت با خارجيان کشيدند ودر نتيجه 27 درصد آراء را کسب نمودند." کريستيان بلاشر" رييس اين حزب خواهان بيرون کشيدن سريع آن خارجي هاي مقيم سويس ميباشد که مرتکب جرمي شده اند.

تاماس ژابو / ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی