عبدالملک : من آقاي مقبل را درتمام ولايات افغانستان ناکام مي دانم. | مصاحبه ها | DW | 17.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

عبدالملک : من آقاي مقبل را درتمام ولايات افغانستان ناکام مي دانم.

پس ازسقوط طالبان بارها درمناطق تحت نفوذ عبدالرشيد دوستم رهبرپيشين جنبش ملي اسلامي افغانستان وعبدالملک رهبرحزب آزادي افغانستان درگيريهاي خونيني ميان هواداران اين دو صورت گرفته که دراثرآن افراد ملکي وغيرملکي جان شان را ازدست داده اند.

اين وظيفه حزب آزادي افغانستان نيست که آنها(افراد مسلح)رادستگيروخلع سلاح بکند بلکه اين وظيفه وزارت امورداخله و وظيفه پليس است.

"اين وظيفه حزب آزادي افغانستان نيست که آنها(افراد مسلح)رادستگيروخلع سلاح بکند بلکه اين وظيفه وزارت امورداخله و وظيفه پليس است."

اخيراً پس ازدرگيري ميان فرماندهان محلي درفارياب، وزارت امورداخله افغانستان خواهان لغوجوازفعاليت حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان وحزب آزادي افغانستان به رهبري عبدالملک ، شده است. درزمينه گفتگويي با آقاي عبدالملک رهبرحزب آزادي افغانستان انجام داده ايم :

دويچه ويله : آقاي ملک درگيريهاي اخيرفارياب را شما چه توجيه مي کنيد؟

عبدالمللک : من درگيريهاي اخيردرفارياب را محکوم مي کنم وبخاطرتامين امنيت ورفع اين مشکلات بارها من به دولت مرکزي مراجعه کرده ام وتقاضا کرده ام که دولت مرکزي هرچه عاجل قانون را درولايت فارياب تطبيق بکند وحاکميت سراسري را درولايت فارياب تحکيم بکند متاسفانه وزارت داخله درمدت پنج سال نه تنها که درولايات ناکام بوده بلکه حتا درمرکزهم ناکام بوده است ؛ ومن اين درگيري را به شدت محکوم مي کنم وخواستاردستگيري مجرمين وخواستارخلع سلاح افراد ومليشه هاي مسلح هستم . تا آنها به پنجه قانون سپرده شوند.

دويچه ويله : آقاي ملک گفته مي شود که افراد وابسته به شما وافراد وابسته به آقاي دوستم درگيربوده اند.

عبدالملک : ما قطعاً ؛ حزب آزادي افغانستان افراد مليشه ومسلح ندارد وداشتن مليشه ومسلح را بکلي رد مي کنيم . افراد – اشخاصي که درآنجا مليشه هاي مسلح هستند بالاي خانه هاي مردم حمله کردند ، مردم را به شهادت رساندند ، چوروچپاول کردند. اين وظيفه حزب آزادي افغانستان نيست که آنهارا دستگيروخلع سلاح بکند بلکه اين وظيفه وزارت امورداخله و وظيفه پليس است . حزب آزادي افغانستان مطابق به قانون اساسي کشورمطابق به قانون احزاب سياسي درکشورپابند است وبه تعهدات خود هميشه باقي است .

دويچه ويله : وزارت امورداخله افغانستان ادعا مي کند که افراد وابسته به شما( حزب آزادي افغانستان وحزب جنبش ملي اسلامي افغانستان ) باعث اين درگيريها شده اند؛ حتماً شواهد ومدارکي دردست دارند . شما مي گوييد اين يک اتهام است؟

عبدالملک : من کلاً ادعاي وزيرصاحب امورداخله را رد مي کنم . وزيرصاحب امور داخله نتوانسته است که دروظيفه خود موفق باشد، عدم موفقيت خود را با خواهش الغاي دوحزب توجيه کرده است ومن اين را رد مي کنم . لغوشدن احزاب سياسي به نفع دولت وملت نيست بلکه پس منظربدي را درقبال خود خواهد داشت.

مليشه هاي مسلح که درآنجا درگيرشدند وچوروچپاول کردند چنانکه پيشترهم عرض کردم ،بايد وزارت داخله آنهارا دستگيربکند وبه پنجه قانون بسپارد. اگرما به هرمليشه مسلح که حزب آزادي افغانستان برايش پناه داده ويا از او دفاع مي کند يا مانع پيش رفت کار وزارت داخله در دستگيري ودرخلع سلاح کردن او بوده ؛ حزب آزادي افغانستان جوابده است. درغيرآن اين بيانگرضعف وناتواني خود وزارت داخله است .

دويچه ويله : آقاي ملک اين افراد ومليشه هايي که شما مي گوييد ، کيها اند . منظورشما که کيها اند ومربوط چه جناحي اند؟

عبدالملک : مليشه هاي مسلح که قبلاً مربوط شخص آقاي دوستم بوده که ازپروسه" DDR" يا ملکي سازي وخلع سلاح ، باقي مانده اند. حالا هم چه روابطي با آنها دارند يا ندارند ، بحثي جداست که شما مي توانيد ازخود شان سوال کنيد.

به نام شمال بالاي يکي ازطرفداران حزبي ما به نام خليفه صالح ، بالاي خانه اش حمله کردند وبرادر،سه خواهرزاده ودونفراز اقوامش را به شهادت رسانيدند وقريه او را چوروچپاول کردند. من بارها گفتم که اين مليشه ها هرکسي که باشند، ازنام هرحزب که مي خواهند استفاده بکنند ، بايد آنها دستگيرشوند وبه پنجه قانون سپرده شوند. ما ازقانون و آن عملکرد وزارت داخله حمايت وپشتيباني مي کنيم .

دويچه ويله : آقاي ملک ؛ يک سخنگوي جنبش ملي افغانستان گفته است که افراد وابسته به شما باعث آزار واذيت مردم شده اند ومردم ازدست آنها به ستوه آمده اند؟

عبذالملک : وقتي که مردم اين کار را انجام مي دهند اين مسلح کي است که طرفداران مار مي کشند وبه شهادت مي رسانند. پس وقتي که آنها مليشه مسلح بودند ، طرفداران مارا به شهادت رساندند، معلوم مي شود که اين ها مردم نيستند. اين ها يک گروه مليشه هستند.

دويچه ويله : يعني شما رد مي کنيد کساني که باعث آزار و اذيت مردم شده اند وابستگي به حزب آزادي افغانستان ندارند.

عبدالملک : هيچ مليشه ، هيچ مجرم ، هيچ جنايت کار، هيچ دزد هيچگونه وابستگي به حزب آزادي افغانستان ندارند. بلکه ما خواهان دستگيري هرمجرم ، دزد ومليشه هستيم وخواهان به قانون سپردن آنها هستيم.

دويچه ويله : اما تعدادي ازباشندگان فارياب به حمايت ازجنبش ملي افغانستان ودراعتراض به درخواست لغو جوازفعاليت آن حزب ، دست راهپيمايي زدند. دربرابرشما واکنشي آنچناني نبوده است.

عبدالملک :متاسفانه که رسانه هاي گروهي درمنطقه بسيارکم وضعيف اند. چون منطقه اطرافي است ، نبودن تلفن ،تلويزيون ها ورسانه هاي گروهي يک سلسله مشکلات را درپخش اخبارايجادکره اند. چون آنها (جنبش ملي افغانستان ) يک تلويزيون مستقل خود شان دارند و راحت تراين موضوع را پخش مي کنند.

درهرنقطه ولايت فارياب ، جوزجان ، سرپل ودرديگرنقاط ولايات صفحات شمال اين عملکرد وزيرصاحب امورداخله را همگي محکوم کردند وهمگي حمايت وپشتيباني خود را ازاحزاب سياسي اعلام کردند.

دويچه ويله : آقاي ملک ؛ مشکل شما با آقاي دوستم ويا جنبش ملي چيست ، چه مشکلي داريد ؟

عبدالملک : من با جنبش ملي مشکلي ندارم بلکه يک تعداد شخصيت هاي خوبي هم درجنبش ملي هستند که مامي توانيم هميشه زبان مشترک وتفاهم را پيداکنيم . اختلافات سياسي که ماداريم طبق معمول تمام احزاب سياسي باهم اختلاف مي داشته باشند. به اين معني نيست که منجربه جنگ وجدل شود . اما اختلافات که ميان من وآقاي دوستم وجود دارد اين يک طرف ديگرقضيه است که مسايل مربوط به ما است ودراين راستا ، چرا دولت نتوانسته که اين اختلافات را رفع بکند ونتوانسته ماهردو را بنشاند تا به اختلافات ومشکلات ما رسيدگي بکند. اين کوتاهي ونواقص دولت است نه ازما.

دويچه ويله : آقاي ملک ؛ دريک کشورچندين حزب سياسي وجود مي داشته باشد وبا هم اختلافاتي هم دارند . اما به نظرشما اين به دولت چه ربطي دارد؟

عبدالملک : تنهامن فقط اين را يک پيشنهاد عجولانه ازطرف وزيرصاحب امورداخله مي دانم واين رايک توطئه مي دانم که با اخذ مصؤنيت سياسي ازرهبران احزاب سياسي زمينه ترور آنها را مساعد بسازد.

دويچه ويله : پاسخ شما دربرابر درخواست آقاي مقبل چيست آيا شما مي پذيريد؟

عبدالملک : آقاي مقبل دوست شخصي من است . من برايش احترام دارم . اما پيشنهاد ايشان را يک پيشنهاد عجولانه مي دانم . من کلاً ادعاي شان را رد مي کنم بخاطري که آقاي مقبل از روزي که به حيث وزيرداخله انتخاب شده است تاهنوزکوچکترين دستاوردي نداشته که به ملت افغانستان عرضه بکند. ملت افغانستان دربحران ناامني ، دزدي ، بحران قاچاق موادمخدروصدها مشکلات ديگرمواجه است . پيشنهاد من به جناب آقاي مقبل اينست که بجاي اين که درلغو احزاب سياسي اقدام مي کند وزمينه هاي فعاليت سياسي را محدود مي سازد ، خودشان استعفا بدهند وزمينه را براي يک آدم مسلکي ويک افسرمسلکي پليس مساعد بسازد تا او در راس پليس قراربگيرد.مانع فاسد اداري شود واصلاحات اداري، يک سلسله تربيه هاي لازم درچوکات پليس بوجود بياورد.

دويچه ويله :آقاي ملک اگرمسايل نا امني ها را عنوان بکنيم دربسيارنقاط افغانستان مشکل ناامني وجود دارد، اما چرا فکرمي کنيد که آقاي مقبل تنها دراين مورد – درمورد فارياب اين گونه برخورد مي کند وشما فکرمي کنيد که آقاي مقبل درفارياب ناکام است؟

عبدالملک : من آقاي مقبل را درتمام ولايات افغانستان ناکام مي دانم . حتا درپايتخت کشور. حتا درکابل رستورانت که پيش دروازه آقاي مقبل قراردارد ،نتوانسته امنيتش را بگيرد. رستورانت حريق وچوروچپاول شد. حادثه 8 جواز را نيزما به يا د داريم .

دويچه ويله : يک جهان تشکرازشما.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی