ظهورافغان :″ مشرف هذيان مي گويد.″ | مصاحبه ها | DW | 07.03.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

ظهورافغان :" مشرف هذيان مي گويد."

"اگرافغانستان دستش کوتاه بود ونمي توانست دستش به گريباني کسي برسد ، دست آمريکايي ها درازاست وبسياربه خوبي به گريبان آنها مي رسد . به اين خاطراست که آقاي مشرف حالا گيج وگول ،هرچه که ازدهنش مي برآيد مي گويد ."

مشرف : حامدکرزي ازعمليات امنيتي درکشورخودش غافل است

مشرف : "حامدکرزي ازعمليات امنيتي درکشورخودش غافل است "

دويچه ويله : آقاي ظهورافغان، قسمي که شما اطلاع داريد ،آقاي مشرف آقاي حامد کرزي را متهم به اين ساخته است که ازمسايل امنيتي درکشورش آگاهي ندارد ،وبسيارخشمگين معلوم مي شده است . آيا قهرآقاي مشرف به اين رابطه دارد که آمريکا سياست خود را درقبال پاکستان تغييرداده است ؟

ظهورافغان : بله ، کاملاً همان چيزاست وهمين تغييرسياست درکاخ سفيد باعث شده که آقاي مشرف هذيان بگويد . چون مشت آي اس آي دررابطه با مداخلاتي درامورافغانستان بازشده وليستي را که آقاي کرزي که براي آنها سپرده بود ؛ ثقه ترين ليستي بود که نشان مي داد، کي ها درپاکستان به کجا زندگي مي کنند وازکجا آنها تسليح مي شوند وازکجا آنها به افغانستان فرستاده مي شوند وآقاي مشرف اين را مي فهمد که کپي همچويک ليست براي آمريکايي ها سپرده شده است .

اگرافغانستان دستش کوتاه بود ونمي توانست دستش به گريباني کسي برسد ، دست آمريکايي ها درازاست وبسياربه خوبي به گريبان آنها مي رسد . به اين خاطراست که آقاي مشرف حالا گيج وگول ،هرچه که ازدهنش مي برآيد مي گويد .

دويچه ويله : شما به موضوع آي اس آي وبه دخالت هاي پاکستان درافغانستان اشاره کرديد. به نظرشما درکل، ديگرکدام سياست هاي پاکستان باعث اين شده که آمريکا به اين شکل تغييرسياست بدهد وپاکستان را مورد بي مهري قراربدهد؟ درحاليکه پاکستان سي سال گذشته يکي ازنزديکترين هم پيمانان آمريکا به شما رمي رفت .

ظهورافغان: من فکرمي کنم که ازباجگيري که پاکستان ازآمريکا باج مي گرفت ؛ حالا ديگرآمريکا خسته شده وآمريکايي ها حالا کاملاً پي بردند که چرا وچطوروچگونه پاکستان به خاطرمنافع خود منافع آمريکا را به خطرمي اندازد ؛ وچطوراست وازکدام طريق است که پاکستان ، خون آمريکايي ها را درافغانستان مي ريزند. ازطرفي ديگرسياست دوپهلوي پاکستان به گسترش اسلحه اتمي ودست داشتن پاکستان به تمامي حوادث انتحاري وتروريستي درسراسردنيا، ديگرنتوانست آن چهره پاکستان را پنهان نگه بدارد. بالاخره آمريکايي ها اين را درک کردند وحالا دراين مساله تصميم مي گيرند.

همچنان وقتي که رييس جمهورامريکا به هندوستان رفت؛ آنجا به واقعيت هاي ديگري برخورد . حقيقت هاي که درکشميروجود دارد؛ ودخالت ودست درازي هاي که پاکستان مي خواهد درامور هندوستان بکند ،همه سرهم شده وبالاخره امريکا مجبورشد درسياست هاي خود تغييربياورد.

دويچه ويله : آيا به نظرشما ،اين تغيير سياست واشنگتن درقبال پاکستان و يا درمنطقه درکل ، به نفغ افغانستان ومنطقه است يا اينکه باعث ايجاد تنش هاي بيشترخواهد شد؟

ظهورافغان: ببنيد ، هرکاري درآغازدشواري هاي خود را دارد. پاکستان هم همينطورکه شما گفتيد درطول سال هاي سال ازمتحدين امريکا محسوب مي شد ، باسياست هاي امريکا ازنزديک آشناست ، حتاتوانسته دراين سياست ها دخيل باشد. متاسفانه ازامکانات امريکا ، امکانات بسيارزيادي را بدست آورده ، به اصطلاح آموزش هاي لازم را منابع استخباراتي پاکستان ازخود امريکايي ها بدست آورده اند. اين مشکلات را براي منطقه وافغانستان تشديد خواهد کرد. اما درنهايت اين سياست به نفع افغانستان وبه نفع منطقه است . بخاطري که افغانستان ديگربايک دشمن شناخته شده که جهان اورا به عنوان دشمن افغانستان مي شناسد رسماً مقابل مي شود. ودرچنين مقابله حتماً دنيا بي تفاوت نمي ماند . کسي ملامت را حتماً ملامت خواهند کردند ودرمنطقه هم پاکستان براي خود جز چين کسي ديگر را سراغ نمي بيند، وفکرنمي کنم که چين هم دراين طورشرايط به شکل عام تام پشت پاکستان ايستاد شود وبخواهد با کل دنيا مقابله بکند . بخاطري که چين هم به بازارهاي اقتصادي نيازدارد وچين هم به اصطلاح مي خواهد که توليداتش به سراسر دنيا برسد وآنهم درشرايط که رقيب چين ، هندوستان دارد به يک عنوان اقتصادي تبديل مي شود. به اين خاطرپاکستان تنها مي ماند ومجبوراست پاکستان که به خواسته هاي مشروع همسايگان خود گردن بماند وديگر درحقوق ومسايل داخلي ديگرکشورها مداخله نکند.

وقتي منطقه مي گوييم ، همين حالا مثلاً درچچنيا پاکستان مداخله مي کند ، درامورترکيه پاکستان دخالت دارد ،درمسايل که درايران اخيراً به وقوع پيوسته دست پاکستان آنجا شناسايي شده است ، درمسايل که درشرق ميانه به وقوع مي پيوندد به گونه اي پاکستان عنوان است . به اين خاطرپاکستان به کشوري تبديل شده ديگرغيرقابل تحمل است براي منطقه ، من فکرمي کنم تغيير سياست امريکا ازطرف همه کشورهاي منطقه پشتيباني مي شود ومي تواند بالا خره به پيروزي برسد .

دويچه ويله : اما به هرحال افغانستان به پاکستان نيازدارد . حداقل بخاطرانتقال پايپ لاين گازازآسياي ميانه ازطريق پاکستان به بازارهاي جهاني به اين لحاظ فکرمي شود که امريکا روابط خود را به هيچ صورت با پاکستان نمي خواهد که بکلي قطع کند يا بکلي خراب بسازد . نظرشما دراين مورد چيست؟

ظهورافغان : ببنيد همانطوري که پاکستان مي فهمد که امريکا يي ها چه مي خواهند ، امريکايي ها هم بسيار خوب مي فهمند که پاکستاني ها را چگونه قناعت بدهند ، ودراين پايپ لاين منافع خود پاکستان درنظراست .

دويچه ويله : گفته مي شود که امريکا حالا با اين تغيير سياست زياد تردرمنطقه روي هندوستان اتکا مي کند . آيا اين هم براي دولت افغانستان به اين معني خواهد بود که بيشترباهندوستان روابط خوبترداشته باشد وکوشش کند که روابط نزديکترباهندوستان داشته باشد يعني نفوذ هندوستان درافغانستان بيشتر شود؟

ظهورافغان : ببينيد اگرما تاريخ معاصرخود را مطالعه نماييم بخصوص درقرن اخيريا درپنجاه – شصت سال اخير مي بينيم که هندوستان هميشه دوست عنعنوي افغانستان بوده واين تا سرحدي بوده که افغانستان هرگاهي که مطالبي سياست خارجي خود را مطرح مي نموده هندوستان را به حيث همسايه خود تلقي مي نموده وحتا تسلط پاکستان درکشمير را ناديده مي گرفتند ومي گفتند که هندوستان ازکشورهاي همسايه وبرادرما است . وهمچنان بعدازسقوط طالبان وقتي که مانقش کمک هاي هندوستان براي افغانستان را بررسي نماييم مي بينيم که هندوستان مبلغ ششصد ميليون دالر را براي افغانستان اختصاص داده وبخش اعظم اين پول را هم اکنون درپروژه هاي مختلف به مصرف رسانيده درمقابل ، پاکستان تنها پنجاه ميليون دالربه اصطلاح کمک کرده وآنهم سرمايه گذاري که شايدشما اطلاع داشته باشيد که يک خيمه را تقريباً يازده هزار دالرسرافغانستان حساب کرده ، يک دانه خيمه که درخود پاکستان به هشتصد يا دوازده صد کلدارفروخته مي شود آنرا به آن قيمت سرافغانستان حساب کرده ؛ گپ هاي است که پوشيده نمي ماند وديگر هندوستاني ها تاجايي که مقدوربوده دربرابرافغانستان سياست صادقانه رويه کرده اند. همين باعث مي شود که اين روابط اشاره هاي که آقاي بوش داشت در رابطه با افغانستان وهندوستان، بيشترتحکيم بيابد وحتا اگرپاکستاني به شيطنت خود درامورافغانستان ادامه بدهد ؛ من فکر مي کنم با چراغ سبزي که ازطرف امريکا ، هندوستان دريافت کرده عملاً داخل اقدامات شود واين پاکستان را درجايي ودر حالتي قراربدهند که مجبور شود به واقعيت هاي که درمنطقه است تن بدهد.

دويچه ويله : يک جهان سپاس وتشکرازشما.

آگهی