طرح باز سازي آلمان براي افغانستان | افغانستان | DW | 02.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

طرح باز سازي آلمان براي افغانستان

براي مشکلات افغانستان را ه حل هاي ساده و فوري وجود ندارد. به اين لحاظ حکومت آلمان آماده است تا افغانستان را در طويل مدت مورد حمايت قرار دهد.باز سازي در امور ملکي در مرکز توجهات حکومت آلمان قرار دارد.

نمایی ازپل چوغه که درخان آباد قندوز اعمارشده است

نمایی ازپل چوغه که درخان آباد قندوز اعمارشده است

در بررسي سالانۀ کابينه آلمان آمده است: باوجود عقب گشت ها و شکست ها، موفقيت هاي کنوني در زمينۀ بازسازي مي تواند تحکيم يابند و روند بازسازي ادامه يافته وموفقانه به پيش برود.

اين طرح نشان مي دهد که کدام مناطق به کمک بيشتر نيازمند اند، تا بازسازي يک افغانستان دموکراتيک و برخورد دار از امن و صلح موفقانه انجام شود.

باوجود آنکه مسايل و مشکلات امنيتي در افغانستان افکار جهان را بيشتر به ابعاد نظامي جلب کرده است، اما باز هم بازسازي در امور ملکي براي حکومت آلمان داراي اهميت مرکزي است. آنهم به اين دليل که امنيت و بازسازي به صورت جدا ناپذيري به هم در رابطه اند.

حکومت آلمان مي خواهد که کمک هاي مالي خود را در سال آينده از 100 ميليون يورو به 125 ميليون يورو افزايش بدهد.

متکي به خود شدن را بايد باز هم تقويه کرد

بازسازي در امور ملکي – سياسي کشور، به صورت نسبي به پيش مي رود. براي نخستين بار دراين کشور انتخابات آزاد صورت گرفته است. اما تشکيل يک نظام قضايي با کار کرد هاي موثر، تا هنوز يکي از چالش هاي عمده در امور باز سازي نهاد هاي دولتي در افغانستان را تشکيل مي دهد. اصلاحات اساسي در اين زمينه بايد با همکاري هاي قوي کميسيون اتحاديه اروپا صورت گيرد.

شفاخانه آیساف درقندوز که درپهلوی پرسونل نظامی پرسونل غیرنظامی محلی نیزدرآن اجرای وظیفه می کنند

شفاخانه آیساف درقندوز که درپهلوی پرسونل نظامی پرسونل غیرنظامی محلی نیزدرآن اجرای وظیفه می کنند

بهبود شرايط زندگي

از سال 2001 به اين سو به تعداد 3500 مکتب در افغانستان به وجود آمده اند. رسيدن شمار دختران و پسران مکتبي به شش ميليون، نشان مي دهد که به تناسب گذشته شمار دانش آموزان پنچ برابر شده است. در اين ميان يک سوم آنها دختران استند. شمار با سواد ها پيوسته افزايش مي يابد.

باوجود آن، سطح بسيار پايين آموزشي، مانع رشد و تکامل کشور مي گردد. و نيز در قسمت آموزش و پرورش زنان کمبودي هاي زيادي موجود است. اين امر را مي توان در مکاتب ابتدايي و متوسطه، مکاتب مسلکي و دانشگاه مشاهده کرد.

تکيه اصلي بايد در آينده در زمينۀ مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان باشد. در اين طرح در پهلوي تقويت پليس ضد مواد مخدر، ايجاد امکانات شغلي بديل براي زارعان در نظر است.

به کمک آلمان ایوپول تاسیس گردیده است تا به آموزش دادن پلیس افغانستان کمک نماید

به کمک آلمان " ایوپول" تاسیس گردیده است تا به آموزش دادن پلیس افغانستان کمک نماید

بازسازي بدون امنيت ممکن نيست

ارگان هاي دولت افغانستان بايد در موقعيتي قرار گيرند تا خود حفظ امنيت کشور شان را به عهده بگيرند. در اين راستا بايد اقدامات و فعاليت هاي اموزشي، مشاورتي بايد هرچه بيشتر تقويت گردند. توجه عمده در اين زمينه بايد در بازسازي نيرو هاي امنتي افغانستان باشد. هنگامي که آلمان رياست شوراي اتحاديه اروپا را داشت، به ابتکارحکومت آلمان جهت تقويت پليس افغانستان ، سازمان "اويپول افغانستان" (Eupol Afghanistan) به وجود آمد. اين سازمان در ماه جون به فعاليت هايش آغاز کرد و هدف آن تقويت پليس ملي افغانستان است.

با شمار تقريبا ً 37 هزار سرباز، ارتش ملي افغانستان اکنون به نيمي از توانايي هاي نظامي در نظر گرفته يعني 70 هزار رسيده است.

اکثريت مردمن افغانستان تا هنور از جامعه جهاني انتظار دارند که آنها را تنها رها نکنند.

آگهی